Az Uniós Vámkódex helyes alkalmazása – Információs nap a kamarában

Szerző: Hendinger Anita | 2016. május 12.

Jelentős változások után 2016. május 1-én hatályba lépett az „Uniós Vámkódex és vele együtt a végrehajtására kiadott rendeletek, nemzeti jogforrások is, új kihívások elé állítva a jogalkalmazókat. Főként a „harmadik országokkal” folytatott export-import esetén elengedhetetlen a joganyag ismerete. A NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság Vám Főosztályának munkatársai az új kódex helyes alkalmazásáról tartottak tájékoztatást vállalkozóknak a kamarában.

Az Európai Unió egyik alapja a vámunió, melynek egyik igazán jelentős mérföldköve a tagállamok addig külön-külön szabályozott vámeljárásainak az 1992 októberében elfogadott Közösségi Vámkódexbe történő integrálása volt, melyet most az Uniós Vámkódex helyez hatályon kívül.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (továbbiakban: Vámkódex) az általános szabályokat és eljárásokat tartalmazza, amelyek az Unió és az Unión kívüli országok közötti áruforgalommal kapcsolatban bevezetett vámtarifa és szakpolitikai intézkedések végrehajtását biztosítják.

 

Ehhez kapcsolódnak szorosan az Uniós vámkódex végrehajtási rendeleteiben foglalt (a Bizottság (EU) 2015/2446, 2015/2447 és 2016/341 számú felhatalmazáson alapuló rendeletei) szabályok, valamint a tagállamok nemzeti jogforrásaiban rögzített normái is (pl: az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény és az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet).

 

A Vámkódex új rendelkezései közül kiemelendő, hogy a vámhatóságok közötti, továbbá a vámhatóságok és gazdálkodók (ide nem értve az utasforgalmat) közötti információcsere módjaként kizárólag az elektronikus adatfeldolgozási eljárást írja elő. A kérelmek, engedélyek minden tagállamban kizárólag azonos formában, határidőkkel, egyező feltételekkel készülhetnek el, biztosítva ezzel a versenysemlegességet. Az erre alkalmas elektronikus felületeket 2020. december 31-ig kell majd kialakítani, addig az átmeneti szabályozás az irányadó.

 

Lényeges újdonság a vámeljárások körének és tartalmának változása is. A különböző gazdasági vámeljárások (pl. aktív feldolgozás, vámfelügyelet melletti feldolgozás) esetében az alkalmazott vámeljárások nem csak elnevezése változik (gyűjtőnéven „különleges eljárások”), hanem az is, hogy az aktív feldolgozás vámeljárás vám-visszatérítéses formája, valamint a vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárás megszűnik (helyét a némileg más körben alkalmazandó meghatározott célra történő felhasználás veszi át).

Komoly változások fogják érinteni azokat a gazdálkodókat, akik már rendelkeznek Engedélyezett Gazdálkodói (AEO) tanúsítvánnyal, illetve azokat is, akik csak a jövőben tervezik megszerezni ezt a státuszt. A változások közül a legfontosabb, hogy az Engedélyezett Gazdálkodói státusz megszerzéséhez, valamint fenntartásához új feltételként a gazdálkodóknak igazolniuk kell, hogy az adószabályokat nem sértették meg súlyosan vagy ismételten, biztosítaniuk kell az áruforgalmuk szigorú ellenőrzését és igazolniuk kell, hogy rendelkeznek kellő szakértelemmel, vagy szakmai képesítéssel. 

A már megszerzett AEO tanúsítványok nem veszítik el érvényességüket, ugyanakkor a vámhatóság felül fogja vizsgálni, hogy azok megfelelnek-e az újonnan felállított követelményeknek.

A Vámkódex lehetőséget biztosít az új típusú vámjogi egyszerűsítésekre is. Ezek – az önértékelés, a központi vámkezelés, valamint a nyilvántartásba való bejegyzéssel történő árunyilatkozat adás – engedélyezése csak a vámügyi egyszerűsítés típusú Engedélyezett Gazdálkodói tanúsítvány birtokában kérelmezhető. A központi vámkezeléssel a gazdálkodóknak arra nyílik lehetőségük, hogy a letelepedési helyük szerint illetékes vámhivatalnál nyújtsanak be vámáru-nyilatkozatot olyan árukra vonatkozóan, amelyeket egy másik vámhivatalnál állítanak vám elé. Az önértékelés pedig arra biztosít lehetőséget, hogy bizonyos vámalakiságokat a vámhatóságok helyett a gazdálkodók végezzenek el, például meghatározhatják a fizetendő vám összegét, valamint végrehajthatnak olyan ellenőrzéseket, amikre eddig kizárólagosan a vámhatóság volt jogosult.

Aki pedig a vámügyi egyszerűsítés típusú engedélye mellett vámjogi szempontból megfelelő nyilvántartással (szoftverrel) is rendelkezik, akkor a vámhatóság által elérhető nyilvántartásába bejegyzéssel teljesítheti a vám-árunyilatkozat adási kötelezettségét (nyilvántartásba való bejegyzéssel történő árunyilatkozat adás).

 

Részben módosultak a vámérték meghatározásának szabályai is, ugyanis megváltozott az ügyleti érték fogalma, annak elemei, és az azt módosító vagy csökkentő tényezők is részben újak.

 

Összefoglalva az Uniós Vámkódex szemléletében is jelentős újdonságokat tartalmaz, melynek egyértelmű célja a jogszerű kereskedelem megkönnyítése és a csalás elleni küzdelem az egyszerű, gyors és egységes vámeljárások és engedélyezési folyamatok biztosításával.

 

Forrás: NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság Vám Főosztály