Üdvözöljük a

Iránymutatás a NAV-tól: így kell belépni az evába, és kilépni onnan | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Iránymutatás a NAV-tól: így kell belépni az evába, és kilépni onnan

Szerző: Sörös Dávid | 2016. november 30.

Tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá történő bejelentkezéssel, illetve a törvény hatálya alól történő kijelentkezéssel összefüggő teendőkről.

Bejelentkezés az eva hatálya alá

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (evatörvény) hatálya alá a 2017. évre új adózóként bejelentkezhet a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén

  • az egyéni vállalkozó;
  • az egyéni cég;
  • a közkereseti társaság;
  • a betéti társaság;
  • a korlátolt felelősségű társaság;
  • a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
  • az erdőbirtokossági társulat;
  • a végrehajtói iroda;
  • az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda;
  • a szabadalmi ügyvivői iroda.


Az evatörvény hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2017. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2016. december 1-je és 20-a között, egyéni vállalkozóknak az erre a célra rendszeresített 16T103 számú, társas vállalkozásoknak a 16T203 számú adatbejelentő lapon, a NAV székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságán kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók 2016. december 20-áig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén nem lehet igazolási kérelmet előterjeszteni.

Egyéni vállalkozók az evaalanyiság választására nyitva álló határidőig (2016. december 20-áig), a 17JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében a nyugdíjjárulékot, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat, valamint a munkaerő-piaci járulékot az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapjánál magasabb – a minimálbér másfélszeresét meghaladó – járulékalap után fizetik meg.

A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok 2016. december 1-jétől letölthetők a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu), illetőleg papír alapon a NAV ügyfélszolgálatain igényelhetők.

A nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is benyújthatók. Utóbbi esetben a nyomtatvány postára adásának határideje 2016. december 20.

Ha az eva hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában – az adóhivatal nyilvántartása szerint – az evatörvényben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek (ideértve az evaalanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor az adószámuk kilencedik számjegye (áfakód) 3-as értéket kap. Adószámuk változásáról az adóhatóság papír alapon benyújtott bejelentkezés esetén a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesíti az érintett adózókat, elektronikus úton benyújtott nyomtatvány esetén az adózó a törzsadatainak ügyfélkapu használatával történő lekérdezésével értesülhet a megváltozott adószámáról. Amennyiben az adózó nem felel meg az evatörvényben foglalt feltételeknek, elutasító határozatot, ha pedig a kérelmét határidőn túl nyújtja be, a bejelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést kap.

Abban az esetben, ha az adózó kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) vagy a kisvállalati adó (kiva) szerinti adózásról kíván áttérni evára, akkor a kata, illetve a kiva szerinti adóalanyiság az evaalanyiság létrejöttével megszűnik.

Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2016. évben is az eva hatálya alá tartozott, és a 2017. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Az adózási mód fenntartására természetesen csak akkor van mód, ha az adóalany megfelel az evatörvényben meghatározott feltételeknek (nagyon fontos például, hogy az adózónak december 20-án ne legyen ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása – a szerk.)

 

 

Kijelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól

 

Azok a 2016. évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik a 2017. adóévben adókötelezettségeiket nem az evaalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen bejelentésüket 2016. december 1-je és 20-a között szintén a 16T103 számú, illetve a 16T203 számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Az adózók 2016. december 20-áig írásban visszavonhatják nyilatkozatukat, ha meggondolnák magukat.

 

Az adózó köteles arra, hogy az evatörvény 10. paragrafusának (4) bekezdésében foglaltak alapján bejelentést tegyen, ha 2016. december 20-án nem felel meg az evatörvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása van. A bejelentésre, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

 

Az eva hatálya alól történő kijelentkezés esetén általános forgalmi adókötelezettség (áfa) tekintetében az érintett adózók a 16T103 számú, illetve a 16T203 számú adatbejelentő lapok F01 és F02 lapjain tehetnek bejelentést. Amennyiben az adózó nem tesz áfakötelezettségre vonatkozó bejelentést az F01, illetve F02 lapokon, azt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély a 'T101E számú bejelentő és változásbejelentő lapon, ha pedig az említett nyilvántartásban nem szereplő egyéni vállalkozó (közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, ügyvéd, szolgáltató állatorvos), akkor a 'T101 számú bejelentő és változásbejelentő lapon teheti meg.

 

Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat evaalanyiságuk megszűnéséről levélben tájékoztatja a NAV.

Az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre nem választható újra az eva, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg.

 

Abban az esetben, ha az evatörvényben foglalt valamennyi feltételt teljesítő egyéni vállalkozó bejelenti, hogy az törvény 10. paragrafusának (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2017. adóévben adókötelezettségeit már nem az evaalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, vagy az egyéni vállalkozó bejelenti, hogy 2016. december 20-án nem felel meg az evatörvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása van, a 2017. adóévre választhatja az átalányadózást, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt valamennyi feltételnek.

 

Az evaalanyiság megszűnése esetén a katát vagy a kivát is választhatják az adózók, ha megfelelnek a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek.

 

Forrás: adozona.hu