Üdvözöljük a

A társasági adó 2015. évi változásai | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A társasági adó 2015. évi változásai

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. január 7.

A társasági adó és osztalékadó szabályai 2015. január 1-jével ismét változtak. Ismerje meg a legfontosabbakat.

Jelen cikk keretében a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao-tv.) 2015. január 1-jétől hatályos változásai közül csupán néhány - a  legfontosabbnak ítélt -  kerül bemutatásra.

 

A változások első csoportját a fogalmi változások képezik. Ez hat fogalomra terjed ki, amelyek a következők: kiegészül a Tao-tv. kapcsolt vállalkozás fogalma -, amelynek következtében a kapcsolt vállalkozási viszony már nem csak a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás teljesülése estén állhat fent- , és a telephely fogalma, a saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenység definíciója jogtechnikai szempontból megújításra kerül, valamint három új fogalom kerül be a Tao-tv.-be (felsőoktatási támogatási megállapodás, az általános képzés és a szakképzés).

A Tao-tv. rendszerében  a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján meghatározott társasági adó-alap tekintetében megszűnik annak a lehetősége, hogy az összes bevételt csökkenteni lehessen az eladott áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatások értékével. Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek közül a 7. § (1) bekezdés z) pontja kiegészül a felsőoktatási támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatásra vonatkozó kedvezménnyel. Az új adólap-kedvezmény lehetővé teszi, hogy az adózó felsőoktatási támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatás esetén csökkenthesse az adózás előtti eredményét a támogatás adóévében, az ilyen megállapodás alapján fizetett összeg 50 százalékában meghatározott mértékben, amennyiben rendelkezik a felsőoktatási intézmény által kiadott, a Tao-tv. 7. § (7) bekezdése szerinti igazolással. A nyújtott támogatás elismert ráfordításnak minősül. Ezen rendelkezés már a 2014. adóévi adókötelezettségnél is alkalmazható.

2015. január 1-jével bekerül a Tao-tv.-be azon rendelkezés, hogy amennyiben egy nonprofit gazdasági társaság két lezárt üzleti éve alapján nem teljesítette a 2011. évi CLXXV. törvényben írt feltételeket, vagy a közhasznú jogállás elnyerésétől számított két éven belül megszűnik, úgy a társaságnak az eltelt két évre visszamenőleg adófizetési és egyéb kötelezettsége keletkezik.

Az elhatárolt veszteségek kapcsán 2015-től természetesen átmeneti rendelkezések mellett „visszatér” az öt adóéves korlátozás, amelynek értelmében a 2015. január 1-jétől keletkezett veszteség felhasználására nyitva álló határidő a keletkezését követő ötödik adóév vége. Az átalakulás, egyesülés, szétválás útján a jogutód által átvett veszteség felhasználhatóságára egy új korlátozó rendelkezés lép majd hatályba.

A társasági adó rendszerébe bevezetésre kerül egy új konstrukció, a Tao-tv. 24/A. § szerinti adófelajánlás intézménye, amelynek révén a kedvezményezett célokat támogató adózóknak lehetőségük nyílik rendelkezni az egyébként felmerülő adóelőlegük, illetve adókötelezettségük egy részének célzott felhasználásáról. Az adófelajánlás alatt tehát nem egy később adókedvezményként visszatérülő juttatás értendő. Az adózó a következő kedvezményezett célokra tehet felajánlást: filmalkotás támogatására, előadó-művészeti szervezet támogatására és látvány-csapatsport támogatására. A kedvezményezett célok felajánlás útján történő támogatása során nincs az adózónál ráfordításként elszámolt összeg, miután az adózó az adóévi bevallott és megfizetett adója terhére rendelkezhet, s a felajánlott összeget az adóhatóság utalja át a támogató által megjelölt kedvezményezett szervezet részére, amelyet a támogatott szervezet már támogatásként fogad be. A felajánlott összegek átutalásához elengedhetetlen, hogy az adózó rendelkezzen a kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolással és annak egy példányát az adóhatósághoz megküldje.  Az adózó a felajánlást három ütemben az adóelőleg, az adóelőleg-kiegészítés, és az adó terhére teheti meg. A felajánlás formailag az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozat útján valósul meg. Fontos ugyanakkor kihangsúlyozni, hogy az adókedvezményi körben történő támogatásra továbbra is lehetőség van, azonban ugyanazon adózó nem jogosult a két módszer azonos adóéven belüli használatára, előnyei kiaknázására.

 

 

Forrás: NAV