Üdvözöljük a

Így vezessük szabályosan a házipénztárt | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Így vezessük szabályosan a házipénztárt

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. május 26.

2015-ben az adóellenőrzések egyik kiemelt területe a házipénztárak szabályos vezetésének ellenőrzése.

A házipénztár szabályos vezetése elengedhetetlen egy vállalkozás számára. Sajnos számos esetben tapasztaljuk, hogy nincs minden rendben. Sokan nincsenek tisztában a házipénztárakat érintő részletes és teljes szabályozással.

 

Ezek a szabályok a következők:

 

A házipénztár kezelésének szabályai a számviteli törvény szerint:

 

   - A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja meg.

   - Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban kell rögzíteni.

   - A számviteli nyilvántartásokba, csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni.

   - Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre vonatkozóan, a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen javítottak.

   - Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.

   - A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani.

   - A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani.

   - A pénzeszközöket érintő bizonylatok adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételek legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-ig kell a könyvekben rögzíteni.

 

Mivel minden vállalkozás másként működik, ezért a törvény által előírtakat minden vállalkozásnak a saját működését figyelembe véve, a pénzkezelési szabályzatban kell meghatároznia, amely a számviteli politika szerves részét képezi. Ebben kell meghatározni a cég házipénztár vezetésének alapszabályait és a vagyonának védelmére irányuló rendszer kialakítását.

 

Házipénztárak NAV ellenőrzése

 

Adóvizsgálati ellenőrzések során a revizorok első kérése a belső pénzkezelési szabályzat bemutatása, így a házipénztár ellenőrzése esetén ezt be kell tudni mutatni.

 

A házipénztár kezelésének ellenőrzése során a NAV ellenőrei azt vizsgálják, hogy a mindennapok gyakorlata mennyire felel meg a szabályzatban leírtaknak, tekintettel arra, hogy a vállalkozónak az abban leírtak szerint kell eljárnia, működnie.

 

A pénzkezelési szabályzat keretében a következő területeken kell átgondolt és a tényleges gyakorlatnak megfelelő szabályokat lefektetnie a vállalakozásnak:

 

a, A társaság sajátosságait, azaz azokat a speciális dolgokat, amik a vállalkozásra vonatkoznak. Ilyen lehet többek között az is, hogy mondjuk külső könyvelés végzi a társaság könyvelését.

b, A készpénzkezelés szabályai alatt értjük az egyes pénztárak működtetését, az elszámolások nyilvántartását, a pénztári bizonylatolást, a pénztárzárásokat. A szabályzatban ehhez kapcsolódóan rögzíteni kell:

- a pénztárak fajtáit (központi, telephelyi), pénznemét (forint, EUR , stb);

- pénztári rendet, azaz, hogy milyen napokon, mikor van nyitva a pénztár,

- pénztár kezelésére jogosult személyek körét, az ő helyettesítésüket.

Velük írásban meg kell ismertetni a jogaikat és kötelezettségeiket, azt, hogy milyen felelősséggel tartoznak a rájuk bízott értékét;

- pénztár ellenőrzésére jogosult személyek körét, az ellenőrzések gyakoriságát;

- a pénztárban tartható maximális készpénzmennyiséget, illetve ennek túllépése esetén a többlet elhelyezésével, elszállításával kapcsolatos teendőket;

- a készpénz szállításának és őrzésének módját;

- hamis pénz kezelésére vonatkozó szabályokat.

c,A legfőbb pénzügyi feladatok meghatározása kiemelt fontossággal bír. Meg kell határozni, hogy milyen jogai, hatáskörei, feladatai és kötelezettségei vannak a pénzügyi vezetőnek, alkalmazottnak. Például pénzügyi terv készítése havonta, gondoskodás a társaság fizetőképességének megtartásáról.

d,A bankszámla forgalommal kapcsolatos feladatok kiterjednek azon személyekre, akik rendelkeznek a bankszámla felett, használják azt. Nagyon fontos, hogy a bankszámla mozgással összefüggő gazdasági esemény rögzítve legyen, és bizonylattal alá is kell azt támasztani.

e, A pénzintézeti fizetési módokat is itt szabályozzuk:

- Kinek van jogosultsága utalást kezdeményezni, ki és milyen összeghatárig rendelkezik önálló utalási joggal;

- banki utalás kezdeményezésének jóváhagyásával kapcsolatos szabályozások; többes jóváhagyás fennállása esetén annak szabályai;

-céges bankszámlához kapcsolódó bankkártya használatára ki, milyen keretek között jogosult, részletesen kitérni a maximálisan felvehető készpénz összegére, a kártyás tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatok elszámolására

f, Pénzforgalmi szabályokat csődeljárás, felszámolás esetén.

 

A vállalkozásnak javasolt saját dokumentum formátumokat is készíteni, amiket a gyakorlatban használ.

 

Forrás: ado.hu