2017. január elsejétől változik a számla kötelező adattartalma

Szerző: Szücs Krisztina | 2016. november 22.

A számlának több kötelező tartalmi eleme van, amelyek feltüntetése elengedhetetlen a szabályosan kiállított bizonylaton. A tartalmi kellékek egy részének szerepeltetése ugyanakkor az adózó adózási módjától függ, illetve értékhatárhoz kötöttek.

A jelenlegi szabályok szerint a számla kibocsájtója köteles a vevő (belföldön nyilvántartásba vett adóalany) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyének a feltüntetésre, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra áthárított adó a 1 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön. [Áfa törvény 169. § d) pont dc). alpontja]

 

Ez a szám 2017. január elsejétől a tizedére csökken, azaz ha az áthárított áfa összege eléri a 100 000 Ft-ot a vevő adószámát fel kell tüntetni a számlán. Amennyiben tehát az áfa-alapja meghaladja

- 27 %-os adómérték esetén a 370 000 Ft-t;

- 18 %-os adómértéknél az 556 000Ft-ot;

- 5 %-os adómérték esetén pedig a 2 000 000 Ft-ot;

a vevő adószámának feltüntetésétől nem lehet eltekinteni. [2016. évi LXVI. törvény 76. § 2. pont]

 

Amennyiben az áfaalany 2016-ban 2017. évi teljesítést tartalmazó számlát állít ki, és az ebben az áthárított áfa összege nem éri el az egymillió forintot nem kötelező a vevő adószámának a feltüntetése.

 

A számla tartalmára vonatkozó előírások betartása azért is fontos, mivel az áfalevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele a szabályosan kiállított számla, azaz a jogszabály által előirt, kötelező tartalmi elemeket tartalmazó bizonylat szükséges az előzetes felszámított áfa levonásához. [2016. évi LXVI. törvény 73.§]

 

http://www.prosperokft.hu