Új év, új könyvelő?

Szerző: Szücs Krisztina | 2016. január 19.

Ha egy vállalkozó úgy dönt, a jövőben másra bízza a könyvelést, legtöbbször az okoz később bajt, hogy nincs tisztában azzal, milyen feladatokkal is jár a könyvelés átvétele, átadása. Pontosabban milyen dokumentumokat és milyen formában kell át -, illetve visszaadnia a könyvelőnek, megbízatása megszűntével.

Mit lehet tenni, ha később kiderül, ez is hiányzik, amaz sincs meg, „foghíjas” az átadott iratanyag? Mi a teendő akkor, ha elvileg minden megvan, mégsem egyezik semmi semmivel, azaz van némi gond az adatok megbízhatóságával?

 

Hogy is kell ezt szabályosan intézni?

 

A Számviteli törvényben nem– de más jogszabályban sem – találunk olyan fejezetet, címet, hogy „a könyvelőváltás szabályai”, így azokat egyrészt a szerződési kötelemre (Ptk.) vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával, valamint a számviteli törvény elvárásait figyelembe véve kell kidolgoznunk.

 

Dióhéjban összegezve ezeket, azt mondhatjuk, e körben a legfontosabb a könyvelési szerződés lezárása, a felelősség kérdésnek tisztázása az esetleges mulasztások, illetve azon jogkövetkezményeket illetően, amelyekre csak később, a felek közti jogviszony megszűntét követően derül fény, a könyvelési anyagok hiánytalan átvétele és átadása az új könyvelőnek (akivel természetesen már megkötötte a megfelelő szerződést a vállalkozó) és mindezek szakszerű dokumentálása.

 

 

Iratanyag átadása – mit és hogyan

 

 

A dokumentumok átvétele jellemzően sokkal inkább bizalmi, mintsem technikai kérdés: az ügyfél – és új könyvelője - feltételezi, hogy a korábbi könyvelő hiánytalanul átadja a bizonylatokat, illetve, ha akad olyan, ami bármi okból kimaradt, azt később eljuttatja az érdekelteknek.

Melyek is azok a dokumentumok, amelyeket a régi könyvelőtől meg kell kapnia a távozó ügyfélnek?

Számvitelt érintő céges iratok:

 • Levelezések.
 • Utolsó cégkivonat, határozatok könyve, taggyűlési határozatok (pl. a mérlegbeszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felosztásáról).
 • Végzett engedélyhez kötött tevékenységek engedélyei.
 • Adóbejelentkezés, módosítások.
 • Helyi iparűzési adó hatálya alá bejelentkezés, módosítások.
 • Bankszámlaszerződés, bankkapcsolatok.
 • BKIK, egyéb kamarai bejelentkezés, adatmódosítások.
 • Biztosítottak be – és kijelentése, ezzel kapcsolatos adatmódosítások.
 • Fontosabb folyamatos szerződések, biztosítások.
 • Teljességi nyilatkozatok könyveléstől, vezetőségtől (könyvvizsgálathoz), könyvvizsgálói jelentések.
 • Ismert folyamatban lévő főkönyvön kívüli ügyek listája (folyamatban lévő perek, megállapítással zárult ellenőrzések még ki nem vetett mulasztási bírságai, késedelmi kamatok, garanciális kötelezettségek, kezességek…)

Számviteli dokumentációk:

- A vállalkozás számviteli szabályzatai (számviteli politika, számlarend, számlatükör, pénzkezelési, leltározási, értékelési, selejtezései, önköltség-számítási szabályzat).

- Korábbi évek és lezárt időszak általános dokumentumai:

= Évek főkönyvi kartonjai, naplólistái, főkönyvi kivonatai nyomtatott formában.

= Beszámolók, 1-4 számlaosztályok leltárai, átsorolások leltárai (közzététel igazolása).

= Analitikus kimutatások 1-4 számlaosztály egyenlegeiről.

= Kalkulációk, költségfelosztások, vegyes könyvelések bizonylatai.

= Átsorolások analitikája.

= Bizonylatok (minden könyvelési és egyéb tárgyévet érintő dokumentum).

=Bevallások (Költségvetési, társasági adó, helyi iparűzési adó, áfa, stb.), adatszolgáltatások (Szja, KSH, stb.).

= Bevallások benyújtását igazoló dokumentumok (tértivevény, érkeztető pecsét, elektronikus beküldés visszaigazolása, adófolyószámla).

- Könyvelt év nyitó tételeit alátámasztó bizonylatok:

=1-4 számlák főkönyvi tételes előző évi záró leltárai.

