Üdvözöljük a

Heti jogász 29-32. hét | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Heti jogász 29-32. hét

Szerző: Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó | 2017. szeptember 26.

Minden gazdasági szereplő számára fontos, hogy tisztában legyen a területére vonatkozó jogszabályi előírásokkal, változásokkal. Alábbiakban az előző héten aktuális gazdasági témákat jeleztük, a Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlönyből származó tájékoztatása alapján.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/118.
Megjelent: 2017. VII. 18.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet
        a külszolgálati pályázati rendszerről

Hatályos: 2017. 08. 01.


22/2017. (VII. 18.) MvM rendelet
        a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelményekről
és azok teljesítéséről

Hatályos: 2017. 08. 01.


9/2017. (VII. 18.) IM rendelet
        a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a
székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 19.


17/2017. (VII. 18.) AB határozat
        a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló
alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi
panasz elutasításáról


18/2017. (VII. 18.) AB határozat
        a Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1)
bekezdésével és 237. § ával kapcsolatos alkotmányos
követelmény megállapításáról


19/2017. (VII. 18.) AB határozat
        a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére
elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016.
Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének
megállapításáról és megsemmisítéséről


20/2017. (VII. 18.) AB határozat
        a Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú
ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és
megsemmisítéséről


1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat
        a Szerencsejáték Felügyelet központi költségvetési szerv
létrehozásával összefüggő költségvetési intézkedésekről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

21/2006. (V. 18.) IM rendelet
        a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseiről

Módosítja: 9/2017. (VII. 18.) IM r.
Hatályos: 2017. 07. 19.


7/2017. (VI. 1.) IM rendelet
        a székhelyszolgáltatásról

Módosítja: 9/2017. (VII. 18.) IM r.
Hatályos: 2017. 07. 19.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

2/2015. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi
határozat
        az 1/2003., az 1/2007., az 1/2008. és a 2/2008.
Közigazgatási-polgári jogegységi határozat hatályon kívül
helyezéséről

Megsemmisíti: 19/2017. (VI. 18.) AB hat.
Hatályos: 2017. 10. 31.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/119.
Megjelent: 2017. VII. 19.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet
        a budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox
székesegyház felújításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 07. 20.


19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet
        a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB
által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az
Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és
működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 20., 2018. 07. 01.


Kúria közleménye
        a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról


Kúria Knk.IV.37.558/2017/4. határozata
        a Nemzeti Választási Bizottság 70/2017. NVB határozatával
szembeni felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálat nélküli
elutasításáról


1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
        a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi
monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról,
azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak
2017–2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális
infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás
további fejlesztéseiről


1457/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
        az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző
automataberendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő
ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges többlet
költségvetési forrás biztosításáról


1458/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében rögzített „Kanizsa”
kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont
kialakítása az egykori ferences rendházban projekt
támogatásához szükséges egyes intézkedésekről


1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat
        a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/120.
Megjelent: 2017. VII. 25.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
        az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987.
szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes
módosításainak kihirdetéséről

Hatályos: 2017. 07. 26. – kivétellel.


210/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
        az életüktől és szabadságuktól politikai okból
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 30.


211/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 26.


212/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
        a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési
programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 26.


213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
        a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes
eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 02.


214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet
        a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló
329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 26.


29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet
        a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára,
valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és
szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díjakról

Hatályos: 2017. 08. 02.


273/2017. (VII. 25.) KE határozat
        a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása
megszűnésének megállapításáról


274/2017. (VII. 25.) KE határozat
        a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává
történő ismételt kinevezésről


1460/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Magyarország 2017–2018. évi V4 elnökségének
lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól

Hatályos: 2017. 07. 26.


1461/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        „Életmentő Emlékérem” adományozásáról


1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Hatályos: 2017. 07. 26.


1463/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló
Erőben történő részvételéről


1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához
szükséges költségvetési források átcsoportosításáról


1465/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        az acélgyártási cselekvési programról


1466/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatásáról


1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről


1468/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő
megjelenéshez kapcsolódó országpromóció megvalósítása
érdekében szükséges intézkedésekről


1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője”
kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának
megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési
elemeinek bemutatásáról


1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő
életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról


1471/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Diósgyőri vár komplex fejlesztéséhez szükséges forrás
biztosításáról


1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület
észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési
programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról


1473/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a kazincbarcikai sportélet fejlesztéséhez szükséges forrás
biztosításáról


1474/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Komáromi Futball Club által használt sportlétesítmény
fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról


1475/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület fejlesztéséhez
szükséges forrás biztosításáról


1476/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Székelyföld Labdarúgó Akadémia működéséhez és
Alközpontjainak fejlesztéséhez szükséges többletforrás
biztosításáról


