A távmunka munkajogi szabályai

Szerző: Varga Erika | 2015. május 26.

Bár a távmunka a családi és magánélet összehangolásának eszköze, előfordulási aránya Európában mindössze 7 százalék körül van.

A munkavégzésnek ez a fajtája un. atipikus munkavégzés, hiszen eltér a munkaerőpiac tipikus jellemzőjétől. A jog ezt a fajta munkavégzést a távmunka végzés kategóriájában szabályozza. A távmunka végzés a munkavégzés azon fajtája, ahol a munkát a munkavállaló a munkáltató telephelyétől elkülönülten, rendszeres jelleggel, számítástechnikai eszköz útján folytatja (Mt.196.§).  A távmunka végzés tehát a munkavállaló státuszán nem változtat.

Azonos munka jogi szabályok érvényesek

A munkaviszony távmunka végzés esetén is munkaszerződés kötésével jön létre. A munkavállaló munkarendje azonban távmunka végzés esetén fő szabály szerint kötetlen, bár a felek ettől eltérően is megállapodhatnak. A munkaviszony létrejöttekor a munkáltatót ugyanazon kötelezettségek terhelik: tájékoztatnia kell a munkavállalót a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkaköri feladatokról, a szabadság alapvető szabályairól, valamint a felmondásra vonatkozó szabályokról.

A távmunka végzés jellegéből következően azonban további kérdések is felmerülnek, amelyekre a tájékoztatásnak ki kell terjednie. Ezek közé tartozik a munkáltató ellenőrzési lehetősége, a számítástechnikai eszköz használata korlátozásának a szabályai, valamint az a szervezeti egység, amelyhez a munkavállaló tartozik. Célszerű megállapodni továbbá a kapcsolattartás módjában, a számítástechnikai eszközök biztosításában, valamint a költségviselésben is. Eltérő megállapodás hiányában a kapcsolattartás módját a munkáltató egyoldalú döntésével is kialakíthatja.
A munkafeltételek biztosítása, valamint a munkavégzéssel összefüggésben felmerült indokolt költségek viselése azonban fő szabályként a munkáltatót terhelik.

Integrálni kell a távmunkában dolgozó munkavállalókat

A távmunka végzés jellegéből adódóan speciális szabályok segítik a munkáltató telephelyén dolgozó munkavállalókkal való kapcsolattartást. Egyrészt a hatályos szabályozás biztosítja, hogy a távmunkás munkavállaló a munkáltató területére beléphessen, valamint más munkavállalókkal kapcsolatot tarthasson. Ezen túlmenően a munkáltató valamennyi olyan tájékoztatást köteles a távmunkás munkavállalóknak megadni, melyeket más munkavállalóknak is megadott. Végezetül a törvény az átmenet lehetőségét is biztosítani kívánja, amikor is úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat a távmunka végzésre irányuló foglalkoztatás lehetőségéről. A munkavállaló ilyen tartalmú munkaszerződés módosításra irányuló kezdeményezésére pedig a munkáltató 15 napon belül köteles nyilatkozni.

Eltérő utasítási, ellenőrzési jogosultságok

A munka viszonyban általánosságban a munkáltatót széles körű utasítási, illetve ellenőrzési jog illeti meg (Mt. 197.§). Ezek a jogok, illetve kötelezettségek távmunka végzés esetén a munkavégzés jellegére tekintettel eltérnek az általános szabályoktól. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, távmunka végzés esetén a munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok ellátására terjed ki. Ezen túlmenően a munkáltató szabályozhatja, illetve ellenőrizheti az általa biztosított számítástechnikai eszköz használatát.


A munkáltató ugyanis előírhatja, hogy a számítástechnikai eszköz kizárólag munkavégzés céljára használható. Az általános szabály, miszerint a munkáltató a munkavállaló személyhez fűződő jogát köteles tiszteletben tartani, távmunka végzés esetén is alkalmazandó. Az ellenőrzés nem járhat a munkavállaló emberi méltóságának a sérelmével, valamint a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba sem. Eltérő megállapodás hiányában ugyanakkor a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés ezen túlmenően nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

Azonos munkavédelmi szabályok érvényesülnek

 

Alappal tehetnénk fel, hogy távmunka végzés, illetve otthoni munkavégzés esetén a munkavédelmi szabályok betartására eltérő szabályok vonatkoznak. A hatályos törvény ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy a munkavégzésre - a távmunka jellegéből eredő eltérésekkel - alapvetően ugyanazon szigorú szabályokat kell alkalmazni (Mvt. 86/A §). Biztosítani kell ennek megfelelően többek között a megfelelő tisztaságot, a szükséges mozgásteret, a megfelelő megvilágítást, klímát, alkalmas munkaeszközöket, azaz a megfelelő (egészséges és biztonságos) munkavégzéshez szükséges feltételeket. Ezeknek a biztosítása ráadásul a munkáltató kötelezettsége.

Amennyiben a munkavállaló a munkavégzés eszközéről maga gondoskodik, azt a munkáltatónak munkavédelmi szempontból előzetes vizsgálatot követően engedélyeznie kell. A munkavégzés helyét pedig előzetesen minősíteni szükséges. A törvény azt is előírja, hogy a munkavállaló a munkavédelmi szempontból fontos körülményeket kizárólag a munkáltató hozzájárulásával változtathatja meg, azaz e tekintetben a saját lakását sem alakíthatja elvileg belátásának megfelelően.

Ebből, illetve azon kötelezettségből eredően, miszerint a munkavégzés helyét a munkaszerződésben meg kell határozni, az is következik, hogy a munkavégzés helyét a munkavállaló nem jogosult szabadon változtatni. Ezen túlmenően ellenőrzés céljából a munkavégzés helyét mind a munkáltató, mind pedig az illetékes hatóság megtekintheti.

Meghatározott területek, szakmák jellemzője

 

 A távmunka meghatározott szakmák jellemzője. Elsősorban az ingatlanpiac, a pénzügyek, valamint az oktatás területén fordul elő.

 Végezetül az is kiemelendő, hogy a távmunka végzés a családi és magánélet összehangolásának eszközeként az Európai Unió által is támogatott munkavégzési forma.

forrás: hrportal.hu

Kapcsolódó anyagok: