Üdvözöljük a

Heti jogász 17-19. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 17-19. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. június 1.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/58.
Megjelent: 2017. IV. 24.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

11/2017. (IV. 24.) MNB rendelet
        a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses
kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a
fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó
fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.)
MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályon
kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 05. 01.


19/2017. (IV. 24.) FM rendelet
        egyes levegőtisztaság-védelmi tárgyú miniszteri rendeletek
jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 25.


12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet
        egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 25.


137/2017. (IV. 24.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


138/2017. (IV. 24.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


139/2017. (IV. 24.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


140/2017. (IV. 24.) KE határozat
        vezérőrnagyi előléptetésről


141/2017. (IV. 24.) KE határozat
        dandártábornoki kinevezésről


142/2017. (IV. 24.) KE határozat
        dandártábornoki kinevezésről


143/2017. (IV. 24.) KE határozat
        dandártábornoki kinevezésről


1220/2017. (IV. 24.) Korm. határozat
        egyes állami tulajdonú sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos
kormányzati intézkedésekről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet
        a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses
kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a
fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó
fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

Módosítja: 11/2017. (IV. 24.) MNB r.
Hatályos: 2017. 05. 01.


110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
        az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és
légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

Módosítja: 19/2017. (IV. 24.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


26/2014. (III. 25.) VM rendelet
        az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület
kibocsátásának korlátozásáról

Módosítja: 19/2017. (IV. 24.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
        a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási
határértékeiről

Módosítja: 19/2017. (IV. 24.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
        a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet
        az útügyi hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet
        a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet
        a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének,
vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
        a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és
meghatározott okmányok kiadásának díjairól

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet
        a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban
tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és
ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
        a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet
        a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet
        a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj
megfizetésének módjáról és feltételeiről

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet
        a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és
vizsgáztatásával összefüggő díjakról

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
        a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről,
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 12/2017. (IV. 24.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 25.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/59.
Megjelent: 2017. IV. 25.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

13/2017. (IV. 25.) NFM rendelet
        a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
szervezet kijelöléséről

Hatályos: 2017. 04. 26.


144/2017. (IV. 25.) KE határozat
        kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról


1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
        a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról


1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
        a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017.
évi programstratégiájának jóváhagyásáról


1223/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
        az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programja
folytatásának támogatásáról


1224/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
        a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó
projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Fenntartható
és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési
technológiájának kifejlesztése” című támogatási kérelem
benyújtásához történő hozzájárulásról


1225/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
        a FUEN programjainak és működésének finanszírozása
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1226/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
        a budapesti elővárosi közösségi közlekedés támogatása
jogcím túllépésének jóváhagyásáról


1227/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű
alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni
Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges források
biztosításáról

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/60.
Megjelent: 2017. IV. 26.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

4/2017. (IV. 26.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016.
(XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 27., 2017. 06. 10.


20/2017. (IV. 26.) FM rendelet
        a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

Hatályos: 2017. 04. 27.


21/2017. (IV. 26.) FM rendelet
        az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Hatályos: 2017. 04. 27.


22/2017. (IV. 26.) FM rendelet
        az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29.


1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozat
        a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának
felújításáról


1229/2017. (IV. 26.) Korm. határozat
        az EFOP–3.4.3–16 azonosító számú („Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című)
felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról


1230/2017. (IV. 26.) Korm. határozat
        a GINOP–7.1.1–15–2015–00002 azonosító számú („A Majki
Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II. ütem”
című) projekt támogatásának növeléséről


1231/2017. (IV. 26.) Korm. határozat
        a TOP–1.2.1–15 azonosító számú („Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című)
felhívásra benyújtott, Vaja és Vásárosnamény települések
területén, valamint Szenna településen és környezetében
megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról


34/2017. (IV. 26.) ME határozat
        Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya
között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös
rendezéséről szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 04. 27.


