Üdvözöljük a

Javuló eredmények és bizonytalanság jellemzi Baranya gazdaságát | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Javuló eredmények és bizonytalanság jellemzi Baranya gazdaságát

Szerző: Nagy Eszter | 2014. június 17.

Az áprilisi konjunktúra felmérés szerint Baranya megyében az összetett konjunktúramutató 15,5 %-ponttal javult a tavaly őszi eredményhez képest. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben tavasszal és ősszel egyaránt 8 pontos javulásról adhattunk számot, már komoly fordulatról beszélhetünk. A helyzet azonban nem ilyen egyértelmű. Az összetett mutató értéke már pozitív, azonban még mindig elmaradt a 2010-es szinttől. Rontja az összképet az is, hogy több részmutató értéke ősz óta romlott, illetve kritikusan alacsony.

Az április adatfelvétel, az előző négy felméréshez hasonlóan a regisztrált vállalkozások körében történt. Az on-line módon kitölthető adatlapot 219-en küldték vissza, ami közel 14 %-kal alacsonyabb az őszi aktivitásnál. A válaszadók ágazatok szerinti összetétele is változott. Az ipari részaránya négy %-kal csökkent. Az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltatás részaránya kis mértékben növekedett.

 

válaszadók megoszlása gazdasági ágak szerint

 

A tavaszi felmérés során közel 6 %-kal emelkedett az exporttal nem rendelkező vállalkozások aránya. Ugyancsak növekedett a mikro vállalkozások képviselete (77,0 %-ról 80,5 %-ra), valamint a középvállalkozások aránya. Csökkent a kisvállalkozások és a nagyvállalatok részaránya. Az utóbbi vállalkozások résztvevőinek a száma már a kritikus szintet sem érte le, ezért erre a csoportra vonatkozó adatokat nem hozhatunk nyilvánosságra. A bemutatott változások ellenére az adatlapot visszaküldő vállalkozások összetétele hasonlít a regisztrált kamarai vállalkozások összetételéhez.

 

Baranya megye konjunktúramutatója

 

Az áprilisi adatok szerint Baranya megye összetett konjunktúramutatója 15 pontot meghaladó mértékben javult az őszi felméréshez viszonyítva. Ezzel szemben az országos mutató csupán 6 ponttal, a Dél-Dunántúlé pedig 10 ponttal javult. A kedvező változások ellenére a megyei mutató még mindig elmarad az országos és regionális átlagtól. Az országos index csak a 2008-2009-es válság idején, a regionális mutató a már említett válság, valamint a 2011 és 2012 őszi felméréskor volt alacsonyabb a jelenlegi Baranya megyeinél.

 

Baranya megye összesített konjunktúramutatójának 1,6 pontos értéke jelzi, hogy három év után újra a pozitív tartományban található a vállalkozások helyzetét és várakozásait jelző index értéke. A megye gazdasága lassan túljut a válságon. Jelenleg ugyanis legalább annyi vállalkozás helyzete és várakozása javult, mint ahánynak romlott. Az elemzés szerint azonban a vállalkozások helyzete még mindig rosszabb, mint a 2009-es válságot megelőző évtized bármely felmérésekor, vagy az első válságot követő, rövid „feltámadásnak” minősülő 2010-es évben volt.

 

 összesített konjunktúramutató alakulása

 

Az összetett konjunktúramutató alakulását szemléltető idősor arról tanúskodik, hogy az előző, 2009-es válság idején a baranyai visszaesés kisebb volt az országosnál. A 2010-es és a 2011 tavaszi adatok szerint a kilábalás sem volt egyértelmű. Ebben az időszakban Baranya megye gazdasága jelentősen leszakadt az országos átlagtól. A 2009-es válság idején az országos és a megyei mutató eltérése 10 pont alatt volt. A második, 2011 őszén kezdődő recesszió elején ez a különbség 40 pont fölé emelkedett. Miközben Baranya értékei megközelítették a -30 pontot, addig az országos mutató +10 és +20 pont között ingadozott. A baranyai adatok egy korábbinál mélyebb, elhúzódó válságról, az országos adatok inkább egy átmeneti visszaesésről szólnak. Az elmúlt két felméréskor a megyei mutató értéke közelített a regionális és az országos mutatóhoz. Negatív, illetve alig pozitív értéke miatt még mindig nem egyértelmű a válság időszakának zárulása.

