Üdvözöljük a

Évismétlés esetén a tanulói juttatás megállapításának szabályai | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Évismétlés esetén a tanulói juttatás megállapításának szabályai

Szerző: Piacsek László | 2013. július 5.

Abban az esetben, amennyiben a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. Ha a tanuló a megismételt évfolyam első félévének végén is elégtelen teljesítményt nyújt, akkor egyrészt nem jogosult a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 63. §-ának (3) bekezdése alapján a pénzbeli juttatás emelésére, másrészt a minimális, felére csökkentett tanulói juttatást továbbra is biztosítani kell számára.

Amennyiben a tanuló teljesíti a megismételt félévet, számára az első félére meghatározott összeget kell megemelni a megismételt évfolyam második félévére az általános szabályok szerint, azaz az Szt. 63. §-a (4) bekezdésének második mondata alapján. Az emelés az Szt. 63. §-ának (3) bekezdése szerint történik, azaz a tanulószerződésben meghatározott szempontok és a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.

 

Az Szt. 63. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint, ha a tanuló a megismételt első félévet sikeresen teljesítette, akkor a további félévekben - az újabb tanévismétlés esetét kivéve - a pénzbeli juttatás mértékének megállapítására a (3) bekezdés az irányadó. Ez azt jelenti, hogy a viszonyítási alap az Szt-ben minimálisan előírt összeg (18%), amelyet az Szt. 63. §-ának (3) bekezdésében foglalt szempontok szerint kell emelni.

 

Az Szt. értelmében a tanulói juttatást a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér alapján kell kiszámolni. Tehát minden év januárjában az új minimálbérnek megfelelően kell emelni a juttatást. Ezt követően pedig a tanév második félévétől, februártól a minimálbérváltozás miatt megemelt összeget tovább kell növelni, amennyiben a tanuló eleget tesz az Szt. 63. §-ának (3) bekezdésében írt feltételeknek, így januárban is és februártól is sor kerül egy tanulói juttatás­emelésre.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján, ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. így a tanuló akkor is megvalósítja a fentieket, ha egy tantárgyból kap elégtelent és akkor is, ha a megengedett mértéket meghaladó hiányzása volt.