Tartós adományozás a TAO szempontjából

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. március 20.

Mivel a tartós adományozási szerződés alapján történő adományozáskor az adóalap tovább csökkenthető plusz 20 százalékkal (összesen 20+20 százalékkal), ezért célszerű áttekinteni, hogy az adományozás mikor minősül tartós adományozásnak.

A tartós adományozás fogalmi meghatározását a Civil-tv. határozza meg: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja. Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

 

E meghatározás alapján tartós adományozásnak legalább négy évet érintően írásban megkötött szerződés alapján, pénzben nyújtott támogatás minősülhet akkor, ha a támogatást évente legalább egy alkalommal az előző évivel megegyező vagy növekvő összegben teljesítik. Közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenysége támogatására adomány jogcímen térítés nélkül átadott eszköz, vagy ellenszolgáltatás nélkül nyújtott szolgáltatás esetében az adomány értéke alapján ugyan érvényesíthető az „alap” kedvezmény (az adomány értékének 20 százaléka maximum az adózás előtti eredmény összege), azonban tartós adományozásra tekintettel további 20 százalékkal már nem csökkenthető az adóalap, tekintve, hogy az adományozás nem pénzben történt.

 

Tartós adományozási szerződések esetén lehetőség van – még az eredeti szerződés lejárta előtt – szerződésmódosításra is. Az eredeti szerződés lejárta előtt egyrészt módosítható az összegszerűség. Az eredeti összeg csak magasabb összegre módosítható, alacsonyabbra nem. A módosítást követően a kedvezmény (20+20 százalék) már a módosított, magasabb összegre vehető igénybe.

 

A szerződésmódosítás irányulhat a szerződés időtartamának bármely időtartammal (akár 1, 2, 3 stb. évvel) történő, akár többszöri meghosszabbítására is, amely azonban nem szakítja meg az eredeti tartós adományozási szerződés folytonosságát, azaz a plusz 20 százalék kedvezmény további 1, 2 vagy 3 évben történő igénybevételét.

(Tartós adományozásnak minősül továbbá a Tao-tv. 29/S. § jelenleg is hatályos átmeneti rendelkezése értelmében, a 2011. december 31-éig hatályos közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján megkötött tartós adományozási szerződés. Ilyen szerződésekkel ma már csak akkor találkozhatunk, ha szerződésmódosítás révén meghosszabbították őket.)

 

A tartós adományozásra tekintettel érvényesített többletkedvezmény azonban nem minden esetben válik véglegessé. Ha az adózó az adóévben a tartós adományozási szerződésben vállaltakat bármely ok miatt nem tudja teljesíteni – ideértve a támogató jogutód nélküli megszűnését is –, akkor a megelőző adóévekben igénybe vett többletkedvezmény kétszeres összegével köteles adózás előtti eredményét megnövelni. Ha a támogatott szervezet szűnik meg jogutód nélkül, vagy törlik a közhasznúsági nyilvántartásból, akkor a támogató szintén köteles az adózás előtti eredményét megnövelni az adóévet megelőző év(ek)ben igénybe vett többletkedvezmény összegével.

 2014. adóévben kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a tartós adományozási szerződés keretében juttatott támogatásokra, ahol a juttatás olyan közhasznú szervezet részére történik, amelyek már a Civil-tv. hatályba lépése előtt rendelkeztek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú jogállással (az 1.1. pontnál részletesen leírtak szerint). Ezek a szervezetek, ha nem kérik 2014. május 31. napjáig a Civil-tv. szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételüket, akkor közhasznú jogállásukat 2014. június 1. napjával törlik. Ilyen közhasznúsági nyilvántartásból törölt szervezet támogatása alapján érvényesített többletkedvezményt azonban az adózónak vissza kell fizetnie, ha érvényben lévő tartós adományozási szerződés alapján 2014. adóévben is teljesítésre kötelezett.

 

A többletkedvezmény visszafizetéséhez kapcsolódó korrekciós tétel alkalmazási kötelezettsége azt az adózói kört érinti, amely tartós adományozási szerződés alapján többletkedvezmény érvényesítésére is jogosult, ezért a szerződésben vállaltak nem teljesítéséhez kapcsolódó szankciókat is köteles érvényesíteni (lásd a 3. pontnál leírtakat).

 

Forrás: ado.hu