Üdvözöljük a

Hulladékgazdálkodásért Díj, 2014 | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Hulladékgazdálkodásért Díj, 2014

Szerző: Hamar László | 2014. február 24.

A Díj adományozásának célja, hogy elismerje, egyben felhívja a figyelmet a hulladékképződés megelőzésének, a hulladékok újrahasznosításának legjobb gyakorlataira, az ennek érdekében folyó hazai kutatási, fejlesztési, szervezési, műszaki eredményekre.

Kategóriák
A Díjat az OHÜ évente egy alkalommal, az alábbi kategóriákban adományozza:
I. Gazdálkodói
Magyarországon bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint egyéni cég elismerése, amely érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban foglalt minimum-követelményeken túlmenően olyan gyakorlatot, megoldásokat vezetett be és huzamos (legalább 1 éven túl) időn keresztül folytat, amellyel a hulladékképződés megelőzését, a szemléletformálást és a szelektív hulladékgyűjtést, az újrahasznosítást eredményesen, a lakosság megelégedésére végzi.
II. Kulturális
Magyarországon bejegyzett oktatási, művelődési intézmény, szervezet elismerése, amely huzamos időn keresztül, új módszerekkel, gyakorlatokkal szolgálja közvetlen környezetében a hulladékképződés megelőzését, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését, az újra használatot, az újrahasznosítást.
III. Innováció
Magyarországon bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó valamint egyéni cég, illetve magyar állampolgárságú magánszemély, vagy magyarországi közösség által bemutatott, működő, illetve továbbfejlesztésre érdemes, szorosan a hulladékgazdálkodáshoz, szelektív hulladékgyűjtéshez, újrahasznosításhoz, újra használathoz kapcsolódó műszaki-, technikai megoldás, eljárás elismerése.
IV. Életmű
Magyar állampolgárságú természetes személy életművének elismerése, akinek tevékenysége, munkássága különösen elismerésre méltó a hazai hulladékgazdálkodás bármely kapcsolódó területén.
Javaslattétel
A Díjra történő jelölés lehetőségére vonatkozó felhívást, valamennyi kategóriára minden évben az OHÜ Nonprofit Kft. honlapján (www.szelektivinfo.hu) közzéteszi. A Díj adományozására szóló javaslatokat a honlapon lévő, adott kategóriára vonatkozó űrlap kitöltésével, elektronikusan lehet beküldeni. Egy e-mail címről valamennyi kategóriára csak egy javaslat küldhető. A pályázók önmagukat is jelölhetik.

A javaslatok beküldésének határideje: 2014. március 7.
Adományozás
Az adományozásról a Díjbizottság dönt. A Díjbizottság elnökét és tagjait az OHÜ Nonprofit Kft. kéri fel, eljárási rendjét maga alakítja ki, üléseiről jegyzőkönyv készül. A javaslattételi határidőre beérkezett javaslatokat formai és tartalmi szempontból az OHÜ Díjbizottsága vizsgálja, dönt az adományozással kapcsolatban.
A Díj csak azon személy, illetve szervezet részére adományozható aki, vagy amely előzetesen írásban hozzájárul ahhoz, hogy az azonosító adatait (természetes személy esetén: név, lakcím; szervezetek esetén: név, székhely, telephely, képviseletre jogosult neve, elérhetősége) az adományozó kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a nevét nyilvánosságra hozzák, érdemeiről a nyilvánosság tájékoztatást kapjon, valamint nyilatkozik arról, hogy az adományozás feltételeinek megfelel és a Díjat elfogadja.
Nem adományozható a Díj annak a természetes személynek, aki jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll, illetve akit a bíróság jogerős ítélettel a közügyektől eltiltott.
Nem adományozható a Díj annak a jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak valamint egyéb szervezetnek aki:
a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;
b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt.
A Díjra méltatlanná vált természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságtól valamint egyéb szervezettől az elismerés visszavonható. A Díjra méltatlanná válik különösen az, aki a Díj adományozásának céljával, elveivel ellentétes magatartást tanúsít. A méltatlanná válás tényét az OHÜ nyilvánosságra hozhatja.
A Díj adományozására évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között, a nyilvánosság előtt kerül sor. A Díj pénzügyi támogatással nem jár.
További információ:marketing@ohukft.hu
http://www.szelektivinfo.hu

Kiíró: OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Közzététel időpontja: 2014. 02. 24.
Beadási határidő: 2014. 03. 07.