A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alapszabálya

2011. szeptember 9.

PREAMBULUM

Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van, a gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részének, a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában történő ellátására. A magyar nemzetgazdaság korszerű piacgazdasággá való átalakulásának egyik előfeltétele, hogy a gazdaság szereplői által alakított, önkormányzattal rendelkező köztestületek működjenek, amelyek törvényi felhatalmazással végzik a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával, az Európai Uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységüket.
A kamara hivatása, hogy a kamarai törvénynek és az alapszabálynak megfelelően önkormányzati működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és önszerveződését, teremtse meg és őrizze az üzleti forgalom tartós biztonságát, a piaci magatartás tisztességét, és a gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek érvényesülését. Ellássa a gazdaság működésével összefüggő azon közigazgatási feladatokat, amelyeket a törvény s ennek alapján az Alapszabály feladatkörébe utal.
A kamara célja, hogy a kamarai törvény által meghatározott köztestületi feladatokon túl, az érdekharmonizálás eszközével elősegítse és biztosítsa a civil szervezetek, a vállalkozók, a gazdálkodó szervezetek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.
A kamara közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A kamara szolgáltatásait internetes honlapján, illetve saját kiadványában a Dél-Dunántúli Gazdaság-ban teszi közzé, mely szolgáltatásokat tagjai az itt megjelölt módon vehetik igénybe.
A kamara közhasznú szolgáltatásait tagjaihoz hasonlóan, más szervezetek, és természetes személyek is igénybe vehetik.
A kamara vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. Bevételeit a kamarai törvény, és az Alapszabály által meghatározott közfeladatokra fordítja, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel.

Csatolt állományok: