Feltöltési kötelezettség az egyes adónemeknél

Szerző: Sörös Dávid | 2014. december 3.

Közeleg a 2014-es év vége, amely egyben bizonyos adózók esetén az adóelőleg-kiegészítési – más néven a feltöltési – kötelezettség határidejének közeledtét is jelenti. Cikkünkből megtudható, hogy milyen határidők, kötelezettségek várják Önt. 

A feltöltési kötelezettség teljesítésekor az adózóknak az adóévre már befizetett előlegek összegét ki kell egészíteni az adóévi várható fizetendő adó összegére, azaz a várható fizetendő adó és a már megfizetett előlegek különbözetét kell megfizetni, figyelemmel az egyes adónemeket szabályozó anyagi jogszabályok rendelkezéseire.

 

 

1. Feltöltési kötelezettség a társasági adóban

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben foglaltak alapján az adóévre már befizetett előlegek összegét ki kell egészíteni az adóévi várható fizetendő adó összegére.

 

A feltöltési kötelezettség keretében teljesítendő összeg kiszámítása során azonban nemcsak a várható fizetendő adó összegére kell tekintettel lenni, ugyanis a szabályozás kimondja, hogy amennyiben az adózó az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kap, akkor a várható fizetendő adó meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből azt az összeget, amelyet az adózó az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig nem kapott meg. Tehát az adóalapot úgy kell meghatározni, hogy az ne tartalmazza a meg nem kapott ilyen bevételt. A hivatkozott támogatásokról az adózók a társaságiadó-bevallásban adatot szolgáltatnak, amelyre a feltöltési kötelezettség elégtelen teljesítése miatti szankció meghatározása szempontjából van szükség.

 

Már a várható adó összegének meghatározásakor célszerű az adózónak azt megvizsgálnia, hogy az éves adót az általános szabályok szerint, vagy – ha annak feltételei fennállnak – a jövedelem- (nyereség-) minimum szabályai szerinti adóalapra állapítja meg, illetve fizeti meg.

 

 

1.1. A feltöltésre kötelezettek köre

 

A törvény szerint felöltésre kötelezett minden kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózó, valamint minden külföldi vállalkozó abban az esetben, ha az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot.

 

A megelőző adóévi évesített árbevétel vizsgálata az egyesüléssel és szétválással érintett adózók esetében vethet fel további kérdéseket. Az egyesülés és szétválás azon formáinál, amely esetekben a jogelőd(ök) megszűnt(ek), a jogutódnál – a feltöltési kötelezettség vizsgálata során – a megelőző adóév első ízben csak a jogutód első adóéve lehet, tehát az egyesülés, szétválás napját követő naptól az adóév végéig terjedő időszak. Így például a kiválással létrejövő jogutód esetében – az adózó első adóévében – a tárgyévet megelőző évi árbevétel nem értelmezhető. Ennek megfelelően a Tao-tv. 26. § (10) bekezdése nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a kiválással létrejövő jogutódot társaságiadó-előleg feltöltésének kötelezettsége terhelné. A kiválással létrejövő jogutódnak tehát az első adóévében nincs előleg-feltöltési kötelezettsége. Annak a jogelődnek viszont, amely az átalakulás következtében nem szűnik meg, teljes megelőző adóéve van, amelynek árbevétele vizsgálandó a feltöltési kötelezettség megállapításánál. Így tehát beolvadás esetén az átvevőt, kiválás esetén pedig a fennmaradót terheli adóelőleg-kiegészítési kötelezettség.

 

Általános jelleggel mentesülnek az adóelőleg-kötelezettség, ennek okán a feltöltési kötelezettség alól. Ezen körbe az alábbi nonprofit szervezetek tartoznak:

 

–   az MRP szervezetek,

–   a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok,

–   a vízitársulatok,

–   az alapítványok,

–   a közalapítványok,

–   az egyesületek,

–   a köztestületek,

–   az egyházak,

–   a lakásszövetkezetek,

–   a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmények,

–   az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak,

–   a szociális szövetkezetek és

–   az iskolaszövetkezetek.

 

Nem vonatkozik továbbá a feltöltési kötelezettség:

 

–   az egyszeres könyvvitelt vezetőkre,

–   a kettős könyvvitelt vezető adózók közül azokra, amelyeknek a megelőző adóévi évesített árbevétele legfeljebb 100 millió forint.

 

 

1.2. A feltöltési kötelezettség határideje

 

A feltöltési kötelezettség befizetésének és bevallásának határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja (általános esetben december 20-a, idén december 22-e).

 

A feltöltésre kötelezett adózók az utolsó havi, negyedévi társaságiadó-előleget a feltöltéssel egyidejűleg fizetik meg. E rendelkezés gyakorlatilag a negyedéves adóelőleg-fizetők számára jelent az utolsó negyedévi adóelőleg esetében előrehozott fizetési határidőt.

 

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségeinek szabályairól az Art. 6. számú melléklete rendelkezik. E szerint a Tao-tv. szerinti előleg-kiegészítésre kötelezett adózó a várható éves fizetendő adó és az adóévre már bevallott adóelőlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig nyújtja be bevallását, és ezzel egyidejűleg tesz eleget fizetési kötelezettségének.

 

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknál a határidők számítása úgy alakul, hogy adóévük első hónapja kezdő napjaként a választott üzleti év kezdő napját kell számításba venni. Az első adóévi hónap kezdő napjának naptári hónapon belüli sorszáma határozza meg valamennyi további adóévi hónap kezdő napjának naptári hónapon belüli sorszámát. Amennyiben valamely adóévi hónap kezdő napjának naptári hónapon belüli sorszáma magasabb, mint a követő naptári hónap napjainak száma, a követő adóévi hónap kezdő napjaként a követő naptári hónap utolsó napját kell tekinteni. Ha például az adózó választott mérlegforduló napja november 15-e, akkor a 2014-es (2014. november 16-tól 2015. november 15-ig tartó) adóévének az utolsó (2015. október 16-tól 2015. november 15-ig tartó) adóévi hónapja 20. napjáig, 2015. november 5-ig kell a feltöltést teljesítenie.

 

 

1.3. A feltöltési kötelezettség bevallása

 

Az adóelőleg kiegészítésének teljesítéséhez bevallási kötelezettség is társul, amelyet a 2014-es adóévben a 1401-es számú bevalláson, a 1401-01-es lap 15. sorában kell teljesíteni.

 

Érdemes megjegyezni azt, hogy a feltöltéskor a befizetendő és a bevallásban szerepeltetendő adóelőleg összege eltérhet egymástól, ugyanis befizetni a várható fizetendő adó és az adóévre megfizetett előlegek különbözetét, bevallani viszont a várható fizetendő adó és az adóévre bevallott előlegek különbözetét kell.

 

Ha az adózó az adóévre több előleget fizetett be, mint amennyit a bevallásában feltüntetett, akkor ténylegesen kevesebbet kell megfizetnie annál, mint amit a ’01-es bevallásban feltüntetett.

 

Forrás: ado.hu