Önkéntes céllal működő szervezetek

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. szeptember 24.

Jelenleg hazánkban önkéntes céllal létrejött szervezetek nonprofit, civil és egyéb szervezeti formában is végezhetik tevékenységüket.

A 2012. január elseje előtt már közhasznú, illetőleg kiemelten közhasznú minőségben működők egyetemlegesen közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetként végezhetik tovább tevékenységüket 2014. május 31-ig, ezt követően azonban meg kell felelniük a civil törvény szerint deklarált új feltételeknek. Ha a szervezet bejegyzésére csak 2012. január 1-je után került sor, akkor a közhasznú minősítés kérésére csak két lezárt üzleti év után van lehetőségük, és ebben az esetben is meg kell felelniük a jogszabályban meghatározott kritériumoknak. A nonprofit gazdasági társaság már az alapításkor is kezdeményezheti a közhasznú jogállás megállapítását.

 

Besorolás

 

számviteli törvény szerint az egyéb szervezetek körébe tartozik a társasház, az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy, az alapítvány stb.

A gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható, ezt a formát nevezzük nonprofit gazdasági társaságnak, amely bármely társasági formában alapítható és működtethető.

Civil szervezet a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével –, valamint az alapítvány.

A közhasznú besorolást elnyerő szervezetek kapnak ugyanis különböző privilégiumokat, azaz többek között pályázati „elsőbbségeket”, adózási „könnyebbségeket”.

 

Könyvvezetés és beszámoló készítés

 

A nonprofit gazdasági társaság kizárólag kettős könyvvezetést, az egyéb szervezetek egyszeres és kettős könyvvezetést is választhatnak. A civiltörvény értelmében közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet. A jogszabály minden egyes civil szervezetre előírja, hogy az köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – amennyiben szükséges a könyvvizsgálói jelentéssel egyetemben – az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve közzétenni. A közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek beszámolója ugyanis kiegészül a közhasznúsági melléklettel, amelyben többek között be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységet, a tevékenységek célcsoportjait és az elért eredményeit, a közhasznú cél szerinti juttatásokat, a vagyon felhasználását.

  

Közhasznú minősítés

 

Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

Amennyiben az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül, úgy megfelelő erőforrás áll egy szervezet rendelkezésére:

  • a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
  • az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
  • a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Megfelelő a társadalmi támogatottság, amennyiben az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

  • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a közhasznúsági mellékletben szereplő korrigált bevétel kettő százalékát, vagy
  • közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti, vagy
  • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában.

 

 

Forrás: ado.hu