Üdvözöljük a

Még több szakmai gyakorlat | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Még több szakmai gyakorlat

Szerző: Piacsek László | 2016. szeptember 5.

A 2016/2017-es tanév indulásával kapcsolatos tanulószerződéses teendők, valamint a szeptemberi szakképzési változások kapcsán a kamara szakképzési fórumot tartott.

Tanulószerződés kötés

 

Új tanulószerződéses jogviszony létesítésekor körültekintően kell eljárnia a gazdálkodóknak annak érdekében, hogy a tanulók a gyakorlati képzésüket szabályozott keretek között, időben megkezdhessék. A képzőhelynek az adott szakképesítésre érvényes kamarai határozattal kell rendelkeznie. Tanulószerződés csak államilag támogatott képzésben részt vevő tanulóval köthető, akár nappali, akár esti, vagy levelező képzésben tanul. A tanulószerződést körültekintően, minden lényeges és elvárt elem kitöltése után lehet csak aláírni és a kamarához beküldeni. A tanulószerződéseket a megkötést követő 5 munkanapon belül kell beküldeni 4 példányban, mind a 4 példányon eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarához. A tanulószerződéses tanulók biztosítási jogviszonyának kezdete minden esetben egybe kell, hogy essen a tanulószerződésben meghatározott kezdő dátummal. Egy tanuló egyszerre egy gazdálkodóval állhat tanulószerződéses jogviszonyban. Az iskola által jóváhagyott tanulói képzőhelyváltás esetén a fogadó félnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy új tanulóját az előző gazdálkodója már kijelentette a NAV-tól. A tanulószerződéses jogviszony létesítésekor a gazdálkodónak gondoskodnia kell arról, hogy legkésőbb a gyakorlati képzés első napjáig átadja a tanulónak a szükséges munkavédelmi és egyéni védőeszközöket, munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatásban részesítse, valamint a tanuló rendelkezzen érvényes foglalkozás-egészségügyi igazolással. A gazdálkodók - a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére - felelősségbiztosítást kötelesek kötni.

 

Új tanulószerződés nyomtatvány

 

A szakképzési törvény június 23-án kihirdetett változásai alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara átdolgozta a tanulószerződés nyomtatványt. Minden, 2016. július 11-én, vagy azt követően megkötött tanulószerződés esetében már csak az új nyomtatvány alkalmazható, a korábbi nyomtatványon beküldött szerződéseket a kamara nem fogadhatja be.
A nyomtatvány már a 2016 szeptemberétől bevezetésre kerülő új középfokú szakképző intézménytípusokat használja: szakgimnázium (korábban: szakközépiskola), szakközépiskola (korábban: szakiskola), szakiskola (korábban: speciális szakiskola).
Azon gazdálkodók, akik képzési tevékenységüket teljesítési megbízott bevonásával végzik, a meghivatkozott tanulószerződés melléklet nyomtatványt is használniuk kell.

 

Gyakorlati oktató kizárólag megfelelő szakirányú végzettséggel

 

A szakképzési törvény alapján gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati oktatóként kizárólag olyan személy alkalmazható, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel, 5 éves szakmai tapasztalattal és mestervizsgával, vagy felsőfokú végzettséggel, illetve megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel és 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, továbbá olyan szakember, aki a 60. életévét betöltötte.

 

Változás a gazdasági szempontból főtevékenységűnek számító gyakorlati képzőknek

 

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény definíciója alapján a gyakorlati képzők közül azok számítanak nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzőnek, akiknek az árbevétele, a tárgyévet megelőző két üzleti év mindegyikében, az általuk folytatott gyakorlati képzés után elszámolható éves csökkentő tétel összegének legalább 400%-a volt. Azon képzők, akiknek az árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti évben ezt a mértéket nem érte el, főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzőnek számítanak. Új szabályozás a szakképzési törvényben, hogy ezen főtevékenységként gyakorlati képzést folytató gazdálkodók 2016. szeptember elsejétől, csak és kizárólag abban az esetben fogadhatnak új tanulókat, amennyiben, egyidejűleg 12 tanulónál kevesebb tanulóval van tanulószerződésük, és ebben az esetben is maximum 12 fő létszámig.