11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint
a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak mértékéről

Módosítja: 4/2017. (IV. 26.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 06. 10.


129/2007. (X. 31.) FVM rendelet
        a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához
kapcsolódó egyes kérdésekről

Módosítja: 22/2017. (IV. 26.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 29.


9/2015. (III. 13.) FM rendelet
        a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól

Módosítja: 22/2017. (IV. 26.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 29.


42/2015. (VII. 22.) FM rendelet
        a termelői csoportok elismeréséről

Módosítja: 22/2017. (IV. 26.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 29.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

19/2015. (IV. 24.) FM rendelet
        az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

Hatályon kívül helyezi: 21/2017. (IV. 26.) FM r.
Hatályos: 2017. 04. 27.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/61.
Megjelent: 2017. IV. 27.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

2017. évi XXX. törvény
        a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999.
június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének
módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29–30-án
kelt Jegyzőkönyv 1–4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F
és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak
kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 04. 28. – kivételekkel.


2017. évi XXXI. törvény
        egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi
Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról

Hatályos: 2017. 05. 27.


2017. évi XXXII. törvény
        a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28.


2017. évi XXXIII. törvény
        egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 05., 2017. 07. 26., 2017. 06. 01., 2017.
09. 01., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.


14/2017. (IV. 27.) NFM rendelet
        az NGM Beruházásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Hatályos: 2017. 04. 28.


145/2017. (IV. 27.) KE határozat
        tárca nélküli miniszter kinevezéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

2007. évi CVI. törvény
        az állami vagyonról

Módosítja: 2017. évi XXXI. tv.
Hatályos: 2017. 05. 27.


2011. évi CXCVI. törvény
        a nemzeti vagyonról

Módosítja: 2017. évi XXXI. tv.
Hatályos: 2017. 05. 27.


2004. évi I. törvény
        a sportról

Módosítja: 2017. évi XXXII. tv.
Hatályos: 2017. 04. 28.


1992. évi LXVI. törvény
        a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05., 2017. 06. 01., 2017. 12. 01.


1994. évi XXXIV. törvény
        a Rendőrségről

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


1995. évi CXXV. törvény
        a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


1996. évi XX. törvény
        a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és
az azonosító kódok használatáról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05., 2018. 01. 01.


1997. évi CLIX. törvény
        a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


1998. évi XII. törvény
        a külföldre utazásról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05., 2018. 01. 01.


1999. évi LXXXIV. törvény
        a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05., 2018. 01. 01.


2007. évi II. törvény
        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05., 2017. 12. 01.


2007. évi LXXX. törvény
        a menedékjogról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 01.


2009. évi CXLIV. törvény
        a vízitársulatokról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


2009. évi CLV. törvény
        a minősített adat védelméről

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


2011. évi CVI. törvény
        a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


2011. évi CLXV. törvény
        a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


2012. évi II. törvény
        a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


2012. évi CXX. törvény
        az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


2012. évi CLXXXI. törvény
        a Schengeni Információs Rendszer második generációja
keretében történő információcseréről, továbbá egyes
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 07. 24.


2013. évi LXXXVIII. törvény
        a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek,
dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05., 2017. 07. 24., 2017. 12. 01.


2015. évi XLII. törvény
        a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05., 2017. 09. 01.


2015. évi CLXXXVIII. törvény
        az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző
rendszerről

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


2015. évi CCXXII. törvény
        az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05., 2018. 01. 01.


2016. évi XCVII. törvény
        egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték
megakadályozásával összefüggő módosításáról

Módosítja: 2017. évi XXXIII. tv.
Hatályos: 2017. 05. 05.


3/2017. (I. 31.) NFM rendelet
        a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának
kijelöléséről

Módosítja: 14/2017. (IV. 27.) NFM r.
Hatályos: 2017. 04. 28.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/62.
Megjelent: 2017. IV. 27.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

95/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet
        a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28.


96/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet
        a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre
irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.)
Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28.


