Üdvözöljük a

December 22-éig kell dönteni az EVÁ-ról | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

December 22-éig kell dönteni az EVÁ-ról

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. december 1.

Az idén december 1. és december 22. között választhatják 2015-re az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) szerinti adózást az újonnan bejelentkező vállalkozások.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá a 2015. évre új adózóként bejelentkezhet:

 

    - az egyéni vállalkozó;

    - az egyéni cég;

    - a betéti társaság;

    - a közkereseti társaság;

    - a korlátolt felelősségű társaság;

    - a végrehajtói iroda;

    - a szövetkezet és a lakásszövetkezet;

    - az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda;

    - az erdőbirtokossági társulat;

    - a szabadalmi ügyvivői iroda.

 

Egyéni vállalkozók esetében az erre a célra rendszeresített 14T103 számú, társas vállalkozások esetében a 14T203 számú adatbejelentő lapon, a NAV székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóságán kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók 2014. december 22-éig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

 

Egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására szintén eddig a határidőig a 15JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében a nyugdíjjárulékot, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat, valamint a munkaerő-piaci járulékot az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapjánál magasabb (a minimálbér másfélszeresét meghaladó) járulékalap után fizetik meg.

 

A nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is benyújthatóak. (Ez utóbbi esetben a nyomtatvány postára adásának kell 2014. december 22-ig megtörténnie.)

 

Amennyiben az EVA hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában az adóhivatal nyilvántartása szerint a törvényben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, akkor az adószámuk kilencedik számjegye 3-as kódértéket kap. Adószámuk változásáról az adóhatóság (papír alapon benyújtott bejelentkezés esetén) a benyújtott adatlap egy példányának visszaküldésével értesíti az érintett adózókat. Elektronikus úton benyújtott nyomtatvány esetén az adózó a törzsadatainak ügyfélkapu használatával történő lekérdezésével értesülhet a megváltozott adószámáról. Abban az esetben, ha az Eva tv-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidőn túl nyújtják be, a bejelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést fognak kapni.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság, valamint a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság az eva alanyiság létrejöttével megszűnik.

 

Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2014. évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2015. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani.

 

Kijelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól

 

Azok az EVA hatálya alá tartozó adózók, akik a 2015. adóévben adókötelezettségeiket nem az EVA alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket szintén ebben az időszakban a 14T103 számú, illetve a 14T203 számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Ezen bejelentésüket az adózók 2014. december 22-ig írásban visszavonhatják. Az adózó köteles arra, hogy az Eva tv. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megtegye bejelentését, ha 2014. december 22-én nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van. A bejelentésre, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

 

Az eva hatálya alól történő kijelentkezés esetén általános forgalmi adókötelezettség tekintetében az érintett adózók a 14T103 számú, illetve a 14T203 számú adatbejelentő lapok F01 és F02 lapjain tehetnek bejelentést. Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről levélben tájékoztatja a NAV.

 

Az EVA alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az EVA alanyiság ismételten nem választható, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg.

 

Egyéni vállalkozó, aki kijelentkezik az EVA hatálya alól,  a 2015. adóévre választhatja az átalányadózást, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt valamennyi feltételnek. Az eva alanyiság megszűnése esetén, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő adózóknak lehetőségük van a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság, valamint a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választására is.

 

 

Forrás: NAV