1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád
Márton u. 39. szám alatti ingatlan állami tulajdonba
kerülésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az
ingatlan fejlesztéséhez, felújításához 2017. évben szükséges
forrás előirányzat-átcsoportosításáról


1478/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
iparterület-fejlesztési tervének kormányzati támogatásával
kapcsolatban szükséges intézkedésekkel összefüggő feladatokról


1479/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a győri Insula Lutherana beruházás további
forrásbiztosításával összefüggő feladatokról


1480/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Csenger város külterületén fekvő Csenger 0149/41
helyrajzi számú ingatlan beruházási célterületté
nyilvánításáról


1481/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes
ingatlanok felújításához szükséges forrás biztosításáról


1482/2017. (VII. 25.) Korm. határozat
        a Tordai Római Katolikus Templom rekonstrukciós
munkálatainak megvalósításáról


79/2017. (VII. 25.) ME határozat
        a Magyarország és Kanada között a fedélzeti biztonsági
tisztek alkalmazásáról szóló megállapodás előkészítésére és
létrehozására adott felhatalmazásról


80/2017. (VII. 25.) ME határozat
        a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság
Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös
védelméről szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet
        az életüktől és szabadságuktól politikai okból
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról

Módosítja: 210/2017. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 30.


85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
        a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja: 211/2017. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 26.


268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
        a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési
programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja: 212/2017. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 26.


212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
        a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes
eljárási költségekről

Módosítja: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 02.


387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
        a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja: 213/2017. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 02.


329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
        a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Módosítja: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 26.


485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
        a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és
illetékességéről

Módosítja: 214/2017. (VII. 25.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 26.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

11/2016. (V. 20.) NFM rendelet
        a cigaretta kátrány-, nikotin- és
szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról

Hatályon kívül helyezi: 29/2017. (VII. 25.) NFM r.
Hatályos: 2017. 08. 02.


1221/2016. (V. 2.) Korm. határozat
        a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 1462/2017. (VII. 25.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 07. 26.


2007/2004. (I. 22.) Korm. határozat
        a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló
Erőkben történő részvételéről

Megjegyzés: Visszavonta: 1463/2017. (VII. 25.) Korm.
határozat.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/121.
Megjelent: 2017. VII. 26.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 27.


216/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet
        a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 29.


276/2017. (VII. 26.) KE határozat
        magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
kinevezéséhez való hozzájárulásról


1483/2017. (VII. 26.) Korm. határozat
        az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás
céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő
átcsoportosításról és a többletkapacitás-befogadások
teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg
megemeléséről


1484/2017. (VII. 26.) Korm. határozat
        a Magyar Posta Zrt. tulajdonában álló kenderesi ingatlan
felújításáról


1/2017. (VII. 26.) NFM határozat
        az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú
törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvény
11. § (2) bekezdésének, a 12. § (2) bekezdésének, a 13. §
(2) bekezdésének és a 15. §-ának hatálybalépéséről


94/2017. (VII. 26.) NVB határozat
        országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
        az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja: 215/2017. (VII. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 27.


326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
        a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja: 216/2017. (VII. 26.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 07. 29.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/122.
Megjelent: 2017. VII. 28.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

8/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet
        a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.
4.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 28.


9/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet
        egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 31., 2017. 08. 15.


7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
        a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó
rádióberendezésekről

Hatályos: 2017. 08. 12.


8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
        egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek
módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 12.


9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet
        a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában
közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési
szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik
meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


1485/2017. (VII. 28.) Korm. határozat
        a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében álló
kenderesi ingatlan felújításáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet
        a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja: 8/2017. (VII. 28.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 08. 28.


1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet
        a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel
megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

Módosítja: 9/2017. (VII. 28.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 08. 15.


7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016.
(XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Módosítja: 9/2017. (VII. 28.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 07. 31.


11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
        a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint
a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja: 9/2017. (VII. 28.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 08. 15.


11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
        a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági
eljárásairól

Módosítja: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
        a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről,
valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe
tartozó szervezetekről

Módosítja: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet
        az elektromágneses összeférhetőségről

Módosítja: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet
        a frekvencialekötés és -használat díjáról

Módosítja: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
        a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági
eljárásairól

Módosítja: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
        a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

Módosítja: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet
        a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a
frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja: 8/2017. (VII. 28.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet
        a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában
közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési
szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik
meghatározásáról

Módosítja: 9/2017. (VII. 28.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 09. 01.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
        a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó
rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és
megfelelőségének igazolásáról

Hatályon kívül helyezi: 7/2017. (VII. 28.) NMHH r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/123.
Megjelent: 2017. VII. 31.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
        a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező
közbeszerzési szakmai képzéséről

Hatályos: 2017. 08. 01.


