Változások jönnek a webáruházaknál - II. rész

Szerző: Sörös Dávid | 2014. június 19.

Hagyományos, tipikusan bolti kereskedelemben a fogyasztó általában közvetlen kapcsolatba kerül mind az eladóval, mind a termékkel, személyesen meg tudja ítélni, hogy a termék tárolása, csomagolása, kinézete megfelelő-e, illetve a reklamáció kérdése is részben megoldott. Az online rendelés során erre nincs lehetőség, így a vevő érdekeinek védelme (különösen, hogy a legtöbb webáruházat üzemeltető cég fizikailag nem kereshető fel problémával) kiemelten fontos. Cikksorozatunkban azokat a változtatásokat ismertetjük, amelyek az új Ptk.-val léptek életbe.

Visszafizetés

 

Amennyiben a fogyasztó határidőben áll el az üzleten kívüli vagy távollevők között kötött szerződéstől, úgy a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által megfizetett teljes összeget. E körbe tartozik a teljesítéssel összefüggésben felmerült költség is, így például az, amely a fogyasztóhoz történő kiszállítással függ össze.

 

Meghatározták továbbá a fogyasztónak visszajáró összeg megtérítésének módja is: annak meg kell egyeznie a fogyasztó által eredetileg igénybe vett fizetési móddal – ettől eltérni csak a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján lehet. Ugyanakkor ez esetben nem terhelheti semmilyen többletdíj, amely a más fizetési mód választásából fakad.

 

Fontos megjegyezni azt is: a kereskedő visszatarthatja egészen addig a kifizetett összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizárólag nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Mivel a kettő esemény közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni, ezért már elegendő annak igazolása is, hogy visszaküldésre került a termék: ez esetben nem tarthatja vissza a vállalkozás addig a fizetést, míg maga az árucikk megérkezik.

 

Az elállási jog részletezésén túl egyéb feltételre is részletes tájékoztatási kötelezettséget ír elő a joganyag, így a jövőben a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szerződések esetében a fogyasztóknak megfelelő tájékoztatást kell adni minden olyan információról, amelyek a termékkel-szolgáltatással kapcsolatos tudatos vásárlói döntés meghozatalához szükségesek.

 

Ez utóbbiak kapcsán fontos rendelkezés, miszerint a kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás fogalmáról úgy kell tájékoztatni a fogyasztót, hogy világos és érthető legyen számára az e fogalmak jelentése közötti különbség – ennek kapcsán a Korm. rendelet külön mellékletet tartalmaz, amelynek alkalmazásával e tájékoztatásnak a kereskedő eleget tehet.

 

Már az alábbiakról is tájékoztatni kell a fogyasztót a szerződéskötést megelőzően:- a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe, és annak a vállalkozásnak a postai címe, akinek a nevében eljár - ahová a fogyasztó panaszát címezheti,

 • határozatlan időre vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében annak ténye, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza (ha a szerződés átalánydíjas, úgy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget jelenti),
 • távollevők között kötött szerződés esetében a szerződés megkötéséhez alkalmazott, kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja, ha az emelt díjasnak minősül, mindamellett, hogy a telefonos ügyintézés díja alapvetően nem lehet emelt díjas,
 • a fogyasztót megillető, indokolás nélküli elállási és felmondási jog határideje, feltételei, elállási nyilatkozat-minta,
 • a termék visszaküldésének költségei, ha azt a fogyasztónak kell viselnie, mivel a vállalkozás azt nem vállalta, úgy, hogy a szokásos költségen túl egyéb, kvzázi büntető jellegű díj és költség nem számítható fel,
 • a teljesítés megkezdését követően a szolgáltatás felmondása miatt a fogyasztói kötelezettségről tájékoztatás, miszerint meg szükséges térítenie a vállalkozás ésszerű költségeit,
 • adott esetben annak ténye, hogy a Korm. rendeletben meghatározásra került kivétel miatt a fogyasztó nem gyakorolhatja indokolás nélküli elállási-felmondási jogát,
 • a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama,
 • a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtása és feltételei,
 • ha a vállalkozás jogszabályi előírás vagy saját döntése alapján magára nézve kötelezőnek ismerte el valamilyen panaszkezelési mód vagy vitarendezési mechanizmus igénybevételét, úgy az ennek lehetőségéről és az ehhez való hozzáférés módjáról történő tájékoztatás.

Lényeges, hogy amennyiben a kereskedő nem ad tájékoztatást a fogyasztót terhelő valamennyi járulékos költségről, illetve azok fennálltáról, úgy nem köteles a későbbiekben a fogyasztó ezeket megfizetni.

 

Ha a távollevők között kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, úgy erről még a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt kell tájékoztatást adni és fel kell hívni a fogyasztó figyelmét azon információkra, amelyek a szerződés lényegi elemeire vonatkoznak.

 

Ez esetben a kereskedőnek arról is gondoskodnia kell, hogy a fogyasztó kifejezetten tudomásul vegye: nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha ezt a nyilatkozatát a fogyasztó – például az interneten rendszeresen alkalmazott gyakorlat szerint – valamilyen gomb vagy hasonló funkció aktiválásával teheti meg, akkor pedig e gomb vagy funkció mellett könnyen olvasható, egyértelműen megfogalmazott üzenettel kell arról tájékoztatni, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

Végül a távollevők között kötött szerződések esetében a fogyasztónak tartós adathordozón szükséges visszaigazolást adni a megkötött szerződésről: erre ésszerű időn belül, de legkésőbb a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, szolgáltatásra vonatkozó ügylet esetben pedig legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor sor kell, hogy kerüljön.

 

Érdemes tehát megfontolni a megrendelést - mivel az üzemeltető nem tett eleget törvényi kötelezettségeinek -, ha 2014. 06. 13. után internetes vásárláskor nem tapasztalja, hogy jól láthatóan, egyértelműen tájékoztatják az alábbiakról:

 • mik az elállási jog feltételei pontosan (visszaküldés és pénzvisszatérítés);
 • lemondási nyilatkozat minta hol érhető el;
 • a weboldal üzemeltetőjének mi a panaszkezelési postacíme;
 • a megrendeléskor nincs teljesen egyértelműen kiemelve, hogy a vásárlás fizetési kötelezettséget von majd maga után;
 • mi a megrendelés esetén teljesítendő pontos összeg.

Abban az esetben is megfontolandó a megrendelés, vagy panasszal lehet élni, ha az már megtörtént, amennyiben az áru visszaküldése valamilyen plusz (szokásos szállításon felüli) díjjal terhelt, vagy az ellenérték visszautalásánál a banki díjon túl egyéb költség kerülne felszámításra, ezek ugyanis tiltottak.

 

Forrás: ado.hu