Üdvözöljük a

Néhány várható 2014-es áfa-változás/2 | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Néhány várható 2014-es áfa-változás/2

Szerző: Martin Boglárka | 2013. november 20.

A jelenleg is érvényes áfa szabályok, a 2007. évi CXXVII. törvényből ismerhetők meg teljes részletességgel. Természetesen minden évben vannak kisebb-nagyobb változások, így 2014-ben is. Az áfa törvény 2014 évre vonatkozó új szabályai a következők:

Termékexport Közösségen kívülre történő kiléptetésének határideje

A törvény értelmében, azokban az esetekben, amikor a termékexporttal kapcsolatos adómentességet azért nem lehet érvényesíteni, mert a termék Közösségen kívülre történő kiléptetésére nem kerül sor a hatályos jogszabályban előírt 90 napon belül, úgy ez a határidő gyakorlatilag meghosszabbításra kerül 360 napra. Így, amennyiben 360 napon belül mégis kiléptetik a terméket, lehetőség lenne a fizetendő áfa utólagos csökkentésére.

 

Figyelési időszak kiterjesztése a vagyoni értékű jogokra

A törvény a tárgyi eszközökhöz hasonlóan a vagyoni értékű jogokra is kiterjeszti az 5 illetve 20 éves figyelési kötelezettséget, amely időszak során, ha a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben változás következik be, utólagos kiigazítást szükséges elvégezni.

 

Apport, jogutódlás

A törvény átalakítja a tárgyi eszközökre vonatkozó korrekciós szabály alkalmazását azokban az esetekben, amikor az eszköz apport vagy jogutódlás keretében egy másik adóalanyhoz kerül. Ennek kapcsán a javaslat előírná, hogy ilyen esetekben a tárgyi eszközt úgy kellene tekinteni, mintha azt a szerzés évében mind az apportáló/jogelőd, mind az apportálást fogadó/jogutód a naptári év teljes időtartamában birtokolta volna, azaz mindketten kötelezettek lennének az év végi korrekció elvégzésére azzal, hogy a számítást időarányosan kell elvégezniük.


Nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség a következő esetekben:

  • abban az esetben, ha az adó alanya azzal a céllal szállít külföldre egy terméket, hogy azzal kapcsolatban szakértői értékelést vagy munkát végeztessen,
  • ha a köztestület jogszabály alapján átalakul, olyan módon, hogy maga az átalakulás tartalmilag jogutódlásnak számít,
  • ha az üzletág működtetésének folytatása céljából történik egy üzletág átadása, olyan módon, hogy az megfelel az Áfa tv. 18. paragrafusában előírtakkal,
  • ha olyan termék értékesítésénél kerül sor előleg kifizetésére, amely adómentes Közösségi termékek csoportjába tartozik.


Nem tartozik az adómentes szolgáltatásnyújtások közé ugyanakkor az a fajta közétkeztetés, amelyet,- bár a gyermek- és ifjúságvédelem keretein belül végez valamely közszolgáltató,- ellenérték fejében teszi, illetve ingatlan bérbeadása esetén sem, amennyiben az kereskedelmi- szálláshely szolgáltatásnak minősül. Jó hír, hogy egyszerűbb lett az adómentes termékimport igazolása, ugyanis amennyiben a teljesítés egy szervezeti egységen belül történik, arról a vámhatóság egyszerűen, közvetlenül is tudomást szerezhet.

Megilleti az adólevonási jog az adóalanyt, ha a terméket, vagy szolgáltatást külföldön használja fel, olyan szolgáltatás keretében, amelyért, ha hazánkban teljesítené, akkor az adólevonás megilletné. Szabályozza a törvény a levonható adó korrekcióját is. a fordított adózás szempontjából 2014-ben is érvényes változás, hogy az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személyek közötti olyan értékesítések, melyek dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányulnak. Lépések történtek az áfa csalásokat megakadályozandó, hogy a fordított adózás alá esik a házi sertés, illetve egyes meghatározott merőgazdasági termékek, amelyek takarmányozás céljára szolgálnak.

Történtek változások a számlázást illetően is. Adómentes közösségi értékesítés esetén, illetve amennyiben az áfa-t az igénybe vevő fél fizeti, akkor a számlát a tranzakcióról, a teljesítést követő hónap 15-ig kell kiállítani. Lehetősége van az adóalanynak arra, hogy gyűjtőszámlát bocsásson ki abban az esetben, ha a termékértékesítések, illetve szolgáltatások ugyan azon a napon történnek, vagy a teljesítésre kötelezett ugyanazon adó-megállapítási időszakában teljesítették. Változott a számlák adattartalmára vonatkozó előírások is. Amennyiben a számla értéke több mint 2 millió Ft, akkor kötelező felvezetni a számlára a vásárló adószámának, illetve csoportazonosítójának első 8 számjegyét. Jó hír, hogy nagyobb körben használhatók az egyszerűsített számlák is, ami azt jelenti, hogy amennyiben a számla összege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő forint összeget, akkor egyszerűsített számla bocsátható ki. Továbbá sor került a pénztárgépek online NAV felügyelete, ellenőrzése alá vonására is. Ahol ez még nem történt meg, ott az adóalanynak minden pénztárgéppel adott nyugtával, számlával kapcsolatosan, illetve egyéb a pénztárgépben szereplő adatokról is beszámolási kötelezettsége van a  NAV felé. További részletes információkat a tőrvényből lehet beszerezni.