Üdvözöljük a

Elfogadva Baranya megye szakképzés-fejlesztési stratégiája | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Elfogadva Baranya megye szakképzés-fejlesztési stratégiája

Szerző: Fülöp Attila | 2013. július 12.

A Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. július 8-án tartott ülésén elfogadta Baranya megye szakképzés-fejlesztési stratégiáját.

A megyei fejlesztési és képzési bizottságok feladatai közé tartozik, hogy kidolgozzák az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját, amely a megyei területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program részét képezi.

 

A Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságnak is fontos és elengedhetetlen feladata, hogy összeállítsa a megye szakképzés-fejlesztési stratégiáját. Ez a dokumentum hivatott arra, hogy értékeket, jövőképet és stratégiai célokat fogalmazzon meg, valamint iránymutatásul szolgáljon a képzési folyamat minden érintettje számára megfelelő akcióprogramok megfogalmazásához, konkrét döntések meghozatalához.

 

Az elmúlt években számos kritika érte a szakképzést, elsősorban azért, mert sem szakmaszerkezetében, sem tartalmában nem volt képes megfelelni a munkaerőpiac, a gazdaság vele szemben támasztott elvárásainak. 2010 után átfogó szakképzési reform indult el, aminek számunkra legfontosabb eleme a duális szakképzés hazai rendszerének kialakítása. A stratégiának fontos célja, hogy elősegítse ennek a szakképzési reformnak a helyi megvalósítását, és megteremtse az összhangot a munkaerő-piac igényei és a szakképzés kibocsátása között. Ezen összhang megteremtésében és megyénk szakképzésének fejlesztésében kiemelt feladatot vállalt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a mellé rendelt Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság.

 

A kamara a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkaszervezeteként nagyban segítette a munkafolyamatot a stratégia előkészítésétől az elfogadásig, és meghatározó szerepe van annak végrehajtásban. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a rendelkezésére álló eszközökkel mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a szakképzés az elfogadott koncepció által kijelölt úton haladjon.

 

A stratégiával olyan dokumentum került elfogadásra, amely megfogalmazza a szakképzés jövőbeli, követendő értékeit, és meghatározza az elérni kívánt célokat, amelyek a jövőben a szakképzésbe történő beiskolázással kapcsolatos irány-arány döntéseket is meghatározzák.

 

A megye szakképzés-fejlesztésének alapvető célja, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik képesek megfelelni a piac igényeinek. Ehhez elengedhetetlenül fontos a képzési folyamat minden szintjén a képzés szakmaszerkezetének és tartalmának erősebb munkaerő-piaci orientációja és az, hogy a stratégiában megfogalmazott értékek minden szereplő magatartásában érvényesüljenek.

 

A dokumentumban megfogalmazott értékek közül kiemelkedően fontos a szakma és a munka becsületének helyreállítása, a képzési rendszer rugalmassága, az együttműködési készség fejlesztése. A képzési folyamatot rendszerben kell látni és hangsúlyozni kell, hogy a jobb irányba történő elmozdulásért minden érintett felelős.

 

Az elfogadott stratégia legfontosabb céljai röviden a következők:

  • A szakképzés szerkezetének, szakma-struktúrájának rugalmas átalakítása.
  • A képzés tartalmának olyan fejlesztése, amely a képzés jobb minőségét és a tartós foglalkoztathatóság lehetőségét biztosítja.
  • A korábbiaknál nagyobb hangsúly helyezése a gyakorlati képzésekre. Ehhez az intézményi háttér megújítása is szükséges, és a gazdaságnak is jelentős számú vállalati, gyakorlati képzőhelyet kell biztosítania.
  • A szakképzést a korábbiaknál ismertebbé, elismertebbé és vonzóbbá kell tenni a fiatalok számára.
  • Hatékonyabbá kell tenni a pályaorientációs tevékenységet.
  • Szükséges a hatékony, intézményes együttműködés a képzési terület érintettjei között. A szakképzés rendszerének javulására az érintettek közötti folyamatos információcsere, egyeztetés és együttműködés eredményeként lehet csak számítani.
  • Rendkívül fontos a pályakezdő fiatalok mielőbbi elhelyezkedésének elősegítése, a demográfiai szempontok figyelembe vétele, a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, foglalkoztathatóvá tételének elérése.

A szakképzés, mint önmagában is bonyolult, sokszereplős, összetett rendszer, része egy tágabb társadalmi-gazdasági rendszernek. Ahhoz, hogy e területen a stratégia által felvázolt célokat meg lehessen valósítani alapfeltétel, hogy e célok megvalósulását támogassák mind a képzési rendszer, mind a gazdaság szereplői. Fontos, hogy az alapfokú képzésben jobb színvonalon fejlesszék ki azokat az alapkészségeket és alapismereteket, amelyekre majd biztonsággal építhet a szakképzés. A tanárképzésben is szerkezeti és tartalmi átalakulásra van szükség, és arra, hogy a gyakorlati képzők fel legyenek készítve a feladatra. Elengedhetetlenül fontos továbbá az is, hogy a gazdaság nagyobb presztízst adjon a szakmáknak és a jövőben jobb megbecsülésben részesítse a szakmunkásokat.

 

A stratégia elfogadásával olyan dokumentum született, amely reményeink szerint hosszabb távra is irányt mutat a szakképzés minden szereplője számára.

A stratégiában megfogalmazott konkrét célokat, akcióprogramokat a Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság évente felülvizsgálja és aktualizálja majd.