Üdvözöljük a

Tanulószerződés kötéshez szükséges dokumentumok | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés kötéshez szükséges dokumentumok

Szerző: Piacsek László | 2017. január 5.

Új tanulószerződéses jogviszony létesítésekor körültekintően kell eljárni a gazdálkodóknak annak érdekében, hogy a tanulók a gyakorlati képzésüket szabályozott keretek között, időben megkezdhessék.

A tanulószerződéses jogviszony megkötéséhez a gazdálkodóknak rendelkezniük kell az adott szakképesítésre érvényes kamarai határozattal. A gazdálkodóknak a kamarai határozatuk tartalmát a folyamatos jogszabályi változások miatt figyelniük kell, különös tekintettel az OKJ számra és a szakképesítés megnevezésére, valamint ezeken túlmenően a meghatározott létszámkorlátra, mert a meghatározott műszakonkénti létszámkorlátot az új tanulószerződéssel a gazdálkodó nem lépheti át.

 

Amennyiben a képzőhely nem rendelkezik a szóban forgó képzésre érvényes, vagy megfelelő határozattal, úgy a Nyilvántartásbavételi/Változásbejelentő íven haladéktalanul be kell jelentenie a kamara felé szándékát új határozat kiadásához szükséges ellenőrzés lefolytatására. Érvényes, vagy megfelelő kamarai határozat nélkül tanulószerződéses jogviszony nem létesíthető, tanulószerződés a kamara által nem ellenjegyezhető, állami normatíva ilyen tanulószerződés után nem igényelhető.

 

Mivel a tanulószerződéses jogviszony gyakorlatilag munkaviszony, így elengedhetetlen a tanulók részéről, hogy az alábbi dokumentumaikat a gazdálkodók számára bemutassák és átadják:

 • Diákigazolvány

 • Társadalombiztosítási igazolvány

 • Adó igazolvány

 • Bankszámlaszám

Tanulószerződés esetében a leglényegesebb elem, hogy csak államilag támogatott tanulóval köthető, melyet a tanuló két féle módon igazolhat a gazdálkodó felé, iskolalátogatási igazolással és/vagy érvényes diákigazolvánnyal. A diákigazolványon a tanuló személyes és iskolai adatain, tanulmányi munkarendjén felül megtalálható a tanuló oktatási azonosító száma is, melyet a tanulószerződésre szintén fel kell vezetni a tanuló személyes adatai között.

 

A gazdálkodónak a biztosítási jogviszony létesítéséhez van szüksége a tanulótól a társadalombiztosítási számára és az adóazonosító jelére, valamint a havi pénzbeli juttatásának utalásához a saját, vagy hozzátartozója bankszámlaszámára.

 

Fiatalkorú tanuló esetében a tanulószerződésen a törvényes képviselő (szülő, gyám) adatait is fel kell tüntetni és a tanulószerződést neki is alá kell írnia.

 

A tanulószerződést körültekintően, minden lényeges és elvárt elem kitöltése után lehet csak aláírni és a kamarához beküldeni. Ezen leglényegesebb elemek a következők:

 • szakképesítés OKJ száma

 • szakképesítés neve

 • szervezet adatai különös tekintettel: adószám, név, székhely, cégjegyzékszám/e.v. nyilvántartási szám, statisztikai számjel, törvényes képviselő, képzés helye, képzésért felelős személy adatai

 • tanuló személyes és képzettségi adatai

 • tanuló évfolyama, tanulmányi féléve és munkarendje (nappali, esti, levelező)

 • iskola adatai

 • képzési idő (az OKJ szerinti teljes képzési idő)

 • biztosítási jogviszony kezdete

 • képzés várható befejezése

 • meghatározott kezdő bér, amennyiben a minimálisan adható kezdő bérről van szó, úgy lehetőleg százalékban meghatározva

 • tanulói juttatás emelésének differenciált szempontrendszere (például: 2,0-3,5 tanulmányi/gyakorlati átlagig X-Ft, 3,6-os tanulmányi/gyakorlati átlagtól Y Ft/sikeres félév), vagy erre vonatkozó melléklet a tanulószerződéshez csatolva

 • pénzbeli juttatásról szóló tájékoztatás módja

 • bankszámlaszám, nem tanulói bankszámlaszám esetében a bankszámla tulajdonosának neve