218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
        egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének
javítása érdekében történő módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
        a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
        a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és
nyilvántartásáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet
        az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző
automataberendezések üzemeltetői számára az Automata
Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról

Hatályos: 2017. 07. 31. 18 órától.


287/2017. (VII. 31.) KE határozat
        a 286/2014. (VIII. 1.) KE határozat módosításáról


1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
        a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás
és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a
kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források
biztosításáról


1487/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
        a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar
részvételről


1488/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
        a Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris
Parkban


1489/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
        a KNORR–BREMSE Fékrendszerek Kft. kormányhatározat alapján
történő egyedi innovációs támogatásáról


1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.
9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 01.


1491/2017. (VII. 31.) Korm. határozat
        az EFOP–1.2.12–17–2017–00006 azonosító számú („A Tábor
összeköt – Erzsébet Táborok” című), hárommilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról

Módosítja: 218/2017. (VII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
        a kormányablakokról

Módosítja: 218/2017. (VII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
        Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő
kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról

Módosítja: 218/2017. (VII. 31.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
        a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról

Módosítja: 20/2017. (VII. 31.) NGM r.
Hatályos: 2017. 07. 31. 18 órától.


1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
        az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 01.


1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
        a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1490/2017. (VII. 31.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 01.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/124.
Megjelent: 2017. VIII. 3.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
        a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes
kiküldetésének részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 04.


8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
        a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 04.


9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
        a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli
munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének,
nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság
kiadásának részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 04.


21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet
        a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény,
valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján
elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

Hatályos: 2017. 08. 04.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/125.
Megjelent: 2017. VIII. 7.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet
        az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes
kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 08.


23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet
        az anyakönyvi szakvizsgáról

Hatályos: 2017. 08. 08.


16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet
        az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint
gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 22.


39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet
        a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe
tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó
rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 08.


10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet
        a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a
külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött
munkaszerződés részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 08.


1492/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
        a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének
megvalósításáról


1493/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
        a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díjjal kapcsolatos
járadékról

Hatályos: 2017. 08. 08.


1494/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
        a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.
épületei - a Robert Capa állandó kiállítás megvalósításához
szükséges - felújításának és bővítésének támogatásáról


1495/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat
        a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb
költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28.
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat
túllépésének jóváhagyásáról

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról

Módosítja: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
        egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek
kijelöléséről

Módosítja: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet
        a központi címregiszterről és a címkezelésről

Módosítja: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
        az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására
felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz
kapcsolódó követelményekről

Módosítja: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
        az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


38/2003. (VII. 7.) ESzCsM—FVM—KvVM együttes rendelet
        a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának
feltételeiről

Módosítja: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 08. 22.


148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
        az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve
leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről

Módosítja: 39/2017. (VIII. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


39/2011. (V. 18.) VM rendelet
        az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott
de minimis támogatásokról

Módosítja: 39/2017. (VIII. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


94/2013. (X. 10.) VM rendelet
        a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének
elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak
költségvetési támogatásáról

Módosítja: 39/2017. (VIII. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
        az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 39/2017. (VIII. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
        az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja: 39/2017. (VIII. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


77/2015. (XII. 1.) FM rendelet
        a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló
támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról

Módosítja: 39/2017. (VIII. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


3/2017. (I. 23.) FM rendelet
        a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok
gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás
igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 39/2017. (VIII. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


20/2017. (IV. 26.) FM rendelet
        a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja: 39/2017. (VIII. 7.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 08.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
        az állami és önkormányzati nyilvántartások
együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi
CCXX. törvény végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


28/2015. (VI. 15.) BM rendelet
        az állami és önkormányzati nyilvántartások
együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi
CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


9/2007. (III. 6.) IRM rendelet
        az anyakönyvi szakvizsgáról

Hatályon kívül helyezi: 23/2017. (VIII. 7.) MvM r.
Hatályos: 2017. 08. 08.


2/2010. (I. 26.) EüM rendelet
        az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének
részletes szabályairól

Hatályon kívül helyezi: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 08. 22.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/126.
Megjelent: 2017. VIII. 8.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
        a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 09.


1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
        a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő és egyes fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról


1498/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat
        az IKOP–3.2.0–15–2016–00016 azonosító számú („Kaposvár
megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá
kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” című) projekt
támogatásának növeléséről, a kaposvári helyőrségi szálló
átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.
18.) Korm. határozat módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 09.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat
        a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezéséről

Módosítja: 1496/2017. (VIII. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 09.


