Üdvözöljük a

A vezető tisztségviselő felelőssége a kényszertörlési eljárásban | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A vezető tisztségviselő felelőssége a kényszertörlési eljárásban

Szerző: Sörös Dávid | 2015. augusztus 11.

A kényszertörlés - mint a vállalkozás bíróság általi kötelező megszüntetése – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben szabályozott, 2012. március 1. napjától hatályos eljárás.

A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha a céget megszűntnek nyilvánítja, vagy a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő, továbbá ha a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be. A cég képviselője a kényszertörlési eljárás alatt a cég vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot nem tehet, szervezeti átalakulásról nem dönthet, és kizárólag a hitelezői érdekek figyelembevételével járhat el,köteles továbbá az adókötelezettségeit teljesíteni és az eljárás megkezdését megelőző nappal a vagyoni helyzetét bemutató számviteli beszámolót készíteni, azt letétbe helyezni és közzétenni.

 

Amennyiben a cégbíróság felhívására a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, azonban a cég vagyontalan vagy a vagyona előreláthatóan nem fedezi a várható felszámolási költségeket, a cégbíróság a céget törli a cégjegyzékből.  A cégbíróság végzésében feltünteti a bejelentett követelések jogosultjait, azaz az eljárás során ki nem elégített hitelezőket.

 

Ha a cégbíróság a céget kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből, a cég vezető tisztségviselője - ideértve a kényszertörlési eljárás előtt a cégjegyzékből törölt vezető tisztségviselőt is - az okozott hátrány erejéig  a saját vagyonával is felel a kielégítetlenül maradt hitelezői követelésekért, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően ügyvezetési feladatait nem a hitelezői érdekek figyelembe vételével látta el, és ezáltal a cég vagyona csökkent, illetve a hitelezők követeléseinek kielégítése meghiúsult. Több vezető tisztségviselő esetén felelősségük egyetemleges.  A  cég vezető tisztségviselőjének minősül az a személy is, aki a cég döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt.

 

A hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell, ha a vezető tisztségviselő a kényszertörlés elrendelését megelőzően vagy a kényszertörlési eljárás alatt nem tett eleget a számviteli beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.

 

Hitelező az a személy, aki követelését a kényszertörlési eljárásban bejelentette és követelése jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton, más végrehajtható okiraton alapul vagy nem vitatott vagy elismert, pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés. A hitelező a követelését peres eljárásban érvényesítheti, a keresetét a cég törlését elrendelő jogerős határozat Cégközlönyben való közzétételét követő kilencven napos jogvesztő határidőn belül a cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszéken terjesztheti elő.

 

Forrás: NAV