97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet
        a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletnek az egyszerű bejelentés
300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi
célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 27. 20 órától.


98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet
        az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


1232/2017. (IV. 27.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


1233/2017. (IV. 27.) Korm. határozat
        a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb
költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28.
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat
túllépésének jóváhagyásáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 95/2017. (IV. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 28.


55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet
        a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre
irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 96/2017. (IV. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 28.


155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
        a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja: 97/2017. (IV. 27.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 27. 20 órától.

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/63.
Megjelent: 2017. IV. 28.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

99/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság
Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési
megállapodás kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 04. 29. – kivétellel.


100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.
31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 01.


101/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29.


102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29., 2017. 09. 15., 2018. 07. 01.


103/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként
részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29.


104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 28.


105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 28.


106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 06.


107/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 06.


108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről

Hatályos: 2017. 04. 29.


109/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épületének
kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 29.


110/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami
építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről
szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29.


111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a Fényeslitke külterületén logisztikai központ
létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser
fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 29.


112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
        a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 29.


4/2017. (IV. 28.) BM rendelet
        a Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának
feltételeiről szóló 45/2015. (VII. 27.) BM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29.


4/2017. (IV. 28.) HM rendelet
        a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és
oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés
és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 01., 2017. 06. 16.


1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó
egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018.
évre vonatkozó intézkedései I. üteméről


1235/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a rendvédelmi szervek és a honvédelmi szervezetek 2017–2020
közötti gépjármű- és gépjárműjavítási szolgáltatás
beszerzéseinek biztosításáról


1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        egyes nemzetközi feladatok átadásáról


1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési
tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás
megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről


1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes
Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet létrehozásáról szóló
koncepcióról és az ezzel kapcsolatos feladatokról


1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő
intézkedések 2017–2018. évre vonatkozó terve elfogadásáról


1240/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához szükséges
források biztosításáról


1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
Korm. határozatok módosításáról


1242/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya
között az „Egy övezet – egy út” kezdeményezéshez kapcsolódó
kulturális programsorozatról és azok finanszírozásáról


1243/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez
2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról


1244/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosító számú („Debrecen
Venture Catapult Program” című), egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról


1245/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015.
(XI. 10.) Korm. határozat módosításáról


1246/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén
fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról


1247/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
        a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet
között az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális
Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten,
Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről
szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról


35/2017. (IV. 28.) ME határozat
        a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény (PCC
SEE) szerződő Felek közötti, prümi mintára megvalósuló
automatizált DNS-, ujjnyomat- és gépjármű-nyilvántartási
adatok cseréjét megalapozó többoldalú egyezmény és
végrehajtási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


36/2017. (IV. 28.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és
Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és
a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról


37/2017. (IV. 28.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya
között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról


38/2017. (IV. 28.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között a
vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról


39/2017. (IV. 28.) ME határozat
        helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének
megállapításáról


40/2017. (IV. 28.) ME határozat
        helyettes államtitkár kinevezéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
        az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja: 100/2017. (IV. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 01.


152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 101/2017. (IV. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 29.


247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről

Módosítja: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 29., 2017. 09. 15., 2018. 07. 01.


134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
        az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként
részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja: 103/2017. (IV. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 29.


314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
        a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről

Módosítja: 105/2017. (IV. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 28.


280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
        a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Módosítja: 106/2017. (IV. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 06.


45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
        a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól

Módosítja: 107/2017. (IV. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 06.


51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet
        az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami
építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja: 110/2017. (IV. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 29.


45/2015. (VII. 27.) BM rendelet
        a Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának
feltételeiről

Módosítja: 4/2017. (IV. 28.) BM r.
Hatályos: 2017. 04. 29.


13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet
        a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és
oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés
és a rekreáció rendjéről

Módosítja: 4/2017. (IV. 28.) HM r.
Hatályos: 2017. 05. 01., 2017. 06. 16.


