Üdvözöljük a

Utazási szerződés | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Utazási szerződés

Szerző: Bonyár Marietta | 2013. május 3.

Utazási szerződés kérdéseit a 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet szabályozza. Az utazási szerződést – annak valamennyi kikötésével együtt – írásban kell megkötni, és papíron vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani.

 

Az írásba foglalásnak nagy szerepe lehet a későbbiekben, egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén. Megkönnyíti ugyanis a bizonyíthatóságot, valamint a szolgáltatás minőségének megfelelősége kérdésében kialakuló esetleges jogvita eldöntésénél az írásbeliség jelentős segítséget jelent.

 

A bármelyik fél által lényegesnek minősített kérdéseknél akkor jön csak létre a szerződés, ha a másik fél azt elfogadja, és így az a szerződés részévé válik.

 

Számos jogvita kiindulópontját képezi az, hogy a felek nem beszélik meg előre  a valamelyikük által fontosnak vélt kérdéseket, így például, hogy a szoba a tengerre néz-e, lehet-e dohányozni a szobában, a baleset- és poggyászbiztosítást megköti-e az utas, stb. érdemes ezért jelezni a fontos kérdéseket mind az utasnak, mind az utazási irodának, és azt írásba foglalni. Az ajánlatban szereplő, valamint az írásbeli tájékoztatóba, illetve a szerződésbe foglalt feltételek a későbbiekben jogilag is kikényszeríthetők lesznek.

 

Az utazási szerződésnek a következőket kell kötelezően tartalmaznia:

 1. az utazásszervező, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik- az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát,

 2. az utazásszervezőnek, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítőnek nyilvántartásba vételi számát,

 3. az utas nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződésesetén - elektronikus levelezési címét,

 4. az utas által megrendelt szolgáltatást,

 5. a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,

 6. a szolgáltatást nyújtó megjelölését,

 7. adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,

 8. a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva,

 9. a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illetékés egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét,

 10. az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó, megfelelő tájékoztatást,

 11. annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező az előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,

 12. az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásteljesítésével kapcsolatos kifogását köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint

 13. ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

Amennyiben az utas az utazásszervező, utazásközvetítő közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, továbbá ha az utazásszervező az utas javára szóló biztosítást kötött, az utazásszervező vagy az utazásközvetítő kötelesek átadni az ezzel kapcsolatos iratokat az utasnak, így a biztosítási kötvényt, az adott termék szabályzatát, valamint a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot is.

 

Az utazási szerződésben elég utalni azon információkra, amelyek a tájékoztatóban már az utas rendelkezésére lettek bocsátva.