Üdvözöljük a

Kamarai Választások 2012 | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai Választások 2012

Szerző: Dr. Síkfői Tamás | 2012. augusztus 13.

Eltelt ismét négy év, és a kamarai törvény szerint 2012. őszén rendes kamarai választásokra kerül sor hazánkban.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) Küldöttgyűlése 219/2012 (IV. 27.) és a KGY 220/2012 (IV. 27.) KGY számú határozatával a 2012-ben esedékes rendes kamarai választásokat 2012. augusztus 6. és 2012. október 15. között írja ki. A választások módszere urnás, személyes részvételhez kötött szavazás. A választásokon egyidejűleg a városi és tagozati elnökségek is megválasztásra kerülnek.

 

A PBKIK Küldöttgyűlése 218/2012 (IV. 27.) KGY számú határozatával megválasztotta a 2012. évi kamarai választások jelölőbizottságát, választási bizottságát és mandátumvizsgáló bizottságát a tagozatok és városi elnökségek delegáltjaiból.

 

A kamarai választásokon a kamarában rendben regisztrált vállalkozások a kamarai tagozati keretben választják meg küldötteiket a kamara küldöttgyűlésébe.

 

A törvény szerint a választójogi névjegyzéket augusztus 14-tól 29-ig tekinthetik meg a vállalkozások az ügyfélszolgálati irodákban. A névjegyzékkel kapcsolatos esetleges kifogásaikat augusztus 29-ig kell a választási bizottsághoz továbbítaniuk. A tagozatokon belül valamennyi oda besorolt regisztrált vállalkozásnak – vagyis nem csak a kamarai tagoknak – választójoga van. Viszont kizárólag csak a kamarai tagvállalkozások tulajdonosát, vezető alkalmazottját, IT vagy FEB tagját lehet kamarai testületekbe ill. tisztségviselőnek választani.

 

A tagozatok közötti mandátumok a gazdasági súlyarányosan kerültek meghatározásra, eszerint

 

Ipari Tagozat

12

Kereskedelmi Tagozat

10

Kézműves Tagozat

4

Közszolgáltató Tagozat

6

Regionális Vállalati Tagozat

10

 

mandátummal rendelkezik. Emellett tagozatonként min. 2-2 pótküldöttet is kell választani.

 

A tagozati küldöttek megválasztásával együtt, a tagvállalkozások szavaznak az 5-5 fős tagozati elnökségek tagjaira, - és Pécsen kívül - hovatartozás szerint a mohácsi, siklósi, szigetvári és komlói 5-5 fős városi elnökségekre is.

 

A megválasztott küldöttgyűlés október 15-i alakuló ülésén választja meg a kamara elnökét, alelnökeit, az elnökséget, a kamara önkormányzati bizottságainak tagjait.

 

A bizottságok:

  • Kereskedelemfejlesztési
  • Innovációs
  • Kis és Középvállalkozási
  • Szakképzési
  • Nemzetközi kapcsolatok

Ezek a bizottságok egy-egy kamarai alelnök vezetésével koordinálják az adott szakterület kamarai feladatait.

 

A küldöttgyűlés megválasztja a kamara ellenőrző bizottságát, etikai bizottságát, valamint Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésébe delegált baranyai vállalkozókat, üzletembereket. Ugyancsak választ az Európai Vállalkozói Parlament 2 mandátumára is.

 

Ekkor kerülnek megválasztásra a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság megyei tagozatának bírái.

 

A választások menetrendje:

 

Augusztus 14-én valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton kihelyezésre került a választási névjegyzék. Augusztus 29-ig adható be a választási bizottsághoz a választási jegyzékhez kapcsolódó fellebbezés, amelyet soron kívül, augusztus 31-ig bírál el a választási bizottság. (ide tartozik a névjegyzékbe történő felvétel, és a tagozati átsorolási kérelem is)

 

Szeptember 5-ig tart a jelölési időszak, amely keretében jelölő gyűléseken, ill. írásban jelölhetnek a vállalkozások kamarai tisztségekre személyeket.

Jelölőíveket a kamarai ügyfélszolgálatokon lehet igényelni.

 

Jelölőgyűlések időpontja és helyszínei (minden esetben 16.00 h):

2012. augusztus 30. Siklós (Siklós, Köztársaság tér 8.)

2012. szeptember 3. Komló (Komló, Városház tér 8.)

2012. szeptember 4. Mohács (Mohács, Szabadság u. 4-6.)

2012. szeptember 5. Szigetvár (Szigetvár, József A. u. 16.)

2012. augusztus 23. regionális vállalati tagozat (Pécs, Majorossy u. 36.)

2012. augusztus 30. közszolgáltató tagozat (Pécs, Majorossy u. 36.)

2012. szeptember 3. kereskedelmi tagozat (Pécs, Majorossy u. 36.)

2012. szeptember 4. kézműves tagozat (Pécs, Majorossy u. 36.)

2012. szeptember 5. ipari tagozat (Pécs, Majorossy u. 36.)
A jelölőgyűléseken a személyi azonosságot ellenőrzik, és részvételre a vállalkozás vezetője, vagy a kamarai regisztrációban bejelentett képviselője jogosult. Egy személy csak egy vállalkozást képviselhet.

 

A jelölési időszak 2012. szeptember 5-i zárása után a jelölőbizottság 2012. szeptember 9-i ülésén összesíti majd a jelöléseket, és ez alapján erősorrendben alakítja ki a szavazólapokat és átadja azokat a választási bizottságnak.

 

Szeptember 19-én kerül sor a választásokra, valamennyi kamarai ügyfélszolgálaton várja a választási bizottság a regisztrált vállalkozások képviselőit szavazni.(a választásra érkezőnek hoznia kell a személyes dokumentumait, egyéni vállalkozói igazolványát, cég esetében a cég által hitelesített igazoló lapot arról, hogy ő szavazhat.)

 

A küldöttek, tagozati elnökségek és városi elnökségek választási eredményét, a mandátum vizsgálatot és az óvási időszakot követően, legkésőbb október 1-én közli a bizottság. Ekkor indul meg a második jelölési időszak immár a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan, amely október 14-én zárul.

 

A tisztújító küldöttgyűlésre október 15-én kerül sor Baranya megyében. Várhatóan november végén, a megyei választások lezárultával kerül sor a nemzeti kamara tisztújítására, amelyen a megyei delegáltak döntenek a vezető tisztségviselőkről.

 

A választásokról további információkat a www.pecsikamara.hu honlapon, a kamarai ügyfélszolgálatokon ill. a kamara titkárától kaphatnak.

 

Minden kamarában regisztrált gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg.

                        (kamarai törvény)

 

A választás célja, hogy a vállalkozások megválasszák a helyi és a nemzetgazdaságot törvényi jogosítványokkal képviselő megyei valamint országos kamarák testületi tagjait.

 

A Választási Bizottság feladata a kamara választási szabályzata alapján a választójogi nyilvántartás ellenőrzése, a választójogi nyilvántartással kapcsolatosan beérkezett kérelmek elbírálása, a szavazás zavartalan lebonyolítása és kiértékelése. A Választási Bizottság munkájáról és a választások eredményéről beszámol a kamara hivatalos újságában, valamint jelentést készít a küldöttgyűlés felé.

 

A Jelölőbizottság feladata a jelöltállítás ellenőrzése az írásos és a jelölőgyűléseken történő jelölések alkalmával. A jelöltállítás befejezése után a jelölések alapján összeállítja a szavazólapokat, majd a választás után közreműködik a kamarai tisztségviselők jelöltállításában is. Munkájáról jelentést készít a küldöttgyűlés felé, valamint munkájáról beszámol a kamara hivatalos újságában.

 

A Mandátumvizsgáló Bizottság feladata a megszerzett mandátumok vizsgálata a választás után. Munkájáról szintén jelentést készít a küldöttgyűlés felé, valamint beszámol a kamara hivatalos újságában.

 

A választójog

 

A kamarai törvény szerint 2012-ben rendes kamarai választásokra kerül sor. A választásokon valamennyi rendben regisztrált vállalkozás, - besorolva az ipari, kereskedelmi, kézműves, regionális vállalati és közszolgáltató tagozatokba – választójoggal rendelkezik függetlenül attól, hogy kamarai tag-e. A kötelező kamarai tagságot előíró agrárkamarai törvény 2012-ben nem érinti a kamaránk választási folyamatait, és a választójoggal rendelkezők, valamint a választhatók körét sem. Ha valamely hivatásrendi kamara tagja önkéntes tag a kereskedelmi és iparkamarában is, úgy ott is választójoggal rendelkezik.

 

A választójog szünetel akkor,

  1. ha a vállalkozás képviseletére kijelölt személy közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
  2. ha a gazdasági szervezet ellen csődeljárást indítottak, és a csődeljárás nem fejeződött be,
  3. ha a gazdasági szervezet felszámolási, vagy végelszámolási végzés hatálya alatt áll.

 

Választhatóság

 

A kamarai törvény szerint csak az önkéntes kamarai tagok képviselői választhatók a kamarai testületekbe és tisztségviselőnek. tehát a kamarai tagok választójoggal és válaszhatósági joggal is rendelkeznek.

További választhatósági törvényi feltételek.:

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 27. §. (5) bekezdés rendelkezései szerint nem választható küldöttnek, testületi szerv tagjának, aki

a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll;
b) a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
c) szabadságvesztés-büntetését tölti;
d) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll, továbbá
e) akivel szemben más törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 27. §. (6) bekezdés rendelkezései szerint nem viselhet tisztséget a gazdasági kamarában, aki

a) a fentebb írt kizáró és összeférhetetlenségi okok valamelyike alapján nem választható küldöttnek;
b) Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel; továbbá
c) közszolgálati jogviszonyban áll.

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 27. §. (3) bekezdés rendelkezései szerint nem választható az ellenőrző bizottság tagjának

a) aki tagja az elnökségnek;
b) a gazdasági kamara titkára,
c) a gazdasági kamara ügyintéző szervezetében dolgozó, a kamarával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy;
d) az a)-c) pontokban említett személyek közeli hozzátartozója Ptk. 685. § b) pont és élettársa.

 

A Ptk. 685. §. b. pontjának rendelkezései szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

 

A szavazás

 

A szavazás urnás, személyes részvételhez kötött formában zajlik le. Amennyiben a vállalkozás részéről nem az első számú vezető, vagy a kamara felé bejelentett képviselő vesz részt a szavazáson, úgy a szavazás hitelességét igazoló, cégszerűen aláírandó ív letölthető a archiv.pbkik.hu honlapunkról, melyet a szavazáson a céget képviselő személynek be kell nyújtania. A vállalkozás szavazatát 2012. szeptember 19. szerdán 8.00-18.00 óra időpontban adhatja le a pécsi és a városi kamarai irodákban elhelyezett urnákba.

 

Pécs, Majorossy u. 36.

Komló, Városház tér 8.

Mohács, Szabadság u. 4-6.

Siklós, Köztársaság tér 8.

Szigetvár, József A. u. 16.

 

 

A szavazásra a vállalkozás vezetője, vagy  kamarai regisztrációban megadott képviselő jogosult. A személyi azonosságot a választási bizottság előtt igazolni kell a helyszínen.

 

A szavazatok a választási bizottság 2012. szeptember 20-i ülésén kerülnek bontásra, amely alapján a választási bizottság eredményt hirdet. A szavazás eredményeként alakul ki a kamara 42 fős küldöttgyűlése, amely a megye gazdasági önkormányzati testülete. A kamara tisztségviselőit és a regionális, illetve nemzeti kamara testületébe delegált megyei küldötteket a törvény szerint már a küldöttgyűlés választja meg a következő lépésben.

 

A kamarai tagok egyben külön szavazólapokon megválasztják a tagozati és városi elnökségeket és elnököket is.

 

FONTOS!

 

A kamarai választások részletes tudnivalóit megtalálja a kamara honlapján a archiv.pbkik.hu címen, a választási logoval jelölt rovatban.

 

A választási bizottság elérhetősége:

PBKIK Választási Bizottság,

7602 Pécs, Pf.: 109.

Pécs, Majorossy u. 36.

e-mail: valbiz@pbkik.hu 

Fax: 72 / 507 152

 

A jelölőbizottság elérhetősége:

PBKIK Jelölőbizottság,

7602 Pécs, Pf.: 109.

Pécs, Majorossy u. 36.

e-mail: jelbiz@pbkik.hu 

Fax: 72 / 507 152

 

 

Választási infovonal:

Dr. Síkfői Tamás titkár, tsikfoi@pbkik.hu, tel: 72 / 507 150

Lép Péter, Komló, lep.peter@pbkik.hu, tel: 72 / 281 087

Mintál Erika, Mohács, emintal@pbkik.hu, tel: 69 / 300 013

Rudics Judit, Szigetvár, jrudics@pbkik.hu, tel: 73/ 310 105

Sándor Andrea, Siklós, asandor@pbkik.hu, tel: 72 / 351 341