 

Foglalkozási napló vezetése

 

A szakképzési törvény szabályozásai alapján a gyakorlati képzést folytató szervezetek kötelesek a tanulók gyakorlati képzéséről foglalkozási naplót vezetni és kérésre az iskola, a kamara, illetve a NAV munkatársai számára a folyamatosan vezetett dokumentumba bepillantást engedni. A foglalkozási napló vezetésének kötelező tartalmi elemei: az elvégzett szakmai tevékenységek leírása tantárgyanként, valamint az ezekre fordított idő, a tanulók értékelése, részvétele és mulasztása a képzés során.
A gyakorlati képzők azon szakképesítések esetében, amelyekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már kidolgozta a Szakképzési Kerettantervek alapján a gyakorlati oktatások során az oktatók által vezetendő foglalkozási naplót, úgy azok letölthetők a www.isziir.hu honlap főoldalán a „Letölthető dokumentumok/foglalkozási naplók” menüpontban. Ezen előre elkészített foglalkozási naplók a duális, 3 éves szakképzési évfolyamok 10., 11., illetve ráépülések esetében 12. évfolyamára, valamint az érettségihez kötött szakképesítések esetében a 13., 14., illetve ráépülések esetében a 15. évfolyamra alkalmazhatók.
Azon szakképesítések, évfolyamok, vagy munkarendek esetében, amelyekre nincs egyelőre elkészített központilag meghatározott foglalkozási napló, úgy a gyakorlati képzők a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról a archiv.pbkik.hu / Letölthető dokumentumok / szakképzés aloldalról tölthetnek le üres, vezetendő csoportos, illetve személyenként vezethető foglalkozási naplót, melyek lehetőséget adnak a szakképzési kerettantervek szerinti, de saját, képzőhelyi képzési terv alapján végzett csoportos, illetve egyéni munka dokumentálására és tantárgyankénti értékelésére, szakmánként és évfolyamonként.

 

Kapcsolattartás az iskolákkal

 

A szakképzési törvény előírja a szak- és gyakorlati képzésben résztvevők számára az azonnali értesítést és informálást a többi fél felé bármilyen változás, észrevétel, bejelentés kapcsán. A tanulók hiányzásaival, előmenetelével, szakmai haladásával és annak dokumentálásával kapcsolatos információcsere a felek számára folyamatos feladatot jelent.
Az iskolai kapcsolattartóknak a gyakorlati képzőket a kapcsolatfelvétel érdekében, valamint a közös munkához szükséges iskolai szakmai dokumentumok (a tárgyévi tanév rendje, helyi tantervek szakmánként, évfolyamonként) átadása, megküldése kapcsán szeptemberben fel kell keresnie.

A képzőknek a havi gyakorlati munka értékelését, az érdemjegyeket és az összesített igazolt/igazolatlan napok számát legkésőbb minden hónap első munkahetében meg kell küldeniük az iskolai kapcsolattartóknak.
A hiányzások, különösen az igazolatlan hiányzások súlyos következményekkel járhatnak akár a tanulói jogviszony, akár a munkabér, akár a családi pótlék tekintetében. Mindezek miatt és a vonatkozó törvények előírásai alapján a képzők kötelesek a hiányzásokat a hiányzás első napján azonnal jelenteni az iskola felé.

 

Tanulószerződéses tanulók bére, félévváltás, évismétlés

 

A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezetek tanulóik részére pénzbeli juttatást kötelesek fizetni, melynek mértéke a vonatkozó jogszabály alapján meghatározott százalék. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben - a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével - az előző félévre megállapított tanulói pénzbeli juttatáshoz képest emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.
Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A szakképző iskolák az évfolyamismétlő tanulószerződéses tanulók nevét és oktatási azonosítóját minden év szeptember 15-ig meg kell, hogy küldjék a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara szakképzési osztályára.

 

Gyakornoki program

 

Rittlinger Zoltán a Pécsi Szakképzési Centrum szakmai főigazgatóhelyettese a 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között benyújtható "Gyakornoki program pályakezdők támogatására" elnevezésű felhívás alapvető tudnivalóval kapcsolatban tartott tájékoztatást a résztvevők számára.

A program célja az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban, felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok munkahelyi tapasztalathoz segítése, a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

Ennek érdekében bér- és járuléktámogatást nyújt a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, ha az alkalmazás a kis- és középvállalkozások statisztikai létszámának növelésével jár együtt.

Ezen kívül, az új munkahely tárgyi feltételeinek kialakítására, valamint segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására is lehet pályázni.