Módosult a felnőttképzési törvény

Szerző: Piacsek László | 2016. november 4.

A Magyar Közlöny 2016. évi 159. számában jelent meg egy, a felnőttképzési törvényt is módosító jogszabály.

A 2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról 111. §-a tartalmazza a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítását az alábbiak szerint.

 

111. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed)
„h) a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervre (a továbbiakban: hatóság),”
(2) Az Fktv. 1. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya kiterjed)
„k) az állami szakképzési és felnőttképzési szervre.”
(3) Az Fktv. 1. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény hatálya – a 23. § (1)–(3) bekezdésében, a 25. §-ban és a 26. § a) és d) pontjában foglaltak kivételével, a (7) és (8) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem terjed ki]
„i) a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzésekért, a hátrányos helyzetűek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett képzésekért, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szociális szövetkezetben történő foglalkoztatásra felkészítő képzésekért felelős szerv által – e felelőssége keretében a 3. § (1a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – szervezett képzésekre, továbbá a társadalmi felzárkózást szolgáló és a közfoglalkoztatottak alapkompetencia-fejlesztő, a szakképzettséggel nem rendelkezők kompetenciafejlesztő képzéseire, valamint a helyi, járási esélyegyenlőségi szakemberek és esélyegyenlőségi mentorok egyéb képzéseire.”
(4) Az Fktv. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A központi költségvetési szerv megszűnésének időpontjában folyamatban lévő, engedélyezett képzéseit jogutódja, vagy – jogutód hiányában – a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatait átvevő szerv a megszűnt szerv számára kiadott engedély alapján – e törvény rendelkezései szerint – folytathatja le.”
(5) Az Fktv. 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A hatóságnak a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során meghozott döntése ellen a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani.”
(6) Az Fktv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatóság felnőttképzési szakértőkkel kapcsolatos feladatainak megoldását, valamint a felnőttképzést folytató intézmények által alkalmazható minőségbiztosítási rendszerek kialakításának elősegítését legalább négy fő felnőttképzési szakértő, továbbá felnőttképzési programszakértő tagokból álló, hattagú Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a továbbiakban: FSZB) támogatja. Az FSZB-t az állami szakképzési és felnőttképzési szerv működteti.”
(7) Az Fktv. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hatóság az (1)–(3) bekezdés szerint szolgáltatott adatokról a 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt ellenőrzési jogkörének gyakorlása céljából elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait – azok keletkezésétől számított öt évig – kezeli.
(6a) A hatóság az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére – a (7) bekezdésben foglalt célból – elektronikus hozzáférést biztosít az engedélyezett képzések (1) és (2) bekezdésben meghatározott adataihoz. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az adatokat a (7) bekezdés szerinti célból történő felhasználás időpontjáig kezeli.”
(8) Az Fktv. 28. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„e) a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzésekért, a hátrányos helyzetűek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett képzésekért, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szociális szövetkezetben történő foglalkoztatásra felkészítő képzésekért, valamint e képzések szervezéséért felelős szervet.”
(9) Az Fktv. 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, hogy – az a) pontban foglaltak vonatkozásában a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg
a) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szociális szövetkezetben történő foglalkoztatásra felkészítő képzésekért felelős szerv által – e felelőssége keretében a 3. § (1a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – szervezett képzéseinek, továbbá a társadalmi felzárkózást szolgáló és a közfoglalkoztatottak alapkompetenciafejlesztő, a szakképzettséggel nem rendelkezők kompetenciafejlesztő képzéseinek részletes szabályait,
b) a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzéseinek, a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett képzéseinek, valamint a helyi, járási esélyegyenlőségi szakemberek és esélyegyenlőségi mentorok egyéb képzéseinek részletes szabályait.”
(10) Az Fktv. 14. alcíme a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervet rendeletben jelölje ki.”
(11) Az Fktv. 16. alcíme a következő 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B. § Az FSZB-nek a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének az e törvény 14. § (2) bekezdése szerinti külső értékelését első alkalommal 2018-ban kell elvégeznie azon intézményeknél, amelyek a külső értékelést – 2016. június 18-át megelőzően – a 2016. évben már elvégeztették.”
(12) Az Fktv.
a) 1. § (7) bekezdésében, 11/A. §-ában, 15. § (4), (5) és (10) bekezdésében, 19. § (2) és (4) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében, valamint 23. § (6) bekezdésében az „a hatóság” szövegrész helyébe az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szöveg,
b) 15. § (7) bekezdésében, 19. § (2) és (5) bekezdésében, 23. § (6) és (7) bekezdésében az „A hatóság” szövegrész helyébe az „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szöveg,
c) 15. § (10) bekezdésében az „A hatóság” szövegrészek helyébe az „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szöveg,
d) 23. § (7) bekezdésében az „a hatóság” szövegrészek helyébe az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szöveg,
e) 28. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „f ) pontban foglaltak vonatkozásában a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a) pontban foglaltak vonatkozásában az adópolitikáért felelős miniszter” szöveg,
f ) 28. § (2) bekezdés b) pontjában a „felmentésére” szövegrész helyébe a „felmentésére, kinevezésének visszavonására” szöveg lép.
(13) Hatályát veszti az Fktv.
a) 5/A. §-a,
b) 23. § (4) bekezdése,
c) 28. § (2) bekezdés f ) pontja,
d) 30. § (2)–(4) bekezdése,
e) 32. §-a,
f ) 33. §-a.

 

Forrás: www.magyarkozlony.hu

Csatolt állományok: