A szakképzési hozzájárulás elszámolása

Szerző: Bakó Eszter | 2014. február 11.

A hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a csökkentő tétel időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető, és a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés tekintetében a törvényi feltételek teljesülése  esetén visszaigényelhető.

Az előleg összegét havonta a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy az előző bekezdés szerinti esetben visszaigényli. Az elszámolható összeget a szakmánkénti normatívákról szóló rendelet tartalmazza (ez a gyakorlati és elméleti képzés arányában 453 000 forint szorozva 1,2 – től 1,6 – ig, osztva 12 - vel).

 

A normatívákról szóló rendelet módosításának 1. melléklete tartalmazza a szakmák szerinti normatívákat (2012. 09. 01 – től hatályos). Ez utóbbi rendelet 1. mellékletében a régi - 15 számjegyű - OKJ szerinti képzések normatíváit vannak, 2. melléklete pedig az új - 7 számjegyű - OKJ alapján indult szakmai képzések normatíváit tartalmazza.

A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró összeg kiutalását vagy átvezetését legkorábban a bevallás esedékességének napjától kezdeményezheti.
A hozzájárulásra kötelezettnek a szakképzési hozzájárulás bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettsége a törvény által nem szabályozott kérdéseiben, valamint a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tekintetében az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.