1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1241/2017. (IV. 28.) Korm. h.


1106/2016. (III. 3.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1241/2017. (IV. 28.) Korm. h.


1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az
Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok
felhasználásáról

Módosítja: 1241/2017. (IV. 28.) Korm. h.


1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat
        Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja: 1245/2017. (IV. 28.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1/2016. (II. 1.) MK rendelet
        a kormányzati kommunikációs beszerzések során alkalmazható
informatikai rendszerrel szemben támasztott követelményekről

Hatályon kívül helyezi: 102/2017. (IV. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 04. 29.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/64. (V. 2.)
Megjelent: 2017. V. 2. 18:47:58


ÚJ JOGSZABÁLYOK

113/2017. (V. 2.) Korm. rendelet
        a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 03.


6/2017. (V. 2.) EMMI rendelet
        az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy
vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 05.


15/2017. (V. 2.) NFM rendelet
        az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának
kijelöléséről

Hatályos: 2017. 05. 03.


1248/2017. (V. 2.) Korm. határozat
        a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
épületének fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges
források biztosításáról


1249/2017. (V. 2.) Korm. határozat
        az egyházi célú támogatásokból megvalósuló kerettanterv
kidolgozásával összefüggő tananyag- és
tankönyvfejlesztésekre vonatkozó beszerzések közbeszerzési
eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja: 113/2017. (V. 2.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 03.


55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
        az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy
vegyületcsoportokról

Módosítja: 6/2017. (V. 2.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 05. 05.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet
        az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet
kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 15/2017. (V. 2.) NFM r.
Hatályos: 2017. 05. 03.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/65.
Megjelent: 2017. V. 5.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

5/2017. (V. 5.) BM rendelet
        az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 20.


7/2017. (V. 5.) EMMI rendelet
        a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 13.


23/2017. (V. 5.) FM rendelet
        az egyes barlangok védettségének feloldásáról

Hatályos: 2017. 05. 13.


6/2017. (V. 5.) NGM rendelet
        egyes műszaki biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 20., 2017. 05. 24., 2018. 04. 21.


7/2017. (V. 5.) NGM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 06.


10/2017. (V. 5.) AB határozat
        a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
2.Kpk.50.469/2012/9. számú végzése
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 29. § (4) bekezdés b) pontjával és a 80. § (1)
bekezdés d) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény
megállapításáról


10/2017. (V. 5.) OGY határozat
        a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti
és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861;
2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára
vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864;
2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés
elfogadásáról


158/2017. (V. 5.) KE határozat
        kitüntetés adományozásáról


1250/2017. (V. 5.) Korm. határozat
        a szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges
források biztosításáról


1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalással nem
terhelt költségvetési maradványok felhasználásának
engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról


42/2017. (V. 5.) NVB határozat
        országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet
        a folyók mértékadó árvízszintjeiről

Módosítja: 5/2017. (V. 5.) BM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


16/2016. (V. 12.) BM rendelet
        a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető
és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi
és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről,
valamint adatszolgáltatás tartalmáról

Módosítja: 5/2017. (V. 5.) BM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
        a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Módosítja: 7/2017. (V. 5.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 05. 13.


7/2007. (I. 22.) GKM rendelet
        a mutatványos berendezések biztonságosságáról

Módosítja: 6/2017. (V. 5.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


28/2007. (III. 7.) GKM rendelet
        az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről

Módosítja: 6/2017. (V. 5.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


38/2011. (X. 5.) NGM rendelet
        a gyermekjátékok biztonságáról

Módosítja: 6/2017. (V. 5.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 24.


22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
        egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségének tanúsításáról

Módosítja: 6/2017. (V. 5.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról

Módosítja: 7/2017. (V. 5.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 06.


1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az
Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok
tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás
jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes
kormányhatározatok módosításáról

Módosítja: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h.


1493/2015. (VII. 21.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h.


1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb
előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes
kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Módosítja: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h.


