Üdvözöljük a

Mi legyen a nem online pénztárgépünkkel? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mi legyen a nem online pénztárgépünkkel?

Szerző: Sörös Dávid | 2013. november 26.
Cikkünkben összeszedjük mit tehetünk az online pénztárgépek üzembe helyezését követően nem használható, hulladékká vált pénztárgépinkkel. 
A 8470 vámtarifaszám alá tartozó, a továbbiakban a jogszabály rendelkezései alapján rendeltetésszerűen nem használható pénztárgépek vonatkozásában mind az üzemeltető, mind a gyártó, a forgalmazó kötelezettségeit a selejtezésre, az adómemória megőrzésére a fogyasztótól történő kötelező átvétel szabályaira vonatkozóan jogszabályok határozzák meg. A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet* értelmében az online pénztárgépek üzembe helyezését követően nem használható pénztárgépek esetén az üzemeltető választhatja a pénztárgép használatból történő kivonását, illetve szerviz közreműködésével történő selejtezését. Akár selejtezésre, akár használatból történő kivonásra kerül sor, a pénztárgép hulladékként történő átadását megelőzően figyelemmel kell lenni a rendelet – elsősorban adómemória kiszerelésével, megőrzésével kapcsolatos – előírásaira. 
 
Amennyiben az üzemeltető – választása szerint – maga vonja ki a használatból a pénztárgépet, úgy erről köteles az adóhatósághoz adatszolgáltatást teljesíteni. A használatból kivont pénztárgép adómemóriáját köteles az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni. Az adómemória megőrzése történhet a pénztárgép megőrzésével, mely esetben értelemszerűen nincs lehetőség a pénztárgép hulladékként történő leadására, hiszen az adómemória annak részét képezi. 
 
Az üzemeltetőnek lehetősége van a pénztárgép selejtezésére is, amelyet szerviz végezhet a rá vonatkozó szabályok szerint. Ebben az esetben a pénztárgép üzemeltetőjét nem terheli adatszolgáltatási kötelezettség, ugyanis azt a szerviz köteles teljesíteni. A selejtezésnek része az adómemória kiszerelése is, amelyet az üzemeltető köteles megőrizni az adó megállapításához való jog elévüléséig. A pénztárgép hulladékként történő átvételéért a gyártó, illetve forgalmazó nem – illetve kivételes esetben kezelési költségeivel arányosan – számolhat fel díjat, addig a selejtezésért, illetve az adómemória kiszereléséért a szerviz saját díjszabása szerint jogosult erre, így az üzemeltetőnek ebben az esetben költsége merülhet fel. Mindemellett az üzemeltető a selejtezést a vonatkozó jogszabályok – így a számviteli törvény és személyi jövedelemadó törvény előírásai – szerint köteles végezni. 
 
A gyártó – az átvételi helyen – mind az általa vagy olyan, más által forgalomba hozott és hulladékká vált pénztárgép hulladékbirtokostól történő átvételére köteles – az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. Korm. rendelet alapján – amely a gyártó által forgalmazott termékkel jellegében és funkciójában azonos. Átvételi hely a gyártó vagy a forgalmazó cég által fenntartott, a lakosság számára könnyen megközelíthető, közforgalmú helyen kialakított gyűjtőhely, amely a gyártói kötelezettséggel érintett hulladék átvételére szolgál. Gyártónak minősül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (továbbiakban: Ht.) 2. § 16. pontjában meghatározott gyártó, valamint az elektromos és elektronikus berendezés olyan forgalmazója, aki a más által gyártott ilyen berendezést saját márkaneve alatt továbbforgalmazza, kivéve, ha az elektromos és elektronikai berendezésen az eredeti gyártó márkaneve is feltüntetésre kerül. 
 
A gyártó a hulladékká vált pénztárgép átvételét jegyzőkönyv felvétele mellett abban az esetben tagadhatja meg, ha az átvételi kötelezettség teljesítése az emberi egészséget, testi épséget vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti, illetve ha az átadni kívánt berendezés más eredetű hulladékot is tartalmaz. A gyártó a pénztárgép átvételéért a hulladékbirtokostól díjat, térítést nem kérhet, azonban ha az átvételre kínált pénztárgép a berendezésre jellemző alapvető alkatrészeket nem tartalmazza (pl.: bontás után, ahol az értékesebb fémtartalmú alkatrészeket, nyomtatott áramköröket eltávolították) a gyártó az átvételi kötelezettség teljesítése mellett a kezelési költségeivel arányos díjat számíthat fel. 
 
A gyártó a forgalmazót és a fogyasztót tájékoztatni köteles, hogy a hulladékká vált pénztárgép a települési hulladékkal nem helyezhető azonos gyűjtőedénybe, azt elkülönítetten kell tárolni, egyidejűleg tájékoztatja a forgalmazót és a fogyasztót a hulladékká vált pénztárgépek vonatkozásában fennálló átvételi kötelezettségéről, mely kötelezettséget másra nem ruházhat át. 
 
A forgalmazó új pénztárgép értékesítésekor a hulladékbirtokos által felajánlott, az értékesített berendezéssel azonos mennyiségű és azonos elsődleges használati célú hulladékká vált háztartási elektromos berendezést a birtokba adás helyszínén köteles átvenni. Amennyiben a birtokba adás a forgalmazó telephelyén történik meg, abban az esetben forgalmazó köteles a hulladékká vált pénztárgép telephelyén történő átvételére, amennyiben az értékesített új pénztárgépet a vevő címére kiszállítja, köteles a kiszállítás helyén részére átadott, hulladékká vált pénztárgép átvételére és elszállítására. Az átvételt a forgalmazó megtagadhatja a gyártónál taglalt esetekben, illetve akkor, ha az átadni kívánt berendezésből az alapvető alkatrészek hiányoznak. A forgalmazó az átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségének teljesítéséért a hulladékbirtokostól díjat nem kérhet, azonban a hulladék átadásának ösztönzése érdekében díjat fizethet. 
 
A pénztárgép tulajdonosa választása szerint dönthet úgy, hogy az eredeti funkciójára rendeltetésszerűen már nem alkalmas, így hulladékká váló pénztárgépet a gyártó vagy forgalmazó cég részére adja át. 
 
Dönthet úgy is továbbá, hogy – a Ht.-nek a hulladékbirtokos kötelezettségeit előíró szabályainak figyelembe vételével – a nyilvántartásba vett, illetve hulladékkezelői engedéllyel rendelkező vállalkozás részére adja át. 
 
A Ht. értelmező rendelkezése alapján a hulladék bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. Erre tekintettel tehát a jogszabályi rendelkezések változása miatt a továbbiakban rendeltetésszerűen nem használható pénztárgépek nem válnak automatikusan hulladékká, csak a fentiek esetében. 
 
*A rendelet 2013. november 16-án hatályát vesztette, miután ezen időponttal hatályba lépett a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet. 
 
Forrás: NAV