 • esetleg egyéb juttatások felsorolása (például a tanulóknak kötelezően nyújtandó kedvezményes étkezés, vagy étkezési hozzájárulás biztosításának formája és napi, vagy havi összege)

 • aláírás dátuma

 • eredeti aláírások és pecsét minden fél részéről mind a 4 tanulószerződés esetében

 • azon gazdálkodók, akik képzési tevékenységüket teljesítési megbízott bevonásával végzik, minden tanulószerződés példány mellé az e célra készült mellékletet is hozzá kell, hogy csatolják a szükséges adatokkal kitöltve és hitelesítve

Amennyiben a fent említett pontjai a tanulószerződésnek hiányoznak, úgy a tanulószerződés a kamara által nem ellenjegyezhető! 

 

A megkötött tanulószerződést az aláírás napjától számítva 5 munkanapon belül a kamarához a feleknek be kell juttatniuk ellenjegyzésre 4 eredeti példányban.

 

A tanulószerződéses jogviszony létesítésekor a gazdálkodónak gondoskodnia kell arról, hogy legkésőbb a gyakorlati képzés első napjáig a tanulónak a szükséges munkavédelmi és egyéni védőeszközöket átadja, munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatásban részesítse, valamint a tanuló rendelkezzen érvényes foglalkozás-egészségügyi igazolással. A gazdálkodók - a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére - felelősségbiztosítást kötelesek kötni.

 

A gyakorlati képzők azon szakképesítésekben, amelyekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már kidolgozta a Szakképzési Kerettantervek alapján a gyakorlati oktatások során az oktatók által vezetendő foglalkozási naplót, úgy azok letölthetők a www.isziir.hu honlap főoldalán a „Letölthető dokumentumok/foglalkozási naplók” menüpontban.

 

Azon szakképesítések, vagy évfolyamok esetében, amelyekre nincs egyelőre elkészített központilag meghatározott foglalkozási napló, úgy a gyakorlati képzők a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról a archiv.pbkik.hu / Letölthető dokumentumok / szakképzés aloldalról tölthetnek le üres, vezetendő foglalkozási naplót.

 

A gyakorlati képzők az egyes szakképesítések Szakmai és vizsgakövetelményét, valamint Szakképzési Kerettantervét a www.nive.hu honlap főoldalán a „Szakképzési dokumentumok” menüpont alatt elérhetik és letölthetik.

 

Fiatalkorú tanulók esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanulók esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

 

A gyakorlati képzők minden hónap első munkahetében, a tanulók előző hónapban keletkezett mulasztott igazolt, vagy igazolatlan óráinak számát és a gyakorlati oktató által adott gyakorlati értékelést (érdemjegyet) az iskolai kapcsolattartó számára (szakfelelős, osztályfőnök) meg kell, hogy küldjék elektronikus formában, vagy papír alapon.

 

Amennyiben az új tanuló egy másik gazdálkodótól jön el, úgy szükséges az Áthelyezési kérelem dokumentum kitöltése is, melyen:

 • a tanuló megindokolja az eljövetele okát,

 • az előző gazdálkodó kinyilvánítja, hogy lemond a tanulóról az adott félév, vagy kivételes esetben az adott hónap utolsó napjával,

 • a fogadó fél pedig kijelenti, hogy fogadja a következő hónap első napjával,valamint

 • mindezt a tanuló iskolája is tudomásul kell, hogy vegye aláírásával és pecsétjével hitelesítve a dokumentumot.

Az előző gyakorlati képzőhely a tanulószerződés megszűnésekor továbbá igazolást köteles kiállítani az eltöltött gyakorlati időről, valamint az ezen idő alatt megszerzett gyakorlati ismeretekről, melyet a tanulónak át kell adnia a fogadó képzőhely számára.

 

A fogadó gazdálkodó továbbá el kell, hogy kérje a tanulótól az előző képzőhelyétől kapott leszámoló dokumentumait is. A gyakorlati képzőhelynek a mind a négy fél által aláírt Áthelyezési kérelem dokumentumot az új tanulószerződéssel együtt kell beküldenie a a kamarához.

 

A gazdálkodó szervezetek további kérdéseikkel a kamaránkhoz fordulhatnak.

 

A vonatkozó dokumentumok elérhetőek a cikk alatt és csatolt állományokban.