= Előző év záró bevallásai, adatszolgáltatások.

- Tárgyévi dokumentumok:

= Bizonylatok (minden könyvelési és egyéb tárgyévet érintő dokumentum)

= Immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó iratok:

 • Analitika (mozgások, bekerülési értékek, értékcsökkenés változások, stb.).
 • Aktiválási, selejtezési jegyzőkönyvek.
 • Szerződések, egyéb dokumentumok, amelyek a befektetett eszközminősítést alátámasztják (használati idő, forgalomképesség, érték, jellege, stb.).
 • Értékelési tartalék analitika (hitelesítések, mozgások, átértékelt eszközök egyedi nyilvántartása).
 • Könyvön kívüli ügyletek (opciók, terhelések, fedezetek, stb.) dokumentumai, információi.

= Befektetett pénzügyi eszközökhöz, értékpapírokhoz kapcsolódóan:

 • Analitika (árfolyam-nyilvántartás, névérték, mozgások, kamatelszámolások).
 • Könyvön kívüli tételek (opciók, fedezetek, stb.) dokumentumai, információi.

= Készletekkel összefüggésben:

 • Mennyiségi, értékbeni nyilvántartások, vagy éves tételes leltározási ívek, jegyzőkönyvek,
 • Selejtezések, értékvesztések nyilvántartása (piaci értékelés dokumentációja).
 • Analitikák (úton lévő, nem számlázott, bizományosi, fellelt, idegen helyen tárolt, nálunk tárolt idegen, megrongálódott, elfekvő, stb. készletek).
 • Könyvön kívüli tételek (opciók, fedezetek, stb.) dokumentumai, információi.

= Követelésekhez kapcsolódóan:

 • Nyitott tételek listája (jogcím, teljesítés, lejárat, késedelem, stb.).
 • Minősítési dokumentumok (felszámolói levelek, a vevőnek küldött, és „ismeretlen címzett” jelzéssel visszajött egyenlegközlők, stb.).
 • Váltók eredeti példánya.
 • Devizás értékek értékelése (záróárfolyamok, pénzügyi teljesítések, egyéb, a mérlegkészítésig rendelkezésre álló információk).
 • Átsorolások analitikája.
 • Könyvön kívüli tételek (opciók, stb.) dokumentumai, információi.
 • Faktoring elszámolások analitikái, nyitott munkaszámonkénti alábontásban. Az egyes ügyletekhez kapcsolódó teljes körű dokumentációk (szerződések, megállapodások, jogok, kötelezettségek, egyéb információk).

= Pénzeszközökhöz kapcsolódóan:

 • Átvezetési számla egyenlegének levezetése.
 • Pénzeszközállomány-bankegyenlegek egyeztetett állománya.
 • Pénztáregyenlegek tételesen felvett leltárral alátámasztott állománya.
 • Pénztárkiadási-bevételi bizonylatok, pénztárjelentések.
 • Devizaszámlák analitikája, értékelési árfolyamok analitikája.

= Saját tőkéhez kapcsolódóan:

 • Társasági szerződés, cégkivonat utolsó állapota.
 • Egyéb mozgások dokumentumai.

= Céltartalék esetében:

 • Jogcímenkénti mozgásai.
 • Minősítés szerinti követelések, kötelezettségek csoportosítása, képzett érték levezetése.

= Kötelezettségek kapcsán:

 • Szerződések, lehívások, lejárat szerinti csoportosítások.
 • Fedezetek megjelölése.
 • Kamatelhatárolások.

= Időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódóan:

 • Tételes kimutatása, nyitó tételeinek követése.

= Adóelszámolások esetében:

 • Adónemenkénti (ideértve a kifizetéseket terhelő járulékokat, a helyi adót is) analitikák NAV adófolyószámlával egyeztetve.
 • Adóbevallások, analitikával alátámasztottan, és átadásig lezárt időszakról készítendő bevallások levezetése, tételeinek analitikus alátámasztása (társasági adó alapját növelő, csökkentő tételeihez kapcsolódó kimutatások, bizonylatok, levezetések, kimutatások).
 • Elhatárolt veszteségek kimutatása.
 • Önellenőrzési nyilvántartás, önellenőrzési jegyzőkönyvek, elszámolások levezetései
 • Szigorú számadású bizonylatok és azok nyilvántartása.
 • Útnyilvántartások.
 • Adóellenőrzések jegyzőkönyvei, határozatok, kivetések.
 • Bérszámfejtés dokumentációja.
 • Nyitó / záró tételek.

Mindezek átadását, átvételét jegyzőkönyvnek kell igazolnia.

 

Forrás: ado.hu