 

Az aggályainkat erősíti, hogy az összetett konjunktúramutató jelzéseit a két-három évvel később megjelenő hivatalos statisztikai adatok igazolják. A KSH általában májusban teszi közzé a két évvel korábbi területi GDP adatokat. A bruttó hazai termék előző évhez viszonyított változását és a megyei konjunktúramutató értékének összehasonlító ábrázolása ezt jól szemlélteti.

 

GDP összegének változása

 

Az ábra szerint a két mutató mozgása nagyon hasonló. A konjunktúramutató szórása – mivel nem tényszerű adatokon, hanem érzéseken alapul – azonban lényegesen nagyobb. Jelzi viszont az ábra azt is, hogy 2010-ben és 2011-ben a megyei GDP összege a 2009-es évihez viszonyítva alig változott. Növekedést csak a KSH 2012. évi előzetes adatai mutatnak. (Az előzetes adatok utólagos korrekciója során a 2010. évi Baranya megyei adat 0,2 %-kal, a 2011. évi 2,3%-kal csökkent.) A 2009-es válság miatti visszaesést 2012-ig, az újabb válság kialakulásáig nem sikerült visszapótolni. Baranya megye ebben is egyedüli az országban.

 

A konjunktúramutató részterületenkénti alakulása

 

Az elmúlt három év felmérései alapján megvizsgáltuk az egyes szegmensek összesített mutatójának alakulását is. A teljes mutató szerint 2011-ben nagymértékben romlott a baranyai vállalkozások helyzete, és 2012 őszéig jelentős javulás sem következett be. Ezt követően azonban pozitív változásokról szóltak az elemzések. Az egyes szegmensek szerinti mutatókra általában hasonló megállapítás tehető. Találhatók azonban kivételek, amelyek jelzik, hogy egyes szegmensek tagjainak helyzete még mindig nagyon rossz.

 

Az export részaránya szerint képzett mutatóknál látható, hogy 2012 őszére jelentős visszaesés következett be, és mindhárom szegmens értéke a -20 pont körül alakult. Az exporttal rendelkező vállalkozások helyzete a következő felméréskor már jelenősen javult, majd újabb, de a korábbinál kisebb visszaesést követően folyamatosan kedvezően változott. A 2014 tavaszi felméréskor a döntően exportra termelők már +60, a kisebb részben exportálók +40 pontos mutatója már kimagasló eredménynek számít. Ezzel szemben a kizárólag hazai piacon megjelenő vállalkozások esetében egyrészt kisebb volt a változás (27 pontos visszaesés után 26 pontos javulás következett), másrészt a mutató értéke mindvégig a negatív tartományban volt. Ahhoz, hogy e csoport tagjainak helyzete számottevően javuljon, egy sokkal stabilabb, erősebb és hozzáférhetőbb belső piacra van szükség.

 

összesített konjunktúra mutató export szerinti bontásban

 

Nem mutat ilyen egységes képet a vállalkozások foglalkoztatottak száma szerinti vizsgálat. A nagyvállalatok (250 fő feletti szervezetek) esetében viszonylag nagy ingadozás figyelhető meg, ami nagyfokú bizonytalanságot jelez. A középvállalkozások (50-249 fő) kimagasló 2011 tavaszi helyzete 2012. októberig folyamatosan romlott, azóta viszont a javulás is folyamatos. A visszaesés ellenére ez csoportot érintette legkevésbé a második válság, a mutatója is csak egyszer süllyedt a negatív tartományba. Biztató képet mutat a kisvállalkozások (10-49 fő) indexe is. A négy felmérés során is -20 pont körüli értéket jelző mutatója 2013 tavaszát követően jelentősen javult és idén tavaszra megközelített a +40 pontot. A mikro vállalkozások (0-9 fő) helyzete hasonlít az exporttal nem rendelkezőkéhez. A kisebb változások mellett e csoport mutatója is mindvégig negatív volt.

