A pénzforgalmi áfa szabályai és lehetőségei 2. rész

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. november 16.

Előző cikkemben a pénzforgalmi elszámolásának választási feltételeiről írtam, most tekintsük át a további tudnivalókat e témában.

Az adó megállapítása

 

Ha az adóalany él a pénzforgalmi áfa választási jogával, akkor

 

a) az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után - ide nem értve a termék 10. § a) pontja és 89. §-a szerinti értékesítését, valamint azon termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, amelyekre az adóalany a törvény Második részében meghatározott más különös rendelkezéseket alkalmazza - az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg;

 

b) termék beszerzéséhez - ide nem értve a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítésnek megfelelő beszerzést -, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adómegállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a részére terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti;

 

A számla érvénytelenítése vagy módosítása esetén az Áfa tv. pontosan meghatározza, hogyan kell eljárni, ezért célszerű a megfelelő részeket pontosan áttanulmányozni.

 

Ha az ellenérték jóváírása, kézhezvétele, megfizetése részletekben történik, akkor a fizetendő adót a részlet jóváírásakor, kézhezvételekor, legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani, a levonási jog pedig a megfizetett részlet erejéig gyakorolható. Az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének kell tekinteni azt is, ha az abból származó követelése vagy kötelezettsége engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás miatt vagy más módon szűnik meg.

 

Számlahivatkozás alkalmazása

 

A pénzforgalmi áfa szerinti elszámolás nem alkalmazható arra a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, amely teljesítését tanúsító számlán az adóalany az Áfa tv. 169. § h) pontja szerinti hivatkozást, utalást nem tüntette fel, mely a következő: „pénzforgalmi elszámolás”.

 

Pénzforgalmi áfa elszámolás választása

 

Az adóalany a pénzforgalmi elszámolás választásáról, illetőleg annak megszűnéséről az állami adóhatóságnak nyilatkozik. A nyilatkozattételre az Art. változás bejelentésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig terjedő időszakra választja. Az adóalany belföldi nyilvántartásba vételével egyidejűleg is választhatja a tárgy naptári évre a pénzforgalmi elszámolást. Ilyen esetben elegendő a 196/C. § (1) bekezdés b) pontjában említett feltételt időarányosan teljesíteni.

 

Pénzforgalmi áfa elszámolás megszűnése

 

A pénzforgalmi elszámolás megszűnik

 

a) a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári évet követő naptári évre nem kívánja alkalmazni;

 

b) a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal, ha a tárgy naptári évben a tényadatok alapján a 196/C. § (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem teljesül;

 

c) a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a tárgy naptári évet követő naptári év első napján nem minősül a 196/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kisvállalkozásnak;

 

d) az eljárás jogerős elrendelését megelőző nappal, ha az adóalany csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül;

 

e) az adóalany tevékenységének szüneteltetését megelőző nappal.

 

Ha a pénzforgalmi elszámolás a b) pont szerint szűnik meg, az adóalany a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével meghaladja a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felső értékhatárt. Ilyen esetben az adóalany a pénzforgalmi elszámolás választásának jogával a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet.

 

Speciális jogállások

 

A jogszabály további speciális eseteket is tárgyal, mint például ha a teljesítés és a fizetendő adó megállapítása között jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető (felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, stb.).

 

Forrás: ado.hu

Kapcsolódó anyagok: