Üdvözöljük a

Export adómentesség 360 napon belüli kivitel esetén | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Export adómentesség 360 napon belüli kivitel esetén

Szerző: Sörös Dávid | 2014. március 18.

2014. január elsején lépett hatályba az ÁFA törvény azon bekezdése, mely kibővíti az adómentesség igénybevételének lehetőségeit, úgy hogy bizonyos feltételek mellett az utólag is alkalmazható legyen.

2014. január elsején lépett hatályba az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) termékexport (termék Közösség területén kívülre történő értékesítése) adómentességére vonatkozó 98. §-ának (5) bekezdése, mely biztosítja, hogy amennyiben a mentesség kizárólag a termék Közösség területén kívülre történő kiléptetésére előírt 90 napos határidő túllépése miatt nem alkalmazható, de a termék később, az új rendelkezés szerint 360 napon belül mégis elhagyja a Közösség területét, és ezt a kiléptető hatóság igazolja, akkor az adómentesség e termékértékesítésre utólag alkalmazható.

 

Az Áfa törvény alapján a termékexport az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adómentes:

  • az értékesített terméket a teljesítés napját követően 90 napon belül ki kell léptetni a Közösség területén kívülre, mely tényt a vámhatóság, illetve egyéb kiléptető hatóság igazol,

  • az értékesített terméket az értékesítés és a kiléptetés között a kipróbálástól és a próbagyártástól eltekintve nem lehet használni vagy hasznosítani,

  • amennyiben a terméket a beszerző fuvarozza, fuvaroztatja el, akkor ezzel összefüggésben nem lehet belföldön letelepedett adóalany.

Nem alkalmazható az adómentesség abban az esetben, ha a terméket a beszerző maga fuvarozza el és ez a termékhajó, turista repülőgép vagy magánhasználatra szolgáló közlekedési eszköz tartozéka, vagy ezek üzemeltetéséhez szükséges.

 

A mentesség elengedhetetlen feltétele, hogy a terméket a termékértékesítés teljesítésének napját követően 90 napon belül ki kell léptetni a Közösség területéről. Amennyiben az értékesített termék kiléptetésére az említett 90 napos határidőn belül nem kerül sor, az eredeti teljesítési időponttal adófizetési kötelezettség keletkezik, melyet a termékre vonatkozó adómértékkel kell megállapítani. (Az adófizetési kötelezettség fennáll abban az esetben is, ha az értékesítést adómentesen számlázták az eredeti teljesítési időpontban, a kiléptetés igazolt megtörténtét feltételező jogos várakozással.) Az Áfa törvény 98. §-ának új (5) bekezdése alapján ugyanakkor, amennyiben a termékkésőbbi, a teljesítést követő 360 napon belüli (igazolt) kiléptetésére mégis sor kerül, a fizetendő adó az ezen termékértékesítést terhelő fizetendő adóval megegyező összegben utólag csökkenthető, a megfelelő bizonylatolás mellett. A fizetendő adó csökkentésének feltétele egyrészt az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása, másrészt a 360 napon belüli kiszállítás megtörténtének kiléptető hatóság általi igazolása.

 

Az Áfa törvény 153/B § (1) bekezdés d) pontja szerint az adóalany a fizetendő adó utólagos csökkenését leghamarabb abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amikor a kiléptető hatóság igazolása aKözösség területének elhagyásáról az adóalany saját rendelkezésére, az adó felszámítását módosító számla pedig a vevő személyes rendelkezésére áll.

 

Az érintett témával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések a következők:

Az Áfa törvény termékexport adómentességére vonatkozó szabálya: „98. § (1) Mentes az adó alól a belföldönküldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése a Közösség területén kívülre, feltéve, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását

a) az értékesítő maga vagy - javára - más végzi; 

b) a (3) és (4) bekezdésben, illetőleg a 99. és 100. §-ban meghatározott további feltételek szerint a beszerző maga vagy - javára - más végzi.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy

a) a termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területérőlkiléptető hatóság igazolja, valamint

b) az a) pontban említett határidőn belül az értékesített terméket rendeltetésszerűen ne használják, egyéb módon ne hasznosítsák, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja - a 99. és 100. §-ban meghatározott eltéréssel - abban az esetben alkalmazható, ha ezzel összefüggésben a beszerző nem telepedett le belföldön, letelepedés hiányában pedig, ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.

(4) A (3) bekezdéstől függetlenül nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti adómentesség abban az esetben, ha a beszerző kiránduló hajó, turista repülőgép vagy magánhasználatra szolgáló közlekedési eszköz felszerelését (tartozékát), valamint az üzemeltetéshez, ellátáshoz szükséges terméket maga fuvarozza el.

(5) Amennyiben a termék értékesítése során az adó alóli mentesség kizárólag a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesítése hiányában nem alkalmazható, azonban a termék az értékesítés teljesítésétkövető 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, és ezt a tényt a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása.”

 

Az Áfa törvény adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolásával kapcsolatos rendelkezése:

„153/B. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany által korábban megállapított és bevallott adóalap vagy az adóalany által korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adó csökken, az adóalany akülönbözetet - ha az a fizetendő adót érinti, a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adótcsökkentő tételként - legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben

a) az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll;

b) a jogosultnak az ellenértéket, az előleget vagy a betétdíjat visszatérítik az a) pont alá nem tartozó esetekben;

c) a jogosultnak a pénzt visszatérítik a 77. § (4) bekezdése szerinti esetben;

d) a termék Közösség területéről történő kiléptetésének hatóság általi igazolása az adóalany, az eredeti számlát módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll a 98. § (5) bekezdés szerinti esetben.

(2) E § nem alkalmazható az 55. § (2) bekezdése szerinti számla érvénytelenítésre.

 

Forrás: NAV