TAO: ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó korrekciók

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. március 6.

Támogatást bárki nyújthat: egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, de akár közhasznú jogállással rendelkező vagy nem rendelkező civil szervezet is. A gazdasági élet szereplői gyakran élnek az ingyenes juttatás lehetőségével. Azonban ennek elszámolása során, annak függvényében, ki a támogatás nyújtója, illetve a címzettje, különböző jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Az adomány céljából, illetve a nem adomány céljából történő ingyenes juttatásokhoz kapcsolódóan eltérő adóalap-korrekciós tételeket kell, illetve lehet alkalmazni a vonatkozó törvény rendelkezése alapján.

Adományok

 

Adománynak minősül a közhasznú szervezet, illetve egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, valamint a közérdekű kötelezettségvállalás céljára

az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve e személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának.

 

Nem minősül azonban vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás

A társasági adó alanya által teljesített ingyenes juttatás tehát csak akkor minősül adománynak, ha az megfelel az előzőekben hivatkozott fogalomnak.

 

 

Adományok igazolása

 

Az ingyenes juttatásokat eltérő bizonylatokkal szükséges igazolni, annak függvényében, hogy adomány céljából vagy nem adomány céljából történik-e a nyújtásuk,.

 

Az adózónak az adomány jogcímen történő ingyenes juttatásokról a közhasznú szervezet, az egyházi jogi személy, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által kiállított igazolással kell rendelkeznie.

 

Az igazolásnak tartalmaznia kell

–   a kiállító és az adózó megnevezését,

–   adószámát,

–   székhelyét,

–   a támogatott célt,

–   az adomány összegét.

 

Az adomány összegének a

–   visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét,

–   a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékét, valamint

–   a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékét kell tekinteni.

 

Adományok a társaságiadó-alapban

 

Az adománynak minősülő ingyenes juttatások ráfordításként elszámolt összege, igazolás birtokában vállalkozás érdekében elismert költségnek minősül az adományt nyújtónál, azonban további, az ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó adóalap-csökkentő tétel nem minden adomány alapján érvényesíthető.

 

Csökkenthető az adózás előtti eredmény

– a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, a Civil-tv. szerinti közhasznú tevékenysége támogatására, vagy

– a Nemzeti Kulturális Alapnak, illetve

–  a Magyar Kármentő Alapnak

 

az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

a) 20 százalékával közhasznú szervezet támogatása,

b) 50 százalékával a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása,

c) további 20 százalékával tartós adományozási szerződés

esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összegével.

 

E rendelkezés értelmében nem érvényesíthető a csökkentő tétel az egyházi jogi személy részére az Egyház-tv.-ben meghatározott tevékenysége támogatására nyújtott, egyébként adománynak minősülő – azaz, az adóalapban költségként elismert – ingyenes juttatás alapján elszámolt ráfordítás összege alapján.

 

Az adománynak minősülő közcélú juttatások alapján sem lehet minden esetben a költségkénti elszámoláson túl tovább csökkenteni az adóalapot. A törvény egyértelmű rendelkezése szerint, adományként történő közcélú juttatások esetén adóalap csökkentésére csak a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak nyújtott adomány alapján van lehetőség.

 

Tartós adományozási szerződés alapján történő adományozáskor az adóalap az adomány értékének további 20 százalékával (azaz 40 százalékával) csökkenthető.

 

Forrás: ado.hu