Üdvözöljük a

A munkáltatói kötelezettségek | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A munkáltatói kötelezettségek

Szerző: Varga Erika | 2013. október 2.

A munkaszerződés teljesítésének szabályait tartalmazza az Mt.VIII. fejezete. Ezen belül az alapvető kötelezettségek részletes szabályait ismerhetjük meg.

A munkáltató alapvető kötelezettségei a következőkben foglalhatók össze (2012. évi I.törv.51§):

  • a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint  foglalkoztatni,
  • a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani,
  • a munkavállaló munkavégzés során felmerült indokolt költségeit megtéríteni,
  • biztosítani  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés követelményeit,
  • ingyenesen biztosítani a munkavállaló alkalmassági vizsgálatát,
  • a  fogyatékossággal  élő  személy  foglalkoztatása  során  gondoskodni  az  ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról,
  • a  munkavállalót  olyan  munkára  alkalmazni,  amely  testi  alkatára  és  fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem jár.

 

1.  A  munkáltató  köteles  a  munkavállalót  a  munkaszerződés  és  a  munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, ez a munkaviszony egyik fő ismérve. A törvény maga is rendelkezik arról, hogy ha a munkáltató nem tesz eleget foglalkoztatási kötelezettségének, a munkavállaló jogosult díjazásra (állásidő). Ha a munkáltató vétkesen,huzamosabb ideig szegi meg  kötelezettségét,  nem  látja  el  munkával  a  munkavállalót,  az  akár  az  azonnali  hatályú felmondást is megalapozhatja.

 

2.  A  felek  eltérő  megállapodása  hiányában  a  munkáltató  köteles  a  munkavégzéshez szükséges  feltételeket  biztosítani.  Főszabály  szerint  a  munkavégzés  eszközeiről  a munkáltatónak  kell  gondoskodnia,  de  idetartozik  lényegében  minden  olyan  körülmény biztosítása  is,  amely  a  munkahelyet  egyáltalán  alkalmassá  teszi  a  munkavégzésre  (ez kapcsolódik  a  4.  pontban  tárgyalt,  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos munkavégzés  követelményeinek  biztosításához  is).  A  korábbi  Mt.-ben  szereplő  munkáltatói kötelezettségek  közül  nem  jelenik  meg  külön  a  munka  megszervezésére, irányítására, illetve  a  szükséges  ismeretek  biztosítására  vonatkozó  kötelezettség,  a  munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításába azonban ezek a részkötelezettségek is beleértendők.

 

3.  A  munkáltató  köteles  a  munkavállalónak  azt  a  költségét  megtéríteni,  amely  a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. Így például kiküldetés esetén meg kell téríteni  az  utazás  költségeit;  ha  a  munkáltató  tanulmányok  folytatására  kötelezi  a munkavállalót, állnia kell ennek költségeit; ha a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges eszközt a munkavállaló saját költségén szerezte be, azt a munkáltató köteles kifizetni .

 

4.  A  munkáltató  köteles  biztosítani  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos munkavégzés  követelményeit.  Itt  elsősorban  a  munkavédelmi  normák  betartására  kell gondolnunk,  ilyenek  például  a  munkavédelemről  szóló  1993.  évi  XCIII.  törvény  vagy  a 3/2002.  (II.  8.)  SzCsM-EüM  együttes  rendelet  a  munkahelyek  munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről .

 

5. A munkáltató a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként  köteles  ingyenesen  biztosítani  a  munkavállaló  munkaköri  alkalmassági vizsgálatát;  az  erre  irányuló  kötelezettség  részletes  szabályai  elsősorban  ugyancsak   a munkavédelmi jogszabályokban találhatók ( 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről).

 

6.  A  munkáltató  a  fogyatékossággal  élő  személy  foglalkoztatása  során  köteles gondoskodni  az  ésszerű  alkalmazkodás  feltételeinek  biztosításáról.  A  fogyatékos személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló 1998.évi XXVI.  törvény  is  előírja,  hogy  a foglalkoztatást  biztosító  munkáltató  köteles  biztosítani  a  munkavégzéshez  szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását;  az  átalakítással  kapcsolatos  költségek  fedezésére  egyébként  a központi költségvetésből támogatás igényelhető.

 

7.  A  munkavállalót  csak  olyan  munkára  lehet  alkalmazni,  amely  testi  alkatára  vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat.

 

Forrás: Munka törvénykönyve