Üdvözöljük a

Mit kell tenni a régi pénztárgéppel? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mit kell tenni a régi pénztárgéppel?

Szerző: Martin Boglárka | 2013. november 26.

A 2013. augusztus 31-e, illetve 2013. december 31-e után már nem használható pénztárgépek esetében az üzemeltető választhat, hogy a pénztárgépet a használatból kivonja, vagy a szerviz közreműködésével selejtez.

A 8470 vámtarifaszám alá tartozó, a továbbiakban a jogszabály rendelkezései alapján rendeltetésszerűen nem használható pénztárgépek vonatkozásában mind az üzemeltető, mind a gyártó, a forgalmazó kötelezettségeit a selejtezésre, az adómemória megőrzésére a fogyasztótól történő kötelező átvétel szabályaira vonatkozóan jogszabályok határozzák meg.

Amennyiben az üzemeltető – választása szerint – maga vonja ki a használatból a pénztárgépet, úgy erről köteles az adóhatósághoz adatszolgáltatást teljesíteni. A használatból kivont pénztárgép adómemóriáját köteles az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni. Az adómemória megőrzése történhet a pénztárgép megőrzésével, mely esetben értelemszerűen nincs lehetőség a pénztárgép hulladékként történő leadására, hiszen az adómemória annak részét képezi.

 

Az üzemeltetőnek lehetősége van a pénztárgép selejtezésére is, amelyet szerviz végezhet a rá vonatkozó szabályok szerint. Ebben az esetben a pénztárgép üzemeltetőjét nem terheli adatszolgáltatási kötelezettség, ugyanis azt a szerviz köteles teljesíteni. A selejtezésnek része az adómemória kiszerelése is, amelyet az üzemeltető köteles megőrizni az adó megállapításához való jog elévüléséig. A pénztárgép hulladékként történő átvételéért a gyártó, illetve forgalmazó nem – illetve kivételes esetben kezelési költségeivel arányosan – számolhat fel díjat, addig a selejtezésért, illetve az adómemória kiszereléséért a szerviz saját díjszabása szerint jogosult erre, így az üzemeltetőnek ebben az esetben költsége merülhet fel.

 

Mindemellett az üzemeltető a selejtezést a vonatkozó jogszabályok – így a számviteli törvény és személyi jövedelemadó törvény előírásai – szerint köteles végezni.

A gyártó – az átvételi helyen – mind az általa vagy olyan, más által forgalomba hozott és hulladékká vált pénztárgép hulladékbirtokostól történő átvételére köteles – az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. Korm. rendelet alapján – amely a gyártó által forgalmazott termékkel jellegében és funkciójában azonos. Átvételi hely a gyártó vagy a forgalmazó cég által fenntartott, a lakosság számára könnyen megközelíthető, közforgalmú helyen kialakított gyűjtőhely, amely a gyártói kötelezettséggel érintett hulladék átvételére szolgál. Gyártónak minősül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (továbbiakban: Ht.) 2. § 16. pontjában meghatározott gyártó, valamint az elektromos és elektronikus berendezés olyan forgalmazója, aki a más által gyártott ilyen berendezést saját márkaneve alatt továbbforgalmazza, kivéve, ha az elektromos és elektronikai berendezésen az eredeti gyártó márkaneve is feltüntetésre kerül.

 

A gyártó a hulladékká vált pénztárgép átvételét jegyzőkönyv felvétele mellett abban az esetben tagadhatja meg, ha az átvételi kötelezettség teljesítése az emberi egészséget, testi épséget vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti, illetve ha az átadni kívánt berendezés más eredetű hulladékot is tartalmaz. A gyártó a pénztárgép átvételéért a hulladékbirtokostól díjat, térítést nem kérhet, azonban ha az átvételre kínált pénztárgép a berendezésre jellemző alapvető alkatrészeket nem tartalmazza (pl.: bontás után, ahol az értékesebb fémtartalmú alkatrészeket, nyomtatott áramköröket eltávolították) a gyártó az átvételi kötelezettség teljesítése mellett a kezelési költségeivel arányos díjat számíthat fel.

 

A gyártó a forgalmazót és a fogyasztót tájékoztatni köteles, hogy a hulladékká vált pénztárgép a települési hulladékkal nem helyezhető azonos gyűjtőedénybe, azt elkülönítetten kell tárolni, egyidejűleg tájékoztatja a forgalmazót és a fogyasztót a hulladékká vált pénztárgépek vonatkozásában fennálló átvételi kötelezettségéről, mely kötelezettséget másra nem ruházhat át.

A forgalmazó új pénztárgép értékesítésekor a hulladékbirtokos által felajánlott, az értékesített berendezéssel azonos mennyiségű és azonos elsődleges használati célú hulladékká vált háztartási elektromos berendezést a birtokba adás helyszínén köteles átvenni. Amennyiben a birtokba adás a forgalmazó telephelyén történik meg, abban az esetben forgalmazó köteles a hulladékká vált pénztárgép telephelyén történő átvételére, amennyiben az értékesített új pénztárgépet a vevő címére kiszállítja, köteles a kiszállítás helyén részére átadott, hulladékká vált pénztárgép átvételére és elszállítására. Az átvételt a forgalmazó megtagadhatja a gyártónál taglalt esetekben, illetve akkor, ha az átadni kívánt berendezésből az alapvető alkatrészek hiányoznak.

A forgalmazó az átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségének teljesítéséért a hulladékbirtokostól díjat nem kérhet, azonban a hulladék átadásának ösztönzése érdekében díjat fizethet.

 

A pénztárgép tulajdonosa választása szerint dönthet úgy, hogy az eredeti funkciójára rendeltetésszerűen már nem alkalmas, így hulladékká váló pénztárgépet a gyártó vagy forgalmazó cég részére adja át.

 

Dönthet úgy is továbbá, hogy – a Ht.-nek a hulladékbirtokos kötelezettségeit előíró szabályainak figyelembe vételével – a nyilvántartásba vett, illetve hulladékkezelői engedéllyel rendelkező vállalkozás részére adja át.

 

A Ht. értelmező rendelkezése alapján a hulladék bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. Erre tekintettel tehát a jogszabályi rendelkezések változása miatt a továbbiakban rendeltetésszerűen nem használható pénztárgépek nem válnak automatikusan hulladékká, csak a fentiek esetében.