Regionális kamarai megállapodás a fejlesztési pólusról

Szerző: Dr. Síkfői Tamás | 2006. március 20.

A három dél-dunántúli kereskedelmi és iparkamara megállapodást kötött, a Pécs és a Dél-dunántúl - az életminőség pólusa stratégia végrehajtására.

Ennek keretében regionálisan generálják a projekteket, rendezik innovációs láncokba azokat a fő stratégiai irányokban, illetve létrehozzák az ezeknek keretet biztosító klasztereket.

 

A Dél-Dunántúl gazdasági fejlettsége – minden mutatószám alapján - Magyarországon és így az Európai Unióban az egyik legalacsonyabb, a gazdaság eltartóképessége csökken, részesedése a külső forrásokból egyre alacsonyabb, ezen belül is elsősorban a meglévő súlyos válsághelyzetek kezelésére és nem a versenyképesség növelésére irányulnak.

 

A térség a felhalmozódott problémák és a globalizáció okozta világgazdasági folyamatok miatt komoly kihívások előtt áll. Nemzetközi, nemzeti és regionális környezetben kell megőriznie, sőt fokoznia versenyképességét, adottságaira alapozva gyorsítani gazdasági fejlődését. A régió fejlődésének biztosítása, az ezzel kapcsolatos feladatok hordereje széleskörű összefogást, tudatos fejlesztési politikát, és koordinált végrehajtást igényel a térség életének minden területén, - amelynek célja a Dél-Dunántúl gazdasági fejlődésén, a lakosság foglalkoztatási helyzetének javításán, a tudomány eredményeinek jobb hasznosításán keresztül a régió polgárai jólétének, életminőségének emelése.

 

A térség gazdasági állapota miatt a kamarák legfontosabb feladatuknak tartják a régió hosszú távú fejlődését szolgáló gazdaságfejlesztési stratégia és operatív program kialakítását és végrehajtását.

 

Elsődleges cél, fejlesztésében a térség adottságaira alapozott, versenyképes gazdaság kialakítása, s ehhez a lehető legtöbb külső forrás koordinált bevonása a magyar operatív programok, közvetlen uniós források és kedvező pénzpiaci lehetőségek felhasználásával.

 

A területfejlesztési rendszerben a gazdaság jelenleg nem képviseltetheti magát, ennélfogva sem a stratégiaalkotás, sem az operatív program lebonyolítása terén nem biztosítható a versenyképességi szempontok, és a valós gazdaságfejlesztés össztársadalmi érdekének intézményes érvényre juttatása.

 

A régió jövője szempontjából a két legfontosabb program a ROP és a fejlesztési pólusok, amelyek összhangjának megteremtését, és a valós gazdaságfejlesztési irányultságát, a régió gazdasága érdekeinek érvényre juttatását a kamarák jelen megállapodás alapján kívánják elérni közös fellépésükkel.

 

Mind a ROP, mind a fejlesztési pólus tekintetében az együttműködő felek a régió adottságaira épülően stratégiai célként kezelik az egészségipar, a kulturális ipar és a környezetipar fejlesztését, valamint az idegenforgalom fogadóképességének és a térség turisztikai vonzerejének erősítését. A vállalkozásokat, szakmákat és ágazatokat ezen új, gyorsan növekvő piaci szegmensek irányában, együttműködési rendszerekbe szervezve jelentősen javulhat a térség gazdaságának jövedelemtermelő képessége.