Üdvözöljük a

Kereskedelemfejlesztési Bizottság | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kereskedelemfejlesztési Bizottság

Szerző: Hendinger Anita

A PBKIK Alapszabály III. fejezet XI. 1. pontja szerint a PBKIK Küldöttgyűlése 234/2012 (X. 15.) számú határozatával - írásos szavazása alapján - megalakította etikai, ellenőrző, nemzetközi kapcsolatok, kereskedelem-fejlesztési, innovációs, kisvállalkozói és szakképzési bizottságait.

A Kereskedelemfejlesztési Bizottság (továbbiakban, bizottság) ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg: 

I.    A bizottság tagjai:

Arnold Antal (elnök), Behek István,  Erb László, Halmi Csaba, dr. Horváth Csaba, Králik Ivánné, Kustra Tamás, Laczkó Béla, Liszácz Mihály, Sigmond István, Todenbergné Imrő Andrea

II.    A bizottság feladatai:

 1. A bizottság szakmailag koordinálja a kamara kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatos feladatait.

 2. A bizottság felméri a baranyai gazdaság versenyképességét, piacra jutásának helyzetét, a megyei cégek export teljesítményét, valamint a megyei kereskedelem helyzetét, és folyamatosan figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos folyamatokat.

 3. A bizottság kidolgozza a kamara kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatási csomagját.

 4. A bizottság kiemelten foglalkozik a vásárok, kiállítások szervezésével, értékelésével, új piacok feltárásával, az export fejlesztésével, a vám, és a szállítmányozás problémáival, a kereskedelem szabályozási feltételeivel.

 5. A bizottság évente előterjesztést tesz a kamara Export Díjára, valamint az Év Kereskedője címre javasolt cégekről az elnökség felé.

 6. A bizottság évente beszámol tevékenységéről a kamara elnöksége, és küldöttgyűlése felé.

 7. A bizottság munkája során kapcsolatot tart az MKIK-val, az HITA-val, a megye célpiacainak számító országok magyar nagykövetségeivel, ill. ezen országok budapesti követségeivel, a témakörrel foglalkozó kormányzati, és önkormányzati szervekkel, és közhasznú szervezetekkel, velük olyan széles körű együttműködésre törekszik, amely révén segítheti a baranyai vállalkozások megfelelő szintű piaci munkáját, fejlődését.

 8. Szorosan együttműködik a hagyományos kereskedelmi partner térségek kamaráival külföldön, és belföldön egyaránt.

 9. A bizottság kapcsolatot tart a kamara állandó bizottságaival, és városi testületeivel, segíti e testületek munkáját kereskedelemfejlesztési kérdésekben.
III. A bizottság hatásköre
 1. A felmerülő problémák függvényében javaslatokat, programokat dolgozz ki a kamara testületei felé a megyei gazdaság piacra jutásának elősegítésére, folyamatok befolyásolására, az export fejlesztésére, a megyei kis-, és nagykereskedelem munkájának segítésére.

 2. A bizottság a kamara kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatos ügyeiben jogosult önálló állásfoglalás kibocsátására.

 3. A bizottság elnöke a fenti tárgykörökben jogosult a kamara képviseletére.

 4. Munkájában a kamarai hivatalra támaszkodik

 5. A helyzetelemzésekből és az egyéb beérkezett jelzésekből levont következtetések alapján  felhívja az elnökség figyelmét a szükséges beavatkozási pontokra, a támogatást igénylő területekre, intézkedést javasolva.

 6. Döntési jogköre van a bizottság munkájához kapcsolódó költségvetési tételek felhasználásáról, amelynek utalványozása a kamara ide vonatkozó szabályzatai alapján történik.
IV.  A bizottság működése

 1. A bizottság tagjait, és elnökét a kamara elnöksége nevezi ki.

 2. A bizottságra vonatkozó elnökségi és küldöttgyűlési, valamint ellenőrző bizottsági határozatok végrehajtásáról a bizottság elnöke gondoskodik.

 3. A bizottság évente négy alkalommal ülésezik.

 4. A bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülés előtt legalább 10 nappal, az időpont, a helyszín és a napirendek ismertetésével. Írásos előterjesztés esetén, azt, a meghívóhoz mellékelni kell.

 5. A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.

 6. A bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozatokat a kamara testületi határozataira vonatkozó előírás szerint sorszámozza.

 7. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök hitelesít. A jegyzőkönyv egy példányát a kamara hivatalában iktatni, és irattározni kell.

 8. A bizottság éves munkaprogramot készít, amely része a kamara éves programjának, és költségvetésének.

 9. A bizottság éves beszámolót készít tevékenységéről, amely része a kamara éves beszámolójának.

 10. A bizottság munkájához kapcsolódó költségvetési tételek lehívása, utalványozása, a kamara ide vonatkozó szabályzatai alapján történik.

 11. A bizottság saját döntése alapján albizottságokat alakíthat. A bizottság munkájához szakértők segítségét is igénybe veheti.

 12. A bizottság munkáját a kamarai hivatal segíti, a bizottság titkárát (kamarai munkatárs) a kamara titkára bízza meg a bizottság elnökének egyetértésével.

 13. A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a kamara szabályzatai, és testületeinek döntései szerint kell eljárni.