1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat
        egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások
forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h.


1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat
        az Országvédelmi Alapból történő
előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok
módosításáról

Módosítja: 1251/2017. (V. 5.) Korm. h.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
        a háztartási villamos sütők energiafelhasználásának
ismérveiről való tájékoztatásról

Hatályon kívül helyezi: 6/2017. (V. 5.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
        a háztartási légkondicionáló berendezések
energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

Hatályon kívül helyezi: 6/2017. (V. 5.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


40/2011. (X. 14.) NGM rendelet
        egyes termékek energiafelhasználásának ismérveiről való
tájékoztatásról szóló egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 6/2017. (V. 5.) NGM r.
Hatályos: 2017. 05. 20.


22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
        egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségének tanúsításáról

Hatályon kívül helyezi: 6/2017. (V. 5.) NGM r.
Hatályos: 2018. 04. 21.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/66.
Megjelent: 2017. V. 8.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

4/2017. (V. 8.) NMHH rendelet
        az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas
építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és
védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 23.


Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5005/2017/3. határozata
        Dunavarsány Önkormányzat képviselő-testületének az állatok
tartásáról szóló 23/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről


1252/2017. (V. 8.) Korm. határozat
        az IKOP–1.1.0–15–2016–00018 azonosító számú „M4
Berettyóújfalu – Nagykereki (országhatár) közötti szakasz
megvalósítása” című projekt II. építési szakasz
kivitelezésének forrásbiztosításáról


1253/2017. (V. 8.) Korm. határozat
        az IKOP–4.1.0–15–2016–00004 azonosító számú [„R67 Kaposvár
és az M7 közötti szakasz (érintett települések elkerülését
is megvalósító) fejlesztése” című] egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projekt támogatási összeg
növeléséről


1254/2017. (V. 8.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
        az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas
építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és
védelméről

Módosítja: 4/2017. (V. 8.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 05. 23.


1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
        a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program
keretében történő felújításához 2017. évben szükséges
források előirányzat-átcsoportosításáról

Módosítja: 1254/2017. (V. 8.) Korm. h.


1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat
        tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a
2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról

Módosítja: 1254/2017. (V. 8.) Korm. h.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/67.
Megjelent: 2017. V. 9.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat
        a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében
Magyarország határain kialakult helyzet megoldásáról

 

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/68.
Megjelent: 2017. V. 10.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet
        egyes kormányrendeleteknek a nemzeti rendezvények
előkészítésével és lebonyolításával, illetve a turisztikával
összefüggő módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 11.


6/2017. (V. 10.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi
ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott
természetbeni ellátásról szóló 38/2016. (IX. 29.) BM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 11.


1256/2017. (V. 10.) Korm. határozat
        a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú
rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

Hatályos: 2017. 05. 11.


1257/2017. (V. 10.) Korm. határozat
        Magyarország Münchenben található főkonzulátusának új
épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről


1258/2017. (V. 10.) Korm. határozat
        a Földművelésügyi Minisztérium egyes szakképzést ellátó
háttérintézményeivel összefüggésben gazdaságfejlesztést
célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a
„Dunántúli Felnőttképzési Hálózat” című, az „Agrár Ágazati
Tudásfejlesztés a Keleti Régióban” és az „AGRÁR-TREND” című
támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról


1259/2017. (V. 10.) Korm. határozat
        a Wescast Hungary Autóipari Zártkörűen Működő
Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről


MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
        a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról

Módosítja: 114/2017. (V. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 11.


152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 114/2017. (V. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 11.


61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
        a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja: 114/2017. (V. 10.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 05. 11.


38/2016. (IX. 29.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi
ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott
természetbeni ellátásról

Módosítja: 6/2017. (V. 10.) BM r.
Hatályos: 2017. 05. 11.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
        a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú
rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

Hatályon kívül helyezi: 1256/2017. (V. 10.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 05. 11.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.