Üdvözöljük a

2014. évi országos munkavédelmi ellenőrzési terv | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

2014. évi országos munkavédelmi ellenőrzési terv

Szerző: Varga Erika | 2014. február 25.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81/A. § (1) és (2) bekezdése alapján dolgozta ki és tette közzé a hatósági ellenőrzés mennyiségi és minőségi követelményeit rögzítő ellenőrzési irányelvet.

a)  2014.  I.  félév:  Egészségügy

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére,  valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó  munkavédelmi  követelmények  teljesítésének  célvizsgálata egészségügyi szolgáltatóknál.

·  A célvizsgálat indokolása: Az egészségügy területén dolgozó munkavállalóknál nagy számban fordulnak elő tű vagy más éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések. E sérülések aggodalomra adnak okot, mivel a munkavállaló a sérülés során a vér útján terjedő betegségeknek több mint 20 fajtájával fertőződhet meg.

·  Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredőkockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet és a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet.

·  A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: a célvizsgálat két hónapja alatt felügyelőnként 6 munkáltató.

·  Az ellenőrzések az egészségügyi szolgáltatóknál, az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó munkavédelmi követelmények teljesítésének vizsgálatára terjedjenek ki.

 

b) 2014. II.-III. negyedév:  Építőipari kivitelezési célvizsgálat

·  A célvizsgálat indokolása: Az építőipari tevékenyég ellenőrzését az indokolja, hogy

2013. I-III. negyedévében beérkezett azonnali jelentések alapján szabálytalan munkavégzés miatt 12 halálos kimenetelű munkabaleset történt Magyarországon, amely a halálos munkabalesetek egyharmadát jelenti.

·  Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): Az általános munkavédelmi előírásokon túl a 4/2002. (II. 20.) SzCsM rendelet, továbbá az építőiparhoz kapcsolódó munkavédelmi tárgyú szabványok.

·  A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat időtartama alatt felügyelőnként 10 munkáltató.

·  Az ellenőrzések döntően a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára terjedjenek ki.

  

c) 2014. II. félév: Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

·  A célvizsgálat indokolása: Magyarországon 2013. I-III. negyedévében beérkezett azonnali jelentések alapján szabálytalan anyamozgatás miatt 9 halálos kimenetelű munkabaleset történt,  amely  a halálos munkabalesetek egynegyedét jelenti.

·  Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): Az általános munkavédelmi előírásokon túl a 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet, a 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat, továbbá az anyagmozgatáshoz kapcsolódó szabványok.

·  A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat időtartama alatt felügyelőnként 10 munkáltató.

·  Az ellenőrzések döntően a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálatára terjedjenek ki.

 

d) 2014. nyár: Hőségriasztástól függően rendkívüli időjárási körülmények miatti akció ellenőrzés

Az akcióellenőrzés indokolása:A hőségriasztás idején a munkavállalók megterhelése, illetve igénybevétele jelentősen megnő, amely egészségüket és biztonságukat fokozottan fenyegeti (pl.: a balesetek, a hő ártalom kockázata megemelkedik). Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhelyek (vonatkozó jogszabályok): Az általános munkavédelmi előírásokon túl a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet.

·  A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A hőségriasztás időtartamától függően az akcióellenőrzés megkezdésekor kerül meghatározásra.

·  Az ellenőrzések döntően a kedvezőtlen klímakörnyezetben végzett munkavégzés körülményeinek vizsgálatára terjedjenek ki, a jogszabályokban előírt dokumentációk vizsgálatát konkrét hiányosságok feltárása esetén indokolt elvégezni.

 

e)  2014. II. félév: Bányászat munkaegészségügyi célvizsgálata társhatósággal egyeztetve

A célvizsgálat indokolása: A bányászati tevékenység során számos egészségkárosító kockázattal, baleseti veszélyforrással, illetve esetenként előre nem látható veszélyek megjelenésével is számolni kell. Az Mvt. 86. § (1) bekezdés d) pontja a munkavédelmi hatóság jogkörébe utalja a bányafelügyelet tekintetében a munkaegészségügyi feladatok ellátását. A munkavédelmi hatóság a korábbi évek közös ellenőrzési gyakorlatának megfelelően - egyeztetett szempontrendszer alapján - végzi el a célvizsgálatot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal (MBFH), illetve a bányakapitányságokkal együtt.  Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhelyek (vonatkozó jogszabály): Az Mvt. és végrehajtási rendeletei, az egyes munkahelyi kóroki tényezőkre vonatkozó külön jogszabályok.

·  A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat keretében ellenőrzött munkáltatók száma az MBFH-val történő egyeztetés során az ellenőrzés megkezdését megelőzően kerül meghatározásra.

·  Az ellenőrzések döntően az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel összefüggő munkakörülmények vizsgálatára terjedjenek ki, a jogszabályokban előírt dokumentációk vizsgálatát konkrét hiányosságok feltárása esetén indokolt elvégezni. Az országos célvizsgálatok lebonyolításához a szakmai irányító szerv „vizsgálati szempontokat” bocsát a munkavédelmi felügyelőségek rendelkezésére. A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben. A szakmai irányító szerv vezetője a munkavédelmet érintőváltozások, rendkívüli események vagy körülmények miatt (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedések statisztikai trend változása, egyes ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változások, extrém időjárási körülmények, jogszabályváltozás, stb.) az ellenőrzési terven felül akcióellenőrzést rendelhet el.

 

forrás: OMMF