A munkavállalói adatok kezelésének gyakorlati kérdései

Szerző: Varga Attiláné | 2013. szeptember 19.

Fontos kérdés, hogy átadható-e a munkavállalóra vonatkozó adat más személyeknek, és jogszerű-e "kivinni" Magyarországról a munkavállalók adatait, illetve jogszerű-e az a helyzet, ha ekként a munkáltatón kívüli más személyek is elérhetik a munkavállalók adatait? Mindezek kapcsán a 2012. évi I. törvény, a Munka törvénykönyve (Mt.) többletfeladatokat, kötelezettségeket ró a munkáltatókra. 

A munkaviszony fennállása során a munkáltató számos személyes adat birtokába kerül. A munkáltató e tevékenységére is alkalmazni kell az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályokat meghatározó 2011. évi CXII. törvényt (Info tv.), mely többek között meghatározza az adatkezelés elveit és jogalapját is. E törvényben találhatjuk a személyes adat, illetve a különleges személyes adat - munkaviszony tekintetében is irányadó - fogalmát. A munkavállaló neve is személyes adat, illetve az adott személyre vonatkozó bármilyen adat, tény, és további következtetés is.

Az Info tv. e szabályait egészíti ki az Mt . (10.§.), amikor is rögzíti a munkáltató tájékoztatási kötelezettségét a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről, továbbá előírja a munkavállalóra vonatkozó tény, adat, vélemény harmadik személlyel történő közlésének előfeltételeit. A korábbi szabályozással összhangban erre kizárólag törvényben meghatározott esetben, vagy a munkavállaló hozzájárulásával kerülhet sor. Fontos megjegyezni, hogy az Info tv. 3.§ (7) értelmében a hozzájárulásnak önkéntesnek, határozottnak és félreérthetetlennek kell lennie, és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia. Maga az Mt. is ad felhatalmazást az adatok adatfeldolgozó számára történő továbbítására, ugyanis lehetővé teszi, hogy a munkáltató a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó (például bérszámfejtő cég) számára, a munkavállaló előzetes tájékoztatása mellett (azaz a hozzájárulása nélkül) átadhassa.

Ebből következően a munkavállalók részére (névre szólóan) át kell adni egy írásbeli tájékoztatót, melyben tájékoztatják a munkavállalókat, hogy a bérszámfejtési feladatokat külső adatfeldolgozó fogja ellátni és meg kell jelölni azt is, hogy pontosan mely cég látja el ezen feladatot. Egyébként a munkavállalókat minden olyan egyéb adatszolgáltatásról is tájékoztatni kell, mely alapján a munkáltató külső cégnek ad át róluk adatot. A már meglévő munkavállalók részére az adatszolgáltatás előtt kell átadni a tájékoztatást, az új munkavállalóknak pedig a munkaszerződésük aláírásával egyidejűleg. A kialakult gyakorlat szerint ezen tájékoztatóba szokták belefoglalni mindazon szervezeteket, melyek részére még történik adatszolgáltatás a munkaviszony keretében, valamint a munkavállalók egyéb, például az ellenőrzéshez használt technikai eszközökről szóló kötelező tájékoztatását is.

A személyes adatok külföldi adatkezelő vagy feldolgozó részére történő adattovábbításának jogszerűsége az adott állam joga, a nemzetközi jog, illetve az Európai Unió joga szerint dönthető el. Megjegyzendő, hogy adott esetben adattovábbításnak minősülhet a Magyarország területén található szerveren lévő adat külföldről elérhetővé tétele is, tehát a kérdés felmerülhet akár a külföldről történő karbantartás esetén is.

E körben azt kell vizsgálni, hogy az adott országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított-e a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Emellett vannak olyan országok, amelyek felé a törvény - tekintettel a nemzetközi jog és az EU joganyagára - megengedi az adattovábbítást, de van olyan állam, amely felé csak a munkavállalók kifejezett hozzájárulása esetén történhet meg az adattovábbítás, így ennek szükségessége a konkrét esetenként dönthető csak el.

Az adatkezelésből fakadó esetleges károk miatt a munkáltató kimentési lehetőségének korlátozott voltát és felelőssége mértékét ismerve mindezek betartása a munkáltató elemi érdeke. Emellett továbbra is van lehetőség a munkavállalóra vonatkozó adatok hozzájárulása nélküli statisztikai célú felhasználására, illetve átadására, ha az személyazonosításra alkalmatlan módon történik.

 

Forrás: hrportal.hu