 

összesített konjunktúramutató foglalkoztatottak szerinti bontásban

 

Jelentős eltérés figyelhető meg az egyes ágazatok eredményeinek vizsgálatakor. A vizsgált időszakban mindig az ipar helyzete volt a legjobb. A 2012-es mélypont óta folyamatosan javul a vállalkozások helyzete és az áprilisi +40 pontot meghaladó mutatója már jónak mondható. Hasonló mozgás figyelhető meg a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknál is. Az iparnál átlagosan megközelítőleg 25 ponttal alacsonyabb szinten értékelt ágazat a belföldi kereslet stabilitásával kerülhet ideálisabb helyzetbe. Még a kereskedelemnél is alacsonyabb szinten mozgott az építőipar mutatója. A 2011 őszi és 2012 őszi közötti időszakban mért -47 és -64 pont közötti értékek az ágazat teljes összeomlását jelezték előre. A 2013-ban indult javulást követően idén már pozitív (+12 pont) eredményt produkáló ágazatnál már a túlélés esélyeiről szólhatunk.

 

 

 

A szolgáltatási szférához tartozó vállalkozások helyzetét jellemző mutató a vizsgált időszakban viszonylag szűk – de mindvégig negatív – sávban mozgott. A 2012-es és a 2013 tavaszi felmérésekkor a változás iránya eltért a többi ágazatétól, és értéke megközelítette az ipari adat értékét. Az utóbbi két felmérés pozitív változása azonban elmaradt a többi ágazattól, így jelenleg a szolgáltatási vállalkozások helyzete a legrosszabb.

 

A konjunktúramutató összetevői

 

A Baranya megyei összesített konjunktúramutató összetevőinek értéke – a gépberuházások várható változása kivételével – az előző felmérés óta javult. A legdinamikusabb változás a megrendelések várható alakulása terén következett be. A mutató 55 pontos értéke közel 23 ponttal magasabb a tavaly őszi eredménynél, és 2007 áprilisa óta sohasem volt ilyen magas. Egyenletes javulás figyelhető meg a vállalkozások üzleti helyzetének várható alakulásánál is. Egymást követő harmadik felmérésnél emelkedett 10 ponttal a mutató értéke, a -20 pontos eredmény azonban jelzi, hogy a megye gazdaságának növekedési pályája még nem egyértelmű. Ezt támasztják alá a beruházások várható alakulásával kapcsolatos válaszok is. A várható építési beruházások mutatója ugyan javult, -47 pontos eredménye azonban változatlanul a kritikus szint alatt van. A várható gépberuházások mutatójának romlása pedig előre vetíti a versenyképesség romlását.

 

 

A vállalkozások jelenlegi, illetve a várható üzleti helyzetét szemléltető ábra annak ellenére, hogy az utóbbi mutató értéke – a 2013. évi felmérésekhez hasonlóan – ezúttal is jelentősen javult, még mindig a válság állapotát jelzi. Mindkét mutató -20 ponton áll, mely jobb az előző felmérések -30, -40 és -45 pont körüli értékeinél. Ugyanakkor messze van még a 2007. tavaszi felmérés eredményétől, amikor mindkét mutató pozitív volt. Az akkori fellendülést megtörte a válság, amely óta csak ritkán számolhatunk be pozitív eredményekről.

Jelenlegi és várható üzleti helyzet alakulása Baranyában

 

A megyei összesített konjunktúramutató és az összetevők áprilisi eredményei alapján megállapítható, hogy Baranya megye gazdaságában fordulat követezett be. A baranyai vállalkozások helyzete továbbra is rossz és a mutatók többsége negatív, annak ellenére, hogy szinte valamennyi területen pozitív változás következett be. A vállalkozók várakozásai bizonytalanok, ezért tartós növekedési pályáról még nem beszélhetünk. A felmérés szerint a vállalkozások működését és fejlődését számos tényező akadályozza. Továbbra is a fizetőképes kereslet hiánya, a tőke és pénzhiány, valamint a megfelelő, szakképzett munkaerő hiánya vezeti a sort. Még mindig aktuális a korábbi évek megállapítása, mely szerint a belföldi fogyasztás alacsony szintje és a fejlesztési források hiánya – a még mindig nehezen elérhető banki hitelek, illetve fejlesztési támogatások – nem nyújtanak kedvező feltételeket a megye gazdaságának felzárkózásához.

 

A teljes elemzés a csatolt dokumentumban olvasható.