1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
        az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja: 1498/2017. (VIII. 8.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 09.


**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/127.
Megjelent: 2017. VIII. 10.


ÚJ JOGSZABÁLYOK

20/2017. (VIII. 10.) MNB rendelet
        a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar
Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 11.


10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet
        az energetikai auditorok és az energetikai auditáló
szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő
szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló
1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a nagyvállalatok és az
energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó
szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint
energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 10.


19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési
feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás
elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 01.


17/2017. (VIII. 10.) EMMI rendelet
        az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.)
EMMI rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 10. 18 órától, 2018. 07. 01.

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
        a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar
Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 20/2017. (VIII. 10.) MNB r.
Hatályos: 2017. 08. 11.


1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet
        az energetikai auditorok és az energetikai auditáló
szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő
szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

Módosítja: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 09. 10.


2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet
        a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek
energiafelhasználásának mértékére, valamint
energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r.
Hatályos: 2017. 09. 10.


1/2014. (I. 10.) BM rendelet
        a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi
szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési
feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás
elrendelésének rendjéről

Módosítja: 19/2017. (VIII. 10.) BM r.
Hatályos: 2017. 09. 01.


12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
        az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 08. 10. 18 órától, 2018. 07. 01.


13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
        a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

Módosítja: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r.
Hatályos: 2017. 08. 10. 18 órától.

**************************************************************
Forrás: Magyar Közlöny 2017/128.
Megjelent: 2017. VIII. 11.

ÚJ JOGSZABÁLYOK

222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
        a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos
döntési hatáskörökről

Hatályos: 2017. 08. 19.


223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
        a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 12., 2018. 01. 01.


224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
        az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 12., 2018. 01. 01.


225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
        az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával
kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos
Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről,
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő
tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm.
rendelet, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris
biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági
tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 12.


226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet
        az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a
181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes
feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az
autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre,
valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra
vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 26.


40/2017. (VIII. 11.) FM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének
és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM
rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 12.


10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet
        a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak
megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és
egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 12., 2017. 12. 29.


1499/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak
ellátásához szükséges egyes intézkedésekről


1500/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről


1501/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta
károk enyhítéséről


1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és
műemlékek látogatásáról

Hatályos: 2017. 08. 12.


1503/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel
összefüggő egyes forrásigények biztosításáról


1504/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról


1505/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád
Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő
támogatás biztosításáról


1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        a tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program
keretében történő fejlesztésének támogatásáról


1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        a járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges
forrásbiztosításról


1508/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        egyes állami tulajdonú ingatlanok üzemeltetéséhez és
fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról


1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
        az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző
gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről

MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
        a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
        a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Módosítja: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
        a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
        a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek
foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról

Módosítja: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
        a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi
kiküldetésről

Módosítja: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
        az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 12., 2018. 01. 01.


112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet
        az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával
kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos
Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről,
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő
tudományos tanácsról

Módosítja: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
        a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági
tevékenységről

Módosítja: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
        az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a
181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes
feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az
autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre,
valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra
vonatkozó szabályokról

Módosítja: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r.
Hatályos: 2017. 08. 26.


24/2015. (V. 26.) FM rendelet
        a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének
és felhasználásának szabályairól

Módosítja: 40/2017. (VIII. 11.) FM r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


14/1991. (XI. 26.) IM rendelet
        a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 10/2017. (VIII. 11.) IM r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


15/1991. (XI. 26.) IM rendelet
        a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

Módosítja: 10/2017. (VIII. 11.) IM r.
Hatályos: 2017. 12. 29.


1/2006. (I. 6.) IM rendelet
        az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes
szabályairól

Módosítja: 10/2017. (VIII. 11.) IM r.
Hatályos: 2017. 08. 12.


18/2014. (III. 13.) KIM rendelet
        a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak
megállapításáról

Módosítja: 10/2017. (VIII. 11.) IM r.
Hatályos: 2017. 08. 12.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

1160/2002. (IX. 26.) Korm. határozat
        az országos múzeumok látogatásáról

Hatályon kívül helyezi: 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. h.
Hatályos: 2017. 08. 12.


**************************************************************

 

A fenti kivonat a Wolters Kluwer Kft. által megjelentetett MK hírlevél alapján készült. A Wolters Kluwer Kft. Magyar Közlöny és egyéb hírleveleire a https://shop.wk.hu/hirlevel oldalon iratkozhat fel.

 

A Magyar Közlöny a www.magyarkozlony.hu oldalról letölthető.

 

A hivatkozott jogszabályok egységes szerkezetű szövege a Nemzeti Jogszabálytárban (http://njt.hu/) érhetők el.