Üdvözöljük a

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés

Szerző: Sörös Dávid | 2013. október 3.

Az Európai Unión belüli kereskedelmi ügyletek többségének rendezésére egy hosszabb vagy rövidebb határidő áll rendelkezésre, amelyen belül az eladó vagy a szolgáltatást nyújtó időt biztosít ügyfelének a számla kifizetésére. Azonban gyakran előfordul, hogy a számlák jóval az előírt határidőn túl is kifizetetlenül maradnak, aminek negatív következményei vannak a vállalkozások likviditására és pénzügyi gazdálkodására. E kellemetlenségek csökkentése érdekében az irányelv a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési határidőkre vonatkozó jogszabályi keretet állapít meg.

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy fellépjen a kereskedelmi ügyletekhez * kapcsolódó késedelmes fizetések * ellen, ezzel hozzájárulva a belső piac megfelelő működéséhez és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének fokozásához.

 

Az irányelv a hatóságok és vállalkozások közötti, illetve a vállalkozások egymás közötti kereskedelmi ügyletei ellenértékének kiegyenlítésére terjed ki. Az irányelv hatálya alól kizárhatók:

  • az adóssal szembeni felszámolási eljárás hatálya alá tartozó tartozások;
  • az adósságátütemezési eljárásra irányuló eljárások;
  • a fogyasztókkal kötött ügyletek;
  • a más ügyletekkel kapcsolatos kamatfizetés (például a csekkekre és váltókra vonatkozó törvényes kifizetések, valamint a kártérítések, ideértve a biztosítótársaságok kifizetéseit is).

 

Vállalkozásokközötti ügyletek

 

Késedelmes fizetés esetén a hitelező kamatot követelhet, feltéve, hogy teljesítette jogszabályi és szerződéses kötelezettségeit, illetve nem kapta meg az esedékes összeget* az esedékesség napján. A hitelező a szerződésben meghatározott fizetési határnap vagy határidő lejáratát követő naptól jogosult a kamatra.

 

A gazdasági szereplők közötti kereskedelmi ügyletek tekintetében az irányelv kimondja, hogy szerződéskötési szabadságuk tiszteletben tartása mellett számláikat 60 napon belül ki kell fizetniük, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtak meg, vagy ha az egyéb fizetési módozatok nem súlyosan hátrányosak a hitelezővel szemben.

 

Amennyiben a szerződés nem állapítja meg a fizetés határnapját vagy a fizetési határidőt, a hitelező jogosult a késedelmi kamatra, ha a számla vagy az azzal egyenértékű fizetési felhívás adós általi kézhezvételének napját követő 30 naptári napon belül a hitelező még nem kapta meg az esedékes összeget.

 

A hitelező emellett a behajtási költségek megtérítését is követelheti az adóstól.

 

 

Vállalkozások és hatóságok közötti ügyletek

 

Késedelmes fizetés esetén, ha az adós valamely hatóság, a hitelező kamatot követelhet, feltéve, hogy teljesítette jogszabályi és szerződéses kötelezettségeit, illetve nem kapta meg az esedékes összeget az esedékesség napján.

 

Ha az adós valamely hatóság, a számla kézhezvételének napja nem kell, hogy az adós és a hitelező közötti szerződéses megállapodás tárgyát képezze. A számla fizetési határideje nem haladhatja meg az alábbi határidőket:

  • a számla kézhezvételének napját követő 30 naptári nap;
  • amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, az áruk vagy szolgáltatások átvételének napját követő 30 nap.

A tagállamok bizonyos feltételek mellett legfeljebb 60 naptári napra meghosszabbíthatják e határidőket.

 

A késedelmes fizetés esetén a törvényes kamatlábat az Európai Központi Bank referencia-kamatlábánál legalább nyolc százalékponttal magasabb mértékben állapítják meg. A hatóságok a késedelmes fizetésekre nem állapíthatnak meg ennél alacsonyabb kamatlábat.

 

 

Tisztességtelen szerződéses feltételek és gyakorlatok

 

A szerződéses feltétel nem hajtható végre, ha az kárt okoz vagy súlyosan hátrányos a hitelező számára, például ha kizárja a késedelmi kamat fizetését vagy a behajtási költségek megtérítését.

 

E tisztességtelen gyakorlatok megelőzése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell az ezen irányelvből fakadó jogok és kötelezettségek átláthatóságát, és kötelesek közzétenni a késedelmes fizetés esetében alkalmazandó törvényes kamatlábat.

 

A tagállamok emellett ösztönözhetik a fizetések ütemezését megállapító fizetési szabálygyűjtemény kidolgozását.

 

 

Behajtási eljárások

 

Nem vitatott tartozás esetén a hitelező keresetet vagy kérelmet nyújthat be a bíróságnál.

 

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 2000/35/EK irányelvet.

 

